Kommunesektorens organisasjons høringssvar på forslag til endringar i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning – gjennomføring av direktiv 2019/1832 i norsk rett

Bakgrunnen

Kommisjonsdirektivet endrer basisdirektivet 89/656/EØF som fastsetter minimumskrav til helse og sikkerhet for arbeidstakeres bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen, og har medfølgende veiledende vedlegg tilknyttet direktivet. Disse vedleggene er frivillige, og er ment å fungere som retningslinjer for å lette og støtte opp under utvelgelsen av passende personlig verneutstyr. Vedleggene er ikke ment å pålegge virksomheter ytterligere forpliktelser utover minimumskravene som følger av direktivet. Ved gjennomføringen av Basisdirektivet i 2011, valgte Arbeidstilsynet å ikke innta de veiledende vedleggene i forskriften da det ikke ble ansett nødvendig. Ved gjennomføringen av Kommisjonsdirektivet 2019/1832 foreslår Arbeidstilsynet nå å innta de veiledende vedleggene i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning. I tillegg foreslår Arbeidstilsynet at virksomhetenes risikovurdering vil kunne kreves fremlagt ved tilsyn i nytt sist ledd i § 15-3.

Endringsforslagene

Arbeidstilsynets begrunnelse for å innta de frivillige vedleggene i forskriften er «[…] at de beste grunner taler for at disse, på lik linje med minimumskravene, bør inntas i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning». Det fremgår ikke av Arbeidstilsynets høringsnotat hvilke grunner som taler for dette nå, sett hen til at Arbeidstilsynet vurderte at det ikke var nødvendig å innta de frivillige vedleggene ved gjennomføringen av Basisdirektivet i 2011. Å innta vedleggene i forskriften er ikke et krav etter EU-reglene.

KS mener likevel at det kan være positivt å vise til de frivillige vedleggene i forskriften, for å lette og støtte opp under utvelgelsen av personlig verneutstyr for virksomheter. KS mener derimot det er viktig at lovteksten reflekterer at disse vedleggene nettopp er frivillige og er ment å virke som støttende retningslinjer for virksomheter. KS mener at ordlyden i § 15-3, slik den foreslås av Arbeidstilsynet, ikke i tilstrekkelig grad reflekterer at vedleggene er frivillige.

Arbeidstilsynet foreslår videre en ny plikt for virksomheter til å fremlegge skriftlig dokumentert risikovurdering av personlig verneutstyr ved tilsyn. Heller ikke her forklarer Arbeidstilsynet hvilke vurderinger som er gjort og hvorfor denne plikten foreslås innført. KS mener videre at det ikke fremgår klart nok av høringsnotatet at denne plikten er ny, da den verken følger av dagens forskrift eller av EU-regelverket. KS mener at det er kritikkverdig at Arbeidstilsynet ikke utreder behovet for en slik plikt eller viser til vurderingene som ligger til grunn for en plikt som helt klart går lengre enn det som er pålagt etter direktivet og dagens forskrift, og som vil få konsekvenser for virksomheter. Videre mener KS at en slik plikt ikke er nødvendig fordi Arbeidstilsynet på andre måter kan føre tilsyn for å undersøke om forsvarlig vern er tilstrekkelig risikovurdert. Dette kan gjøres gjennom intervju, samtaler med ansatte og tillitsvalgte mv.

Av nytt siste ledd i § 15-3 fremgår det at Arbeidstilsynet kan kreve fremlagt en risikovurdering etter skjema som er fastsatt i vedlegg 1, eller annen risikovurdering med tilsvarende sikkerhetsnivå. Til tross for at virksomheter ikke pålegges å ta i bruk skjemaet i det frivillige vedlegget, så vil det likevel være et krav at risikofaktorene som fremgår av vedlegget også fremgår av annen skriftlig risikovurderingen. KS er av den oppfatning at vedleggene slik mister sin veiledende og frivillige karakter når virksomheter pålegges å dokumentere alle risikofaktorene som fremgår av vedlegget, og valgfriheten utelukkende da er knyttet til den skriftlige formen på risikovurderingen.

Oppsummerende og avsluttende bemerkninger

KS mener at ordlyden i den foreslåtte endringen i § 15-3 virker selvmotsigende. På den ene siden viser den til de frivillige vedleggene og at disse vil «vil kunne anvendes», mens det i neste setning viser til at Arbeidstilsynet vil kunne «kreve» fremlagt en risikovurdering etter skjema fastsatt i vedlegg 1, eller annen tilsvarende risikovurdering. Ordlyden reflekterer ikke i tilstrekkelig grad at vedleggene er frivillige. Videre går forslaget lengre enn det som er nødvendig etter EU-regelverket i å forplikte virksomheter å fremlegge skriftlig dokumentert risikovurdering av personlig verneutstyr ved tilsyn.

KS mener at de foreslåtte endringene ikke i tilstrekkelig grad er utredet, og at det bare gis en beskrivelse av regelverket uten at det vises til hvilke vurderinger som er gjort når det foreslås å innta de frivillige vedleggene og innføre nye plikter for virksomheter, som verken følger av dagens forskrift eller EU-regelverk. Dette vil innebære en materiell endring i regelverket, og derfor bør en slik endring utredes grundigere enn det som er gjort i høringsnotatet.

KS kan heller ikke se at den foreslåtte endringen har vært presentert for partene i Regelverksforum og stiller spørsmål til hva som er grunnen til det. Skal Arbeidstilsynets Regelverksforum som er et forum for trepartsdialog om utvikling og vedlikehold av regelverket virke etter sin hensikt, burde dette forslaget vært lagt frem der. KS minner avslutningsvis om Utredningsinstruksen som stiller krav til grundig vurdering av forskriftsendringer som medfører nye forpliktelser og krav til tidlig involvering av berørte parter.
På denne bakgrunn støtter ikke KS de foreslåtte endringene i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning i § 15-3.