Maskinentreprenørenes forbunds høringssvar på forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene, byggherreforskriften med flere - 2021

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) viser til Høring forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene, byggherreforskriften m.fl. Vi har valgt å skrive våre anmerkninger under hvert forslag fra Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynets forslag – 2.2. Forslag til endring i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

Vi foreslår følgende endringer i forskrift av 6. desember 2011 nr. 1355 om organisering, ledelse og medvirkning:

§ 3-17, første ledd skal lyde

Verneombud, eller annen representant for arbeidstakerne der verneombud ikke er valgt, og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det de i forbindelse med utførelsen av oppgavene sine får vite om:

a) noens personlige forhold, eller

b) tekniske innretninger, produksjonsmetoder, forretningsmessige analyser og beregninger og forretningshemmeligheter ellers, når opplysningene er av en slik art at andre kan utnytte dem i sin egen næringsvirksomhet § 3-17, siste ledd skal lyde

Er verneombudet, annen representant for arbeidstakerne der verneombud ikke er valgt, eller et utvalgsmedlem i tvil om det kan skade å legge fram opplysninger, skal det rådføre seg med den opplysningen gjelder.

MEF støtter presiseringene som er foreslått. Dette vil bidra til bedre forståelse for rollen til verneombudene har i våre medlemsbedrifter.

Arbeidstilsynets forslag – 3.3. Forslag til endringer i forskrift om utførelse av arbeid

Vi foreslår følgende endringer i forskrift 6. desember 2011 nr. 1357 om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav:

§ 4-5 fjerde ledd skal lyde:

"Opplæringen skal ha praktiske øvelser. De praktiske øvelsene skal som minimum inkludere:

a) at den enkelte får iføre seg personlig verneutstyr, inkludert åndedrettsvern

b) kontroll av at åndedrettsvernet gir nødvendig beskyttelse (tetthetstesting mv.)

c) opplæring i å sikre arbeidsmetoder for å hindre at det dannes støv og føre til riktigbruk av arbeidsutstyr

d) øving og opplæring for den enkelte i å bygge sluse, opprette undertrykk og kontrollere undertrykket ved innvendig sanering"

Nytt sjette ledd skal lyde:

"Ved førstegangsopplæring og fornyet opplæring kan hele eller deler av den teoretiske delen gjennomføres digitalt dersom det er lagt til rette for god dialog i sanntid, muntlig og visuelt, mellom deltakerne og den eller de personene som foretar opplæringen."

§ 4-6 nytt andre og tredje ledd skal lyde:

"Den generelle instruksen som arbeidsgiver skal sende til Arbeidstilsynet i henhold til bestemmelsene i § 4-3, skal være tilpasset det aktuelle asbestarbeidet før arbeidet starter.

Ved riving av asbest skal instruksen som et minimum inneholde opplysninger om:

a) varsling og informasjon til andre arbeidstakere eller øvrige som kan bli berørt av rivingsarbeidet

b) avsperring og skilting av saneringsstedet

c) etablering og skilting av vaskested og garderobe

d) nødvendig avskjerming og forsegling av ventilasjonsanlegg, ventiler mv. for å hindre at asbeststøv blir spredd

e) etablering og kontroll av undertrykk ved innvendig sanering

f) hvilken type åndedrettsvern, annet personlig verneutstyr og arbeidsklær som skal brukes hygienetiltak, inkludert skifterutiner for arbeidsklær og krav til dusj etter hver arbeidsøkt

i) saneringsteknikk

j) verktøy som er tillatt å bruke og eventuelt verktøy som er forbudt å bruke

k) rengjøring av utstyr og annet som kan være forurenset av asbest, før det tas ut til rent område

l) pakking, emballering, merking og deponering av asbestavfall

m) teknikker og metoder for opprydding, rengjøring og etterkontroll

n) godkjenning og nedrigging av saneringsområde

o) forbud mot røyking"

MEF støtter endringene av første ledd og nytt siste ledd som er foreslått, dette vil sette fokus på at brukerne av verneutstyret skal få opplæring i bruk. I teksten over innholdet i en instruks står det riktignok minimum, men vi mener at selve listen bør utvides med et punkt med andre generelle faremomenter.

Arbeidstilsynets forslag – 4.2. Forslag til endringer i byggherreforskriften

Vi foreslår følgende endring forskrift av 3. august 2009 nr. 1028 om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften):

§ 14 andre ledd skal lyde:

Koordineringen og oppfølgingen skal sørge for å legge til rette for dialog og samhandling mellom involverte aktører

MEF støtter endringene av andre ledd. Grunnen til dette er at vi ser at det er selve samhandlingen som er viktig.

Arbeidstilsynets forslag – 5.2. Forslag til endringer i forskrift om godkjenning av renholdsvirksomheter m.m.

Vi foreslår følgende endringer i forskrift av 08. mai 2012 nr. 408 om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester:

§ 5. Vilkår for godkjenning nytt sjette ledd skal lyde:

(6) Før Arbeidstilsynet kan fatte vedtak om godkjenning etter § 16, må virksomheten oppfylle vilkårene i § 5 nr. 1–5 og dokumentere at de har søkt om HMS-kort i henhold til forskriften §§ 9 og 15.

§ 9. Plikt til å ha HMS-kort skal lyde:

Virksomheten skal sørge for at arbeidstakere som utfører renholdstjenester, har HMS-kort utstedt av en kortutsteder utpekt av Arbeidstilsynet. Plikten til å ha HMS-kort gjelder tilsvarende for innehaver av enkeltpersonsforetak.

§ 15. Søknadsprosedyrer skal lyde:

(1) Virksomheten skal sende søknad om godkjenning sammen med dokumentasjon som nevnt i § 5 første ledd, til Arbeidstilsynet. Virksomheten skal sende søknad om HMS-kort til kortutsteder etter at Arbeidstilsynet har gitt melding til virksomheten om at vilkårene i § 5 nr. 1–5 er oppfylt.

MEF støtter endringene i forskrift om godkjenning av renholdsvirksomheter m.m. Grunnen til dette er at vi ser at det samsvarer med praksis i vår bransje.

Arbeidstilsynets forslag – 6.2. Forslag til endring i forskrift om bemanningsforetak

Vi foreslår følgende endringer i forskrift av 4. juni 2008 nr. 541:

§ 5. Meldeplikt til Arbeidstilsynet andre og nytt tredje ledd skal lyde:

Meldingen skal i tillegg inneholde dokumentasjon som viser at foretaket oppfyller kravet om garanti etter § 2 eller § 3.

Arbeidstilsynet kan kreve ytterligere dokumentasjon dersom det er nødvendig for å vurdere om de øvrige vilkårene for registrering er oppfylt etter § 2 eller § 3

MEF støtter endringene av i forskrift om bemanningsforetak. Grunnen til dette er at vi ser at det samsvarer med praksis i vår bransje.