KS' høringssvar på forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene, byggherreforskriften med flere - 2021

Innledning

Det vises til høring av forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene, byggherreforskriften, forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester og forskrift om bemanningsforetak, med høringsfrist 1. oktober. KS kommenterer forslagene i samme rekkefølge som i høringsbrevet.

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-17

Verneombud og arbeidsmiljø har taushetsplikt etter forskrift om organisering, ledelse og medvirkning §§ 3-17. Annen representant for arbeidstakerne der verneombud ikke er valgt har ikke det. KS støtter Arbeidstilsynets forslag om at disse også pålegges taushetsplikt om opplysninger nevnt i forskriftens §§ 3-17, første ledd og siste ledd.

Forskrift om utførelse av arbeid § 4-5 Opplæring i arbeid med asbest

Arbeid med asbest er i dag strengt regulert og krever tillatelse fra Arbeidstilsynet. Det stilles strenge krav til opplæring og ulike type vernetiltak. Kravene til opplæring følger av § 4-5 i forskrift om utførelse av arbeid. Opplæringen skal bestå av både en teoretisk del, og en praktisk del. Bestemmelsen inneholder ikke særskilte krav om hvordan opplæringen skal gjennomføres, eller hva den praktiske delen av opplæringen skal omfatte.

Arbeidstilsynet mener fysiske kurs gir den beste opplæringen, men kurs via nett kan være tilfredsstillende under visse vilkår, men at det er nødvendig med mulighet for dialog i sanntid, slik at deltakerne kan stille spørsmål underveis. E-læring og webinarer fyller i henhold til Arbeidstilsynets retningslinjer ikke de objektive kravene i forskriften om mulighet til kommunikasjon. Arbeidstilsynet frykter at hvis webinarer og e-læring blir akseptert som læringsform, vil man miste muligheten for toveiskommunikasjon, og mener det er behov for å stille skjerpede krav til opplæring hvis den gjennomføres digitalt. Arbeidstilsynet foreslår derfor skjerpede krav til praktisk gjennomføring og skjerpede krav til hvordan nettbasert opplæring skal gjennomføres i forskrift om utførelse av arbeid § 4-5.

Arbeidstilsynets forslag innebærer at hele eller deler av den teoretiske opplæringen kan gjøres digitalt, men at det må tilrettelegges for god dialog i sanntid. Dette innebærer i praksis at e-læring og webinarer ikke kan brukes i opplæringen. KS mener dette er uheldig. En stor fordel med e-læring og webinarer er at man kan ta opplæringen igjen og igjen, i sitt eget tempo, og kan være kvalitativt like god som annen nettbasert undervisning. KS har forståelse for at det kan være viktig med toveis kommunikasjon, men mener det ikke bør stilles krav om at dette må gjøres i sanntid. Det er andre muligheter for å sikre toveiskommunikasjon, som kan være vel så bra, og som sikrer læring. Forslaget blir etter KS mening for begrensende, og foreslår at kravet om sanntid fjernes.

Når det gjelder det materielle innholdet til krav til praktiske øvelser, har ikke KS innspill. Men KS ønsker å kommentere at på generelt grunnlag bør man forsøke andre grep før man går til det skritt å detaljregulere i lov eller forskrift. I vurderingene av ny regulering bør det fremkomme hvilke andre muligheter som finnes for å oppnå ønsket resultat, og hvorfor detaljregulering er å foretrekke. En risiko ved detaljregulering er at det fort kan bli behov for å gjøre endringer, men at endringer vil være tungvint og tidkrevende å gjøre.

Forskrift om utførelse av arbeid § 4-6 Instruks for håndtering av asbestholdig materiale

Virksomheter som skal utføre rivings- reparasjons- og vedlikeholdsarbeid av asbestholdig materiale skal utarbeide instruks som beskriver hvordan virksomheten skal håndtere asbestholdig materiale, og hvordan arbeidstakerne skal verne seg selv og andre mot støv og asbestfiber. Arbeidstilsynet vurderer på bakgrunn av erfaring fra egne inspektører og tilbakemeldinger om usikkerhet om innhold i instruksen at det er behov for å forskriftsfeste minimumskrav til innhold i instruks i § 4-6.

Her ønsker KS igjen å kommentere at på generelt grunnlag bør man forsøke andre grep før man går til det skritt å detaljregulere i lov eller forskrift, og viser til begrunnelsen over. Regulering er først aktuelt når andre tiltak ikke lykkes, og må først og fremst være til hjelp for virksomhetene. At tilsynsvirksomheten blir enklere, er sekundært.

Byggherreforskriften

Arbeidstilsynet foreslår å endre ordet «samarbeid» til «samhandling» i § 14 andre ledd. KS har ikke innvendinger mot denne endringen.

Forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester

Arbeidstilsynet vurderer at det er et behov for å presisere at HMS-kort er et vilkår for godkjenning av renholdsvirksomheter. Det praktiseres i dag som et vilkår, med det går ikke fram av regelverket. KS har ikke kjennskap til hvordan denne ordningen fungerer i praksis, da mange av våre medlemmer ivaretar renholdsvirksomheten selv, med ansatte på kommunal tarifflønn. Men KS forutsetter at endringene bidrar til en bedre og enklere forståelse av regelverket for bransjen.

Forskrift om bemanningsforetak

Digitaliseringsrundskrivet (H-7/20, Kommunal- og moderniseringsdepartementet) stiller krav om at den enkelte virksomhet skal ha tilstrekkelig oversikt over hvilke data den håndterer. Offentlige virksomheter skal ikke spørre brukerne på nytt om forhold de allerede har opplyst om. Arbeidstilsynet forvalter bl.a. godkjenningsordningen for bemanningsforetak. Noen av opplysningene som stilles er tilgjengelig gjennom rapportering, melding og registrering hos andre offentlige virksomheter. Arbeidstilsynet vurderer at det er i strid med Digitaliseringsrundskrivet å pålegge virksomheter en plikt til å rapportere samme opplysninger flere ganger, og at kravene i bemanningsforetaksforskriftens § 5 er delvis i strid med Digitaliseringsrundskrivet pkt. 1.5. KS støtter Arbeidstilsynets forslag til endring i bemanningsforetaksforskriftens § 5, som en tilpasning til Digitaliseringsrundskrivet.