LO Norges høringssvar på forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene, byggherreforskriften med flere - 2021

Forslag til endringer i forskrift om utførelse av arbeid § 4-5 og §4-6. Opplæring i arbeid med asbest og instruks for håndtering av asbestholdig materiale.

Asbest og asbestholdige materialer utgjør fremdeles en betydelig risiko for både arbeidstakere som skal sanere, arbeidstakere som mer tilfeldig kommer over det og for beboere eller andre privatpersoner som kan komme i kontakt med det. Flere ganger har det blitt avdekket mangelfull sanering, noen ganger på en slik måte at det har gått direkte ut over privatpersoner i etterkant. For eksempel svømmehallen i Stavanger, der det ble funnet asbestpartikler i luftekanalene. Det er enormt viktig at kunnskap og kompetanse om riktig sanering gis på en slik måte at det ikke er rom for feiltolkning, eller misforståelser, og at det eventuelt blir plukket opp av kursholder og forklart.

Som Arbeidstilsynet her også selv peker på, har nettbasert utdanning og/eller kurs, begrensninger i muligheten for toveiskommunikasjon. Det bør være et påbud om fysisk tilstedeværelse på grunnkurset. Grunnkurset legger da forutsetninger for at man kan, under visse forutsetninger, gjennomføre oppdateringskursene digitalt.

Det er også viktig å presisere ordbruken. Nettbasert kurs kan ikke være et allerede oppsatt kurs der kursholder ikke holder kurset i sanntid. En løsning med innspilte videoer o.l. vil ikke være godt nok. Vi foreslår derfor å presisere hva som menes med nettbasert kurs, eventuelt endre ordbruk til "digitalt kurs" eller ved en ytterligere presisering av at kurset må holdes i sanntid. Oppdatering- og infokurs (infokurs for kommuner o.l) kan under visse forutsetninger gjennomføres digitalt i sanntid.

Videre må opplæringen, både metode og innhold, kvalitetssikres ved at kursarrangør må ha en godkjenning av Arbeidstilsynet for å kunne utføre kurs i asbestsanering. Godkjenning av Arbeidstilsynet kan gis til bedriftsinterne eller eksterne kursarrangører.

LO støtter de konkrete forslagene til minimumskrav for praktisk øvelse som er inntatt, men anbefaler i større grad knytte de praktiske øvelsene til kravene i den generelle arbeidsinstruksen i § 4-6.

Forslag til endringer i § 4-5

"Opplæringen skal ha praktiske øvelser. I de praktiske øvelsene skal ikke asbestholdig materiale benyttes. De praktiske øvelsene skal som minimum inkludere:

a) at den enkelte får iføre seg personlig verneutstyr, inkludert åndedrettsvern

b) kontroll av at åndedrettsvernet gir nødvendig beskyttelse (tetthetstesting mv.)

c) opplæring i sikre arbeidsmetoder for avskjerming og forsegling av ventilasjonsanlegg, ventiler og annet for å hindre at det dannes støv.

d) opplæring i bruk av riktig verktøy og annet arbeidsutstyr

e) øving og opplæring for den enkelte i å bygge sluse, opprette undertrykk og kontrollere undertrykket ved innvendig sanering

f) øving og opplæring i tilstrekkelig pakking, emballering og merking, og deponering av asbest-avfall

g) øving og opplæring i opprydding, rengjøring og etterkontroll, herunder riktig pakking, lagring av arbeidsutstyr, samt bytte av filter i undertrykksmaskiner

h) praktisk øvelse i å se og gjenkjenne produkter som kan inneholde asbest"

Arbeidsinstruks

En instruks er tilpasset den ene saneringen, og må endres for hvert oppdrag. Instruks for hvert asbestoppdrag bør foreligge Arbeidstilsynet ved hver eneste sanering og den må godkjennes av AT etter innsending av asbestmelding, før oppdraget starter.

LO støtter ellers forslaget til de konkrete kravene til innhold i en arbeidsinstruks § 4-6.

LO støtter også de øvrige endringsforslagene i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, byggherreforskriften, forskrift om godkjenning av renholdsvirksomheter og forskrift om bemanningsforetak.