Norsk industris høringssvar på forslag til endringar i REACH-forskrifta og endring i vedlegg 1 i forskrift om tiltaks- og grenseverdier

Det vil være en stor fordel for industrien å ha alle gjeldende grenseverdier for arbeidsmiljø samlet på ett sted. Vi er positive til at Arbeidstilsynet ber om innspill på hvordan Forskrift om tiltaks- og grenseverdier skal endres, for å unngå dobbeltregulering for stoffer som har DNEL-verdier under REACH.

For alle aktuelle stoffer som framover skal reguleres for arbeidseksponering vha. DNEL-verdi(er), bør det også fremkomme informasjon i Forskrift om tiltaks- og grenseverdier om at stoffet nå reguleres via REACH-forskriften. Både for stoffer som ikke har en norsk grenseverdi og for stoffer som allerede har en norsk grenseverdi. Slik info bør oppgis helst både i §1.2 Virkeområde, som foreslått av Arbeidstilsynet, men svært gjerne også i Vedlegg 1. Det vil være enklere med én oversikt over alle stoffer som er regulert mht. arbeidseksponering. Arbeidstilsynet må i så fall i Vedlegg 1 skille tydelig mellom om et stoff har en tradisjonell grenseverdi eller om det er regulert av DNEL-verdi(er) (innånding, hud). Kanskje dele det opp i to tabeller?