LO Norges høringssvar på forslag til endringar i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning – gjennomføring av direktiv 2019/1832 i norsk rett

Forslaget om å inkludere direktiv (EU) 2019/1832 i EØS-henvisningsrekken under EØS-avtalens vedlegg XVIII nr. 11 samt innføre nytt eget ledd med henvisning til direktivets vedlegg i i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 15-3 hvor direktivets vedlegg tas inn som nye vedlegg til forskriften, støttes.

LO ser ingen uhendige konsekvenser av endringsforslaget. Tvert imot anser vi at de aktuelle vedleggene kan ha nytteverdi. LO støtter også at virksomhetenes vurderinger av bruk av verneutstyr opp mot risiko skal kunne kreves fremlagt for Arbeidstilsynet.