STAMIs høringssvar på forslag til endringar i REACH-forskrifta og endring i vedlegg 1 i forskrift om tiltaks- og grenseverdier

N,N-dimetylformamid (DMF) er i dag regulert i forskrift om tiltaks- og grenseverdier etter implementering av kommisjonsdirektiv 2009/161/EU. Stoffet har både en åtte-timers grenseverdi (15 mg/m3) og en korttidsverdi (30 mg/m3), samt anmerkningene H og R for hhv. hudopptak og reprotoksisitet.

DMF ble i 2022 ført opp på den fjerde endringen (direktiv (EU) 2022/431) til karsinogen-mutagen direktivet (CMD) som trer i kraft om knappe to år. Stoffet gis her nøyaktig de samme grenseverdiene og anmerkningene som stoffet har i dag.

EU-kommisjonen vedtok i 2021 restriksjon (forordning (EU) 2021/2030) mot DMF under kjemikalieregelverket Reach. Restriksjonen omfatter flere forhold, men interessant i denne høringen er hvor og hvordan den harmoniserte long-term inhalation derived no-effect level (DNEL-verdien) for innånding på 6 mg/m3 skal reguleres.

For DMF er det fastsatt en long-term inhalation derived no-effect level (DNEL) og en long-term dermal DNEL. RAC uttaler i sin opinion at “The long-term inhalation and dermal DNELs cover also the respective short-term exposures.” Det er altså ikke foreslått en short-term DNEL analogt til den korttidsverdien vi har per i dag, og som også er foreslått i CMD. Siden kommisjonsdirektiv 2009/161/EU er det som gjelder per i dag, vil dette ikke være gjennomført fullt ut dersom korttidsverdien for DMF fjernes fra forskrift om tiltaks- og grenseverdier.

Arbeidstilsynet foreslår å fjerne reguleringen av DMF fra forskrift om tiltaks- og grenseverdier som sådan, ved at stoffet tas ut av opplistingen av stoffer i vedlegg 1, og kun reguleres av REACH-forskriften. Arbeidstilsynet peker selv på at det vil være en ulempe for brukere av regelverket og foreslår noen avhjelpende tiltak.

Det er uheldig at det skal finnes to ulike grenseverdi-systemer, og per dags dato vil DMF være det eneste stoffet man ikke finner i grenseverdilista. Uheldig er det også om korttidsverdien for DMF står i grenseverdilista og long-term DNELene i Reach.

Grenseverdiene og anmerkningene er et viktige grunnlag for risikovurdering av eksponering i forbindelse med kartlegging, målinger og vurderinger av arbeidstakernes eksponering for kjemiske stoffer og forurensninger som virksomheter er forpliktet til å gjennomføre. Det er derfor viktig at brukerne forstår hvilke verdier som til enhver tid er gjelder, og at disse verdiene er å finne i den forskriften de normalt forholder seg til.