Vedlegg IX Modul G: Samsvar basert på verifisering av enkelteksemplarer

 • 1. Samsvar basert på verifisering av enkelteksemplarer er den framgangsmåten for samsvarsvurdering der produsenten oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2, 3 og 5, og sikrer og erklærer som eneansvarlig at det berørte produktet, som har vært omfattet av bestemmelsene i nr. 4, er i samsvar med gjeldende krav i forskriften.
 • 2. Teknisk dokumentasjon
 • 2.1 Produsenten skal utarbeide den tekniske dokumentasjonen og stille den til rådighet for det tekniske kontrollorganet nevnt i nr. 4. Dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere om produktet er i samsvar med de relevante kravene, og skal omfatte en tilfredsstillende analyse og vurdering av risiko. Den tekniske dokumentasjonen skal angi gjeldende krav og skal, i den grad det er relevant for vurderingen, dekke produktets konstruksjon, produksjon og virkemåte. Den tekniske dokumentasjonen skal minst inneholde følgende elementer:
  • a) en generell beskrivelse av produktet,
  • b) konstruksjons- og produksjonstegninger, komponentlister, lister over delmontasjer, strømkretsskjemaer osv.,
  • c) beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå tegningene og listene og hvordan produktet virker,
  • d) en liste over de harmoniserte standarder som helt eller delvis er anvendt, som det er offentliggjort henvisninger til i Den europeiske unions tidende, og dersom de harmoniserte standardene ikke er anvendt, beskrivelser av de løsninger som er valgt for å oppfylle de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene i forskriften, herunder en liste over andre relevante tekniske spesifikasjoner som er anvendt. Dersom harmoniserte standarder delvis er anvendt, skal den tekniske dokumentasjonen angi hvilke deler som er anvendt,
  • e) resultater av gjennomførte konstruksjonsberegninger, undersøkelser som er foretatt, osv., og
  • f) prøvingsrapporter.
 • 2.2 Produsenten skal oppbevare den tekniske dokumentasjonen og kunne stille den til rådighet for tilsynsmyndighetene i ti år etter at produktet er brakt i omsetning.
 • 3. Produksjon
 • 4. Verifikasjon
 • 5. CE-merking, samsvarserklæring og samsvarsattest
 • 5.1 Produsenten skal påføre CE-merkingen, og under ansvar av det tekniske kontrollorganet nevnt i nr. 4, sistnevntes identifikasjonsnummer på hvert produkt som ikke er en komponent, og som er i samsvar med gjeldende krav i forskriften.
 • 5.2 Produsenten skal utarbeide en skriftlig samsvarserklæring og kunne stille den til rådighet for tilsynsmyndighetene i ti år etter at produktet som ikke er en komponent, ble brakt i omsetning. Samsvarserklæringen skal angi hvilket produkt den er utarbeidet for.
 • 5.3 Produsenten skal utarbeide en skriftlig samsvarsattest og kunne stille den til rådighet for tilsynsmyndighetene i ti år etter at komponenten ble brakt i omsetning. Samsvarsattesten skal angi hvilken komponent den er utarbeidet for. En kopi av samsvarsattesten skal følge med hver komponent.
 • 6. Representant