Arbetsmljöverkets høringssvar på forslag til endringar i REACH-forskrifta og endring i vedlegg 1 i forskrift om tiltaks- og grenseverdier

Sammanfattning

Arbetsmiljöverket har tagit del av Arbeidstilsynets förslag till ändring av bilaga 1 i föreskrifterna om åtgärds- och gränsvärden på grund av förordning (EU) 2021/2030 (en ändring av Reach-förordningen). Arbeidstilsynet föreslår att stryka gränsvärdet för N,N-dimetylformamid (DMF) i bilaga 1 i föreskrifterna om åtgärds- och gränsvärden. Anledningen till förslaget att stryka gränsvärdet för DMF i föreskrifterna om åtgärds- och gränsvärden är att ändringen i Reach-förordningen, innebär att ett bindande gränsvärde, i form av ett bindande DNEL (derived no-effect level) införs för DMF.

Arbetsmiljöverkets synpunkter

Arbetsmiljöverket vill upplysningsvis bara informera Arbeidstilsynet att ni genom strykningen av gränsvärde för DMF i bilaga 1 i föreskrifterna om åtgärds- och gränsvärden, inte har implementerat hela kommissionens direktiv 2009/161/EU.

Arbetsmiljöverket har inga övriga synpunkter på förslaget.