Kriminalomsorgsdirektoratets høringssvar på forslag til endringar i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning – gjennomføring av direktiv 2019/1832 i norsk rett

Kriminalomsorgsdirektoratet anser det som hensiktsmessig at de omtalte vedleggene nå inntas i forskriften på lik linje med basisdirektivet. Den foreslåtte endringen vil etter direktoratet syn gjøre det lettere for arbeidsgivere å oppfylle sine forpliktelser til helse og sikkerhet i situasjoner der personlig verneutstyr er nødvending. Utover dette har direktoratet ingen kommentarer til den foreslåtte endringen.