§ 2-24. Brann- og eksplosjonsfarlige maskiner

Maskiner hvor det er fare for brann og eksplosjon, skal oppfylle følgende krav:

  • a) Maskiner skal være laget av materialer som ikke er brennbare.
  • b) Maskiner må være slik innrettet at det ikke dannes farlig statisk elektrisitet.
  • c) Eksplosjonsavlastere skal være slik innrettet at de ikke medfører fare når de åpner seg.
  • d) Hvis det er nødvendig, skal maskinene ha automatisk brannslokkingsutstyr. Før bruk av brannslokkingsanlegg med slokkingsmidler som kan medføre forgiftningsfare, skal det avgis varselsignal.