1 Felles krav til utstyr og sikkerhetssystem

 • 1.0. Generelle krav
 • 1.0.1. Prinsipper for integrert eksplosjonssikring
 • - først og fremst for å unngå at utstyr og sikkerhetssystem selv danner eller avgir eksplosive atmosfærer, dersom det er mulig,
 • - å hindre at eksplosiv atmosfære antennes, idet det tas hensyn til egenskapene til de enkelte elektriske og ikke-elektriske tennkildene,
 • - at en eksplosjon, dersom den likevel inntreffer og direkte eller indirekte setter personer, husdyr eller materielle verdier i fare, stanses umiddelbart og/eller at det område som påvirkes av flammer og trykk fra eksplosjonen begrenses til et tilfredsstillende sikkerhetsnivå.
 • 1.0.2. Utstyr og sikkerhetssystem skal konstrueres og produseres etter en tilstrekkelig analyse av eventuelle driftsforstyrrelser slik at farlige situasjoner i størst mulig grad kan unngås.
 • 1.0.3. Særlige kontroll- og vedlikeholdsvilkår
 • 1.0.4. Omgivelsesbetingelser
 • 1.0.5. Merking
 • - produsentens navn, registrerte handelsnavn eller registrerte varemerke, samt produsentens adresse,
 • - CE-merking,
 • - serie- eller typebetegnelse,
 • - eventuelt parti- eller serienummer,
 • - produksjonsår,
 • - det særskilte eksplosjonsvernmerket ikon fulgt av symbolet for utstyrsgruppen og kategorien,
 • - for utstyrsgruppe II, bokstaven «G» (for eksplosive atmosfærer som skyldes gasser, damper eller tåker),
 • - bokstaven «D» (for eksplosive atmosfærer som skyldes støv).
 • 1.0.6. Bruksanvisning
  • a) Alt utstyr og alle sikkerhetssystem skal følges av en bruksanvisning som minst inneholder følgende opplysninger:
   • - en gjentakelse av den informasjon som fremgår av merkingen, med unntak av serienummeret (se punkt 1.0.5) samt eventuelle opplysninger som kan lette vedlikeholdet (f.eks. importørens/reparatørens adresse osv.),
   • - veiledning for sikker
   • - ibruktaking,
   • - bruk,
   • - montering, demontering,
   • - vedlikehold (løpende vedlikehold og reparasjon),
   • - installasjon,
   • - justering,
   • - om nødvendig angivelse av fareområder foran trykkavlastningsinnretninger,
   • - om nødvendig, opplæringsinstrukser,
   • - opplysninger som gjør det mulig på betryggende grunnlag å avgjøre om utstyr i en gitt kategori eller et sikkerhetssystem kan benyttes uten fare i det tiltenkte området og under de forventede driftsforhold,
   • - elektriske parametre og trykkparametre, maksimal overflatetemperatur og andre grenseverdier,
   • - om nødvendig, særlige bruksvilkår, herunder opplysninger om mulig feilbruk som erfaringsmessig kan forekomme,
   • - om nødvendig, de viktigste egenskaper for redskaper som kan monteres på utstyr eller sikkerhetssystem.
  • b) bruksanvisningen skal inneholde de tegninger og diagrammer som er nødvendige for å ta i bruk, vedlikeholde og etterse utstyret eller sikkerhetssystemet, kontrollere at det virker som det skal og eventuelt reparere det, samt annen nyttig veiledning, særlig med hensyn til sikkerhet
  • c) dokumentasjon om utstyr eller sikkerhetssystem skal ikke være i strid med bruksanvisningen med hensyn til sikkerhetsmessige forhold.
 • 1.1. Valg av materiale
 • 1.1.1. Materialer som brukes til produksjon av utstyr og sikkerhetssystem skal ikke kunne utløse en eksplosjon, samtidig som det tas hensyn til de forventede belastninger under drift.
 • 1.1.2. Innenfor rammen av de driftsforholdene produsenten har fastsatt, skal det ikke kunne oppstå reaksjoner mellom de materialer som brukes og bestanddelene i de eksplosjonsfarlige atmosfærene som medfører at eksplosjonsvernet svekkes.
 • 1.1.3. Materialer skal velges slik at forutsigbare endringer i deres egenskaper og kompatibilitet i kombinasjon med andre materialer ikke fører til at det tilsiktede vern svekkes, særlig med hensyn til materialets korrosjonsbestandighet, slitestyrke, elektrisk ledningsevne, mekanisk styrke, aldringsegenskaper og følgene av temperatursvingninger.
 • 1.2. Utforming og konstruksjon
 • 1.2.1. Utstyr og sikkerhetssystem skal utformes og konstrueres idet det tas tilstrekkelig hensyn til den tekniske kunnskapen om eksplosjonsvern, slik at de fungerer sikkert under hele den forventede levetid.
 • 1.2.2. Komponenter til innbygging i, eller til reservedeler, til utstyr og sikkerhetssystem skal konstrueres og produseres slik at de fungerer sikkert i samsvar med forutsatt bruk som eksplosjonsbeskyttelse når de er montert etter produsentens anvisninger.
 • 1.2.3. Lukket konstruksjon og forebygging av lekkasje
 • 1.2.4. Støvavleiring
 • 1.2.5. Supplerende verneinnretninger
 • 1.2.6. Åpning uten fare
 • 1.2.7. Vern mot andre farer
 • a) det ikke er fare for legemsbeskadigelse eller annen skade ved direkte eller indirekte kontakt,
 • b) overflatetemperaturer på tilgjengelige deler, eller stråling som kan medføre fare, ikke forekommer,
 • c) farer av ikke-elektrisk art, som erfaringsmessig kan forekomme, unngås,
 • d) forventet overbelastning ikke fører til en farlig situasjon.
 • 1.2.8. Overbelastning av utstyr
 • 1.2.9. Eksplosjonssikker utførelse
 • 1.3. Potensielle tennkilder
 • 1.3.1. Farer som skyldes ulike tennkilder
 • 1.3.2. Farer som skyldes statisk elektrisitet
 • 1.3.3. Farer som skyldes feilstrøm eller krypestrøm
 • 1.3.4. Farer som skyldes overoppheting
 • 1.3.5. Farer ved trykkutjevning
 • 1.4. Farer som følge av påvirkning utenfra
 • 1.4.1. Utstyr og sikkerhetssystem skal være konstruert og produsert slik at de på sikkerhetsmessig fullt forsvarlig måte kan brukes i henhold til sitt formål innenfor de grensene produsenten har fastsatt for driftsbetingelsene, selv om de fra omgivelsene utsettes for påvirkninger i form av skiftende omgivelsesbetingelser, feilstrøm, fuktighet, rystelser, forurensning o.l.
 • 1.4.2. Utstyrets deler skal være egnet til de forventede mekaniske og temperaturmessige påkjenninger og kunne motstå angrep fra aggressive stoffer som er til stede eller kan forventes å forekomme.
 • 1.5. Krav til utstyr som bidrar til sikkerheten
 • 1.5.1. Sikkerhetsinnretninger skal fungere uavhengig av de måle- og betjeningsinnretninger som er nødvendige for driften.
 • 1.5.2. Ved feil i en sikkerhetsinnretning skal utstyr og/eller sikkerhetssystem så langt mulig gå til sikker tilstand (safety mode).
 • 1.5.3. Nødstoppinnretninger skal så langt mulig være forsynt med sperring, slik at omstart ikke kan finne sted. En ny startordre skal bare føre til normal igangsetting dersom sperringen mot omstart på forhånd er blitt tilbakestilt ved en tilsiktet handling.
 • 1.5.4. Betjeningsenheter og monitorer
 • 1.5.5. Krav til innretninger med målefunksjoner beregnet på eksplosjonsvern
 • 1.5.6. Om nødvendig skal innretninger med målefunksjoner kunne kontrolleres for avlesningsnøyaktighet og for funksjonsevne.
 • 1.5.7. Ved utforming av innretninger med målefunksjoner skal det benyttes en sikkerhetsfaktor som sikrer at alarmterskelen ligger tilstrekkelig langt utenfor eksplosjons- og/eller antenningsgrensene for den aktuelle atmosfære, idet det hovedsakelig tas hensyn til anleggets driftsform og mulige avvik i målesystemet.
 • 1.5.8. Farer i forbindelse med programvare
 • 1.6. Sikkerhetskrav til systemet
 • 1.6.1. Utstyr og sikkerhetssystem som inngår i en automatisert prosess skal kunne stanses manuelt på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte dersom driftsvilkårene endrer seg ut over de forutsatte grenser, forutsatt at sikkerheten med dette ikke svekkes.
 • 1.6.2. Når nødstoppinnretning aktiviseres, skal oppsamlet energi ledes bort så raskt og sikkert som mulig eller isoleres, slik at den ikke lenger utgjør noen fare.
 • 1.6.3. Farer som følge av strømbrudd
 • 1.6.4. Farer forbundet med tilkoblinger
 • 1.6.5. Plassering av varslings- og alarminnretninger