§ 15. CE-merking

1. PVU som tilfredsstiller forskriftenes krav skal være merket med fastsatt CE-merking.

Produsenten påsetter CE-merkingen etter først å ha utarbeidet samsvarserklæringen, jf. § 12.

  • 2. Kravet om CE-merking gjelder ikke for deler som er konstruert til PVU når anvendelsen av delene ikke er av vesentlig nødvendighet for PVUs funksjonsvirkning.
  • 3. Merkingen består av bokstavene CE. Dersom teknisk kontrollorgan har deltatt i produksjonskontrollfasen jf. § 13 eller § 14, skal kjennetegnnummeret til teknisk kontrollorgan påføres.
  • 4. CE-merkingen skal ha følgende utforming:

De forskjellige delene som CE-merkingen består av, skal så langt mulig ha samme høyde og ikke være under 5 mm.

  • 5. CE-merkingen skal påsettes alt produsert PVU og dets emballasje på en synlig og leselig måte og slik at det ikke forsvinner i løpet av PVUs antatte levetid. Dersom det ikke er mulig å merke det enkelte PVU kan CE-merkingen påsettes emballasjen.
  • 6. Det er ikke tillatt å påføre andre merker eller påskrifter som kan forveksles med CE-merkingen.
  • 7. Når PVU reguleres av flere forskrifter som krever CE-merking betyr merkingen at PVU også antas å oppfylle disse andre forskriftene.

Dersom produsenten i henhold til forskrifter kan velge hvilke forskrifter han vil følge, skal CE-merkingen kun referere seg til de forskriftene han har fulgt. Sammen med CE-merkingen skal det i så fall angis hvilke av EUs rådsdirektiver som dermed anses oppfylt.

0 Endret 30 april 1998 nr. 460.