LO Norges høringssvar på forslag til endringar i REACH-forskrifta og endring i vedlegg 1 i forskrift om tiltaks- og grenseverdier

LO har ikke merknader til endringsforslaget om innføringen av restriksjon for N,N-dimetylformamid (DMF).

LO har merknader til endringsforslaget når det gjelder gjennomføringen av norsk rett og endring i forskrift om tiltaks- og grenseverdier:

LO støtter ikke Arbeidstilsynets forslag om å fjerne reguleringen av DMF eller fremtidige DNELs fra forskrift om tiltaks- og grenseverdier og at de stoffene da kun reguleres av REACH forskriften. LO støtter heller ikke at stoffer med DNELs fjernes og erstattes med en henvisning til REACH-regelverket. Dette vil føre til en betydelig redusert brukervennlighet for alle brukere av regelverket, men kanskje særlig for vernetjenesten og øvrige ansatterepresentanter uten spesialkompetanse om kjemikalier og REACH-regelverket. Det vil også være krevende å måtte forholde seg til to regelverk for å finne gjeldende grenseverdier. LO mener ulempen med dette er større for brukerne av regelverket og dermed også en potensiell svekkelse av styring av arbeidsmiljøet, enn ulempen for myndighetene å gjøre et regelverksteknisk unntak. Formålet her må være å oppnå et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

Siden DNEL er en teoretisk beregnet grenseverdi og ikke automatisk kan erstatte 8-timers grenseverdi i forskriften foreslår LO å enten lage en egen tabell for DNELs i forskrift tiltaks- og grenseverdier vedlegg 1, eller merke stoffet som DNEL i eksisterende tabell i vedlegg 1. Hva DNELs er, må videre forklares enten i en fotnote eller i en paragraf i forskriften.

REACH er et harmonisert regelverk hvor det ikke er anledning for den enkelte nasjon å ha en høyere eller lavere grenseverdi. Det kan imidlertid være uenigheter i kunnskapsgrunnlaget for den tekniske beregningen av DNELs hvor det kan være holdepunkter for en lavere verdi. Det bør være muligheter for at Norge også kan gjøre egne vurderinger om behovet for en evt. lavere grenseverdi i arbeidsmiljøregelverket enn en DNEL i REACH-regelverket dersom det oppstår et behov for det.

Det er også fortsatt diskusjoner og uenigheter i EU angående forholdet mellom REACH- og OSH regelverkene og hvordan disse skal samvirke. Dette er også et argument for at det per nå ikke bør gjøres noen store regelverkstekniske endringer med tanke på grenseverdier.