§ 15. CE-merking

1. PVU som tilfredsstiller forskriftenes krav skal være merket med fastsatt CE-merking.

Produsenten påsetter CE-merkingen etter først å ha utarbeidet samsvarserklæringen, jf. § 12.

2. Kravet om CE-merking gjelder ikke for deler som er konstruert til PVU når anvendelsen av delene ikke er av vesentlig nødvendighet for PVUs funksjonsvirkning.

3. Merkingen består av bokstavene CE. Dersom teknisk kontrollorgan har deltatt i produksjonskontrollfasen jf. § 13 eller § 14, skal kjennetegnnummeret til teknisk kontrollorgan påføres.

4. CE-merkingen skal ha følgende utforming:

De forskjellige delene som CE-merkingen består av, skal så langt mulig ha samme høyde og ikke være under 5 mm.

5. CE-merkingen skal påsettes alt produsert PVU og dets emballasje på en synlig og leselig måte og slik at det ikke forsvinner i løpet av PVUs antatte levetid. Dersom det ikke er mulig å merke det enkelte PVU kan CE-merkingen påsettes emballasjen.

6. Det er ikke tillatt å påføre andre merker eller påskrifter som kan forveksles med CE-merkingen.

7. Når PVU reguleres av flere forskrifter som krever CE-merking betyr merkingen at PVU også antas å oppfylle disse andre forskriftene.

Dersom produsenten i henhold til forskrifter kan velge hvilke forskrifter han vil følge, skal CE-merkingen kun referere seg til de forskriftene han har fulgt. Sammen med CE-merkingen skal det i så fall angis hvilke av EUs rådsdirektiver som dermed anses oppfylt.

0 Endret 30 april 1998 nr. 460.