Vedlegg XIII: Krav til støyemisjon fra maskiner og annet utstyr til utendørs bruk

 • 1. Støyemisjon fra maskiner og annet utstyr til utendørs bruk
  Utstyr til utendørs bruk skal oppfylle kravene i direktiv 2000/14/EF, og endringene som følger av direktiv 2005/88/EF.
 • 2. Definisjoner
  • a) Utstyr til utendørs bruk: Maskiner som er definert i § 2, og som bidrar til støynivået utendørs. I tillegg kommer utstyr uten motor til ervervsmessig eller privat bruk, og som er av en type, som er beregnet til utendørs bruk og bidrar til støynivået i omgivelsene. Bruk av utstyr/maskiner i omgivelser, der lydutbredelsen kun påvirkes i liten grad eller ikke i det hele tatt (f.eks. i telt, under halvtak og i råbygg), anses for å være bruk utendørs.
  • b) Prosedyrer for samsvarsvurdering: De prosedyrer som er fastsatt i direktiv 2000/14/EF vedlegg V-VIII på grunnlag av beslutning 93/465/EØF.
  • c) Merking: Den CE-merking som er definert i beslutning 93/465/EØF, og som påføres synlig, lesbart og varig på utstyret sammen med opplysningen om det garanterte lydeffektnivå.
  • d) Lydeffektnivå LWA: Det A-veide lydeffektnivå uttrykt i dB, referanse 1 pW, som definert i EN ISO 3744:1995 og EN ISO 3746:1995.
  • e) Målt lydeffektnivå: Det lydeffektnivå som bestemmes ved målinger som beskrevet i direktiv 2000/14/EF vedlegg III. De målte verdier kan enten bestemmes ved måling på en enkelt maskin/ utstyr, som er representativ for den aktuelle type utstyr, eller som et gjennomsnitt av målinger på et antall maskiner/ utstyr.
  • f) Garantert lydeffektnivå: Det lydeffektnivå som fastslås ved å følge kravene til målemetoder i direktiv 2000/14/EF vedlegg III, og som tar hensyn til usikkerhet som skyldes produksjonsvariasjoner og målemetoder. Produsenten eller dennes representant i EØS-området skal bekrefte at verdien ikke er overskredet ifølge de instrumenter og metoder som er brukt og vist til i den tekniske dokumentasjonen.
 • 3. Markedsføring
  Utstyr til utendørs bruk kan bare markedsføres eller tas i bruk når produsenten eller dennes representant i EØS-området sikrer at:
  • - utstyret oppfyller kravene i direktiv 2000/14/EF til miljøet
  • - prosedyrene for samsvarsvurdering er avsluttet
  • - at utstyret er utstyrt med CE-merking, angivelse av garantert lydeffektnivå og en samsvarserklæring.

  Hvis verken produsenten eller dennes representant er etablert innenfor EØS-området, påhviler pliktene etter direktiv 2000/14/EF en hvilken som helst person, som markedsfører eller tar i bruk utstyr til utendørs bruk i EØS-området.
 • 4. Samsvarsvurdering
  Før utstyret som det er satt støygrenser for, jf. punkt 7, markedsføres eller tas i bruk skal produsenten eller dennes representant sørge for at hver type utstyr gjennomgår en av følgende prosedyrer for samsvarsvurdering:
  • - produksjonskontroll med vurdering av den tekniske dokumentasjonen og periodisk kontroll som beskrevet i direktiv 2000/14/EF vedlegg VI
  • - enhetsverifikasjon som beskrevet i direktiv 2000/14/EF vedlegg VII
  • - kvalitetssikring som beskrevet i direktiv 2000/14/EF vedlegg VIII.

  Før de typer arbeidsutstyr som skal støymerkes, jf. punkt 8, markedsføres eller tas i bruk, skal produsenten eller dennes representant sørge for at hver type utstyr gjennomgår produksjonskontroll i samsvar med prosedyrene i direktiv 2000/14/EF vedlegg V.
  Produsenten eller dennes representant er forpliktet til å gi alle de opplysninger som er grunnlag for samsvarsvurdering av en type utstyr, spesielt den tekniske dokumentasjonen som er nevnt i direktiv 2000/14/EF vedlegg V punkt 3, vedlegg VI punkt 3, vedlegg VII punkt 2 og vedlegg VIII punkt 3.1 og 3.3, til tilsynsmyndighetene i EØS-landene.
 • 5. Samsvarserklæring
  Produsenten av utstyr til utendørs bruk eller dennes representant innenfor EØS-området skal for hver produserte type utstyr utstede en samsvarserklæring som skal sikre at utstyret er i samsvar med kravene i direktiv 2000/14/EF. Erklæringen skal minst inneholde de opplysninger som er fastsatt i direktivet vedlegg II. Samsvarserklæringen skal følge med hvert eksemplar av utstyret.
  Produsenten av utstyr til utendørs bruk eller dennes representant i EØS-området skal oppbevare et eksemplar av samsvarserklæringen i ti år regnet fra den dato da den aktuelle type utstyr ble produsert for siste gang sammen med den tekniske dokumentasjon som er omhandlet i direktiv 2000/14/EF vedlegg V punkt 3, vedlegg VI punkt 3, vedlegg VII punkt 2 og vedlegg VIII punkt 3.1 og 3.3.
 • 6. Merking
  CE-merkingen skal følges av en angivelse av det garanterte lydeffektnivå. Angivelsen av lydeffektnivået skal bestå av en enkelt verdi for det garanterte lydeffektnivået i dB, tegnet LWA og et piktogram med følgende form:

  Hvis angivelsen forminskes eller forstørres i overensstemmelse med maskinens størrelse, skal modellens størrelsesforhold, som vist ovenfor, overholdes. Angivelsens høyde skal om mulig være minst 40 mm.
  CE-merkingen og angivelsen av lydeffektnivået skal påføres synlig, lesbart og varig på utstyret.
 • 7. Utstyr med støygrenser
  For følgende typer utstyr skal det garanterte lydeffektnivå ikke overskride lydeffektnivået i tabellen under:
  • - byggeplassheiser for transport av varer drevet av forbrenningsmotor
  • - komprimeringsmaskiner, kun vibrerende og ikke-vibrerende tromler samt vibrasjonsplater og -stampere
  • - kompressorer < 350="">
  • - håndbetjente betongbrekkere og hammere
  • - vinsjer til byggeplasser drevet av forbrenningsmotor
  • - dosere < 500="">
  • - dumpere < 500="">
  • - hydrauliske eller ståltaustyrte gravemaskiner < 500="">
  • - gravelastere < 500="">
  • - veghøvler < 500="">
  • - hydraulikkpumper med drivenhet
  • - kompaktorer med lasteskuffe < 500="">
  • - gressklippere, bortsett fra maskiner til landbruk og skogbruk og universalmaskiner med motoreffekt større enn 20 kW
  • - elektrisk drevne gresstrimmere/gresskanttrimmere
  • - løfte- og stablevogner for gods med forbrenningsmotor og motvekter, bortsett fra andre løfte- og stablevogner for gods med motvekter slik som definert i direktiv 2000/14/EF vedlegg I, punkt 36, annet strekpunkt, med en nominell løfteevne på høyst 10 tonn
  • - lastere < 500="">
  • - mobilkraner
  • - motorfresere < 3="">
  • - utleggingsmaskiner, bortsett fra utleggingsmaskiner med høykomprimerende avretter
  • - strømaggregater < 400="">
  • - tårnkraner
  • - sveiseaggregater.

  Definisjoner av ovennevnte utstyrstyper er fastsatt i direktiv 2000/14/EF vedlegg I. Målemetoder for utstyrstypene er fastsatt i direktivet vedlegg III.
 • Støygrenser

  MaskintypeInstallert nettoeffekt
  P i kW
  Elektrisk effekt
  Pel1 i kW
  Maskinens masse m i kg
  Skjærebredde L i cm
  Tillatt lydeffektnivå i dB/ 1pW
  Fase I fra den 3. januar 2002Fase II fra den 3. januar 2006
  Komprimeringsmaskiner (vibrasjonstromler, vibrasjonsplater og vibrasjonsstampere) P ≤ 8
  8 < P ≤ 70
  P > 70
  108
  109
  89 + 11 lg P
  105[2]
  106[2]
  86 + 11 lg P[2]
  Beltegående dosere, lastere og gravelastere P ≤ 55
  P > 55
  106
  87 + 11 lg P
  103[2]
  84 + 11 lg P[2]
  Hjulgående dosere, lastere og gravelastere, dumpere, veghøvler, kompaktorer med lasteskuffe, løfte- og stablevogn for gods med forbrenningsmotor og motvekt, mobilkraner, komprimeringsmaskiner (ikke vibrasjonstromler), utleggingsmaskiner, hydraulikkpumper P ≤ 55
  P > 55
  104
  85 + 11 lg P
  101[2] ,[3]
  82 + 11 lg P[2] ,[3]
  Gravemaskiner, byggeplassheiser for transport av varer, vinsjer til byggeplasser, motorfresere P ≤ 15
  P > 15
  96
  83 + 11 lg P
  93
  80 + 11 lg P
  Håndbetjente betongbrekkere og hammere m ≤ 15
  15 < m < 30
  m ≥ 30
  107
  94 + 11 lg m
  96 + 11 lg m
  105
  92 + 11 lg m[2]
  94 + 11 lg m
  Tårnkraner 98 + lg P 96 + lg P
  Sveiseaggregater og strømaggregater P el ≤ 2
  2 < P el ≤ 10
  P el > 10
  97 + lg Pel
  98 + lg Pel
  97 + lg Pel

  95 + lg Pel
  96 + lg Pel
  95 + lg Pel
  Kompressorer P ≤ 15
  P > 15
  99
  97 + 2 lg P
  97
  95 + 2 lg P
  Gressklippere, elektrisk drevne gresstrimmere/gresskanttrimmere L ≤ 50
  50 < L ≤ 70
  70 < L ≤ 120
  L > 120
  96
  100
  100
  105
  94[2]
  98
  98[2]
  103[2]

  1 Pel for sveiseaggregater: den normale elektriske strøm til sveising multiplisert med den normale belastningsspenning for den laveste verdi av den driftstid produsenten har opplyst. Pel for strømaggregater: primæreffekten i henhold til ISO 8528-1:1993, punkt 13.3.2.

  2 Tallene for fase II er kun veiledende for følgende maskintyper:

  De endelige tallene vil avhenge av om direktivet endres på bakgrunn av den rapport som skal fremlegges i henhold til direktiv 2000/14/EF artikkel 20 punkt 1. Dersom det ikke blir foretatt noen endringer, vil tallene for fase I fortsatt få anvendelse i fase II.

  3 For enmotors mobilkraner får tallene i fase I anvendelse inntil 3. januar 2008. Etter denne datoen får tallene i fase II anvendelse. Det tillatte lydeffektnivå avrundes til nærmeste hele tall (lavere verdier enn 0,5 rundes ned, 0,5 og høyere rundes opp).

 • 8. Utstyr som skal støymerkes
  Følgende utstyr skal støymerkes:
  • - personløftere med forbrenningsmotor
  • - motordrevne rydningssager
  • - elektrisk drevne byggeplassheiser for transport av varer
  • - båndsager til byggeplasser
  • - sirkelsager til byggeplasser
  • - bærbare motorkjedesager
  • - kombinerte høytrykksspylere og slamsugere
  • - komprimeringsmaskiner, kun eksplosjonsstampere
  • - betongblandemaskiner
  • - elektrisk drevne vinsjer til byggeplasser
  • - maskiner til transport og sprøyting av betong og mørtel
  • - båndtransportører
  • - kjøleanlegg i kjøretøyer
  • - borerigger
  • - maskiner til fylling og tømming av siloer og tanker på lastebiler
  • - beholdere til gjenvinning av glassavfall
  • - gresstrimmere/ gresskanttrimmere med forbrenningsmotor
  • - hekklippere med forbrenningsmotor
  • - høytrykksspylere
  • - høytrykksrensere
  • - hydrauliske hammere
  • - fugeskjæremaskiner
  • - løvblåsere
  • - løvsugere
  • - løfte- og stablevogner for gods med forbrenningsmotor og motvekter, kun løfte- og stablevogner for gods med motvekter slik som definert i direktiv 2000/14/EF vedlegg I, punkt 36, annet strekpunkt, med en nominell løfteevne på høyst 10 tonn
  • - avfallsbeholdere på hjul
  • - utleggingsmaskiner med høykomprimerende avretter
  • - pælemaskiner med tilbehør
  • - rørutleggere
  • - løypeprepareringsmaskiner
  • - strømaggregater ≥ 400 kW
  • - feiemaskiner
  • - renovasjonsbiler
  • - asfaltfresere
  • - plenluftere
  • - fliskverner/flishuggere
  • - selvgående snøfresere uten tilbehør
  • - slamsugere
  • - grøftegravere
  • - betongbiler
  • - vannpumpeanlegg, ikke til undervannsbruk.

  Definisjoner av ovennevnte utstyrstyper er fastsatt i direktiv 2000/14/EF vedlegg I. Målemetoder for utstyrstypene er fastsatt i direktivet vedlegg III.
 • 9. Teknisk kontrollorgan
  For å bli utpekt som teknisk kontrollorgan skal virksomheten oppfylle kravene i vedlegg XI i forskriften her.
 • 10. Innsamling av støydata
  En produsent eller produsentens representant skal når de har sin bopel i Norge sende kopi av samsvarsvurderingen til Direktoratet for arbeidstilsynet når utstyr for utendørs bruk markedsføres eller tas i bruk her.
 • Til nr. 1

  Vedlegget gjennomfører direktiv 2000/14/EF og senere endringsdirektiver. Kravene i vedlegget utfyller bestemmelsene i forskriftens vedlegg I til XI. En samsvarsvurdering av en maskin som omfattes av direktiv 2000/14/EF og senere endringsdirektiver skal derfor vise overensstemmelse med dette vedlegget i tillegg til blant annet vedlegg I.