Politidirektoratets høringssvar på forslag til endringar i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning – gjennomføring av direktiv 2019/1832 i norsk rett

Innledning

Politidirektoratet viser til Arbeidstilsynets høringsbrev av 6. oktober. Høringsfristen er 15. desember 2022.

Politidirektoratet har forelagt høringen for Politiets fellestjenester og Hovedverneombudet i politietaten (HVO). Vi har mottatt innspill fra HVO. Mottatt innspill følger vedlagt dette høringssvaret.

Høringen om forslag til endring i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning har sin bakgrunn i at kommisjonsdirektiv (EU) 2019/1832 om tekniske tilpasninger knyttet til personlig verneutstyr gjennomføres i norsk rett. Direktivet er vurdert som EØS-relevant, og ble inntatt i EØS-avtalen 8. juli i år.

Kommisjonsdirektivet endrer basisdirektivet 89/656/EØF. Sistnevnte fastsetter minimumskrav til helse og sikkerhet for arbeidstakeres bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen, og har veiledende vedlegg tilknyttet direktivet. For å lette arbeidsgiveres forpliktelser er det i vedlegg I, II og I I I til direktiv 89/656/EØF inntatt veiledende retningslinjer for valg og bruk av personlig verneutstyr som arbeidstakere kan anvende på arbeidsplassen.

Forslaget innebærer et nytt siste ledd i § 15-3, som sammen med endring i forskriftens EØS-henvisninger, og nye vedlegg til forskriften, gjennomfører kommisjonsdirektivet. Det er vurdert at vedleggene («non-binding guidelines»), i tillegg til minimumskravene, bør inntas i forskrift om organisering ledelse og medvirkning.

Politidirektoratets merknader

Tilbakemeldingen fra HVO i politietaten er overordnet sett at forslaget til endringer i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning støttes. I tilbakemeldingen utdypes det bl.a. at bruk av verneutstyr er et viktig tiltak for å ivareta sikkerheten for arbeidstakere, samt at Arbeidstilsynets høringsforslag bidrar til å understreke kravene til bruk av verneutstyr og til å gjøre det mer oversiktlig enn generelle henvisninger. Det vises for øvrig til det vedlagte høringsinnspillet.

Politidirektoratet slutter seg til HVOs vurderinger, og støtter høringsnotatets forslag til endringer.