Høyring – forslag til endringar i maskinforskrifta

På vegne av Arbeids- og sosialdepartementet sender Arbeidstilsynet på høyring forslag til endringar i forskrift av 20. mai 2009 nr. 544 om maskiner (maskinforskrifta). Forslaget inneber at forordning (EU) 2021/1398 gjennomførast i norsk rett ved inkorporering i maskinforskrifta.

Status og høyringsfrist

 • Status: Avslutta
 • Høyringsfrist: 17. januar 2022

Kva regelverk er foreslått endra?

Arbeidstilsynet sender på høyring forslag til endringar i forskrift om maskiner (gjennomføring av forordning 1398/2021).

Bakgrunn og grunngjeving for forslaga til endringar kjem fram av høyringsnotatet.

Høyringsnotat, høyringssvar og høyringsliste

Høyringsinstansar som har gitt svar, men som ikkje har merknadar til saken:

 • Direktoratet for byggkvalitet
 • Forsvarsdepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Olje- og energidepartementet
 • Petroleumstilsynet
 • Samferdselsdepartementet
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt

Du kan be om å få sjå dei originale høyringssvara gjennom eInnsyn (einnsyn.no). Oppgi referansenummer 2021/63573

 • Akademikerne
 • Akvaplan-niva
 • Apotekforeningen
 • Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening
 • Arbeidersamvirkenes Landsforening
 • Arbeidsforskningsinstituttet AS
 • Arbeidsmiljøsenteret
 • Arbejdstilsynet
 • Arbetsmiljöverket
 • Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
 • Bedriftsforbundet
 • Biltema
 • Byggenæringens Landsforening
 • Clariant Norge
 • Clas Ohlson AS
 • Norge AS
 • Coop Norge AS
 • Den norske legeforening
 • Den norske tannlegeforening
 • Den norske veterinærforening
 • Direktoratet for byggkvalitet
 • Direktoratet for forvaltning og IKT
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • DNV GL AS
 • DSO, Norsk Sjøoffisersforbund
 • Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg
 • FAFO
 • Fellesforbundet
 • Finans Norge
 • Fiskeri- og kystdepartementet
 • Fiskeridirektoratet
 • Forsvarsdepartementet
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • Greenpeace
 • Havforskningsinstituttet
 • Helse Midt-Norge
 • Helse Nord
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Helse Sør
 • Helse Sør-Øst
 • Helse Vest
 • Helse Øst
 • Helsedirektoratet
 • Hovedredningssentralen Nord-Norge
 • Hovedredningssentralen Sør-Norge
 • Industri Energi
 • Industri Energi
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
 • Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund
 • Klima- og miljøverndepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • KPD-senteret
 • Kranteknisk forening v/Tekniske Foreningers Servicekontor
 • Kriminalomsorgsdirektoratet
 • KS
 • Kulturdepartementet
 • Kunnskapsdepartementet
 • Kystdirektoratet
 • Kystdirektoratet
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Lederne
 • Maskinentreprenørenes Forbund
 • Maskingrossisternes Forening
 • Mattilsynet
 • Miljødirektoratet
 • Miljøstiftelsen Bellona
 • Nasjonalt folkehelseinstitutt
 • Natur og Ungdom
 • Nelfo
 • Nemfo - Nettverk for miljørettet folkehelsearbeid
 • NEMKO
 • NHO Logistikk og transport
 • NITO
 • Norges Bondelag
 • Norges Dykkeforbund
 • Norges Fiskarlag
 • Norges ingeniørorganisasjon
 • Norges Miljøvernforbund
 • Norges Naturvernforbund
 • Norges Rederiforbund
 • Norges Skogeierforbund
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Norsk Brannvernforening
 • Norsk Elektroteknisk komite
 • Norsk Fysioterapeutforbund
 • Norsk Industri
 • Norsk Institutt for Naturforskning
 • Norsk Institutt for vannforskning
 • Norsk Kiropraktorforening
 • Norsk Landbrukssamvirke
 • Norsk Murmestres Landsforening
 • Norsk olje og gass
 • Norsk Oljevernforening for Operatørselskap- NOFO
 • Norsk Polarinstitutt
 • Norsk Sykepleierforbund
 • Norsk Yrkeshygienisk Forening
 • Norske Frisør- og velværebedrifter
 • NORSKOG
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
 • Olje- og energidepartementet
 • Oljedirektoratet
 • Parat
 • Politiets Fellesforbund
 • Regelrådet for næringslivet
 • SAFE
 • Samferdselsdepartementet
 • SAMFO Arbeidsgiverforening for samvirkeforetak
 • SINTEF
 • Sjøfartsdirektoratet
 • Sjøforsvaret
 • Social och Hälsovårdsministeriet Arbetarskyddsavdelningen
 • Spekter
 • St. Olavs Hospital
 • Standard Norge
 • Standard Norge, Sektorstyre for petroleumsstandardisering
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI
 • Statens helsetilsyn
 • Statens helsetilsyn
 • Statens strålevern
 • Statens vegvesen Vegdirektoratet
 • Statsforvalteren i Agder
 • Statsforvalteren i Innlandet
 • Statsforvalteren i Møre og Romsdal
 • Statsforvalteren i Nordland
 • Statsforvalteren i Oslo
 • Statsforvalteren i Rogaland
 • Statsforvalteren i Troms og Finnmark
 • Statsforvalteren i Trøndelag
 • Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
 • Statsforvalteren i Vestland
 • Statsforvalteren i Viken
 • Sysselmannen på Svalbard
 • Unio
 • Vinnueftirlitid Ríkisins
 • Virke
 • WWF-Norge
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
 • ØKOKRIM