Vedlegg VII: Teknisk dokumentasjon for maskiner

A. Teknisk dokumentasjon for maskiner

Den tekniske dokumentasjonen skal gjøre det mulig å ta stilling til om maskinen er i samsvar med kravene i denne forskriften. Dokumentasjonen skal omfatte maskinens konstruksjon, produksjon og funksjon i det omfang som er nødvendig for samsvarsvurderingen. Den tekniske dokumentasjonen skal utarbeides på et eller flere av de offisielle språkene i EØS. For utarbeidelse av bruksanvisning for enkelte maskiner gjelder det særskilte krav, jf. vedlegg I, punkt 1.7.4.1.

 • 1. Den tekniske dokumentasjonen skal inneholde:
  • a) produksjonsdokumentasjon som omfatter:
   • - en samlet beskrivelse av maskinen
   • - en sammenstillingstegning av maskinen og tegninger/diagrammer for styrestrømkretsene, samt beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå hvordan maskinen virker
   • - detaljerte og komplette tegninger/diagrammer, vedlagt eventuelle beregningsnotater, prøvingsresultater, attester osv. som er påkrevd for å kunne kontrollere at maskinen er i samsvar med kravene til vern mot skade på liv og helse
   • - dokumentasjon for risikovurdering med beskrivelse av den framgangsmåten som er fulgt, herunder
    • i) kravene som gjelder for maskinen i denne forskriften
    • ii) beskrivelsen av de metoder som er valgt for å fjerne kjente farer eller begrense risiko, og eventuelt av hva slags farer som fortsatt er knyttet til bruk av maskinen
   • - standarder og andre tekniske spesifikasjoner som er benyttet, med beskrivelse av hvilke krav til vern mot skade på liv og helse disse standardene oppfyller
   • - alle tekniske rapporter som inneholder resultatene av de testene som er gjennomført, enten av produsenten selv eller av et organ som produsenten eller dennes representant har valgt
   • - et eksemplar av bruksanvisningen for maskinen
   • - når det er relevant, sammenstillingserklæringen for integrerte delvis ferdigstilte maskiner og relevant monteringsveiledning for disse
   • - når det er relevant, kopi av samsvarserklæringen for maskiner eller andre produkter som er integrert i maskinen
   • - en kopi av samsvarserklæringen.
  • b) Ved serieproduksjon skal dokumentasjonen vise hvilke tiltak som vil bli truffet for å sikre at maskinen til enhver tid vil være i samsvar med bestemmelsene i denne forskriften. Produsenten skal foreta nødvendige undersøkelser og prøvinger av deler, tilbehør eller av hele maskinen, for å avgjøre om utforming og konstruksjon er slik at maskinen sikkert kan monteres og tas i bruk. Den tekniske dokumentasjonen skal omfatte alle relevante rapporter og resultater.
 • 2. Den tekniske dokumentasjonen som det er vist til i nr. 1 ovenfor, skal kunne stilles til rådighet for tilsynsmyndighetene etter denne forskriften i minst 10 år etter maskinens produksjonsdato, eller 10 år etter siste produksjonsdato ved serieproduksjon.
  Den tekniske dokumentasjonen behøver ikke foreligge i EØS-området til enhver tid, eller foreligge materielt. Den som er bemyndiget i samsvarserklæringen skal imidlertid kunne samle og stille dokumentasjonen til rådighet for tilsynsmyndigheten innen rimelig tid, sett i forhold til dokumentasjonens kompleksitet og betydning.
  Den tekniske dokumentasjonen trenger ikke å omfatte detaljerte planer eller andre spesifikke opplysninger om underenheter som brukes i produksjon av maskinen, med mindre slike opplysninger er avgjørende for å kunne kontrollere at kravene til vern mot skade på liv og helse er oppfylt.
 • 3. Hvis tilsynsmyndighetens krav om å legge fram teknisk dokumentasjon ikke etterkommes, kan det være tilstrekkelig grunn til å anta at den aktuelle maskinen ikke er i samsvar med kravene til vern mot skade på liv og helse.

B. Relevant teknisk dokumentasjon for delvis ferdigstilte maskiner

Den tekniske dokumentasjonen skal gjøre det mulig å ta stilling til hvilke krav som gjelder for delvis ferdigstilte maskiner, og om kravene er oppfylt. Dokumentasjonen skal omfatte konstruksjon, produksjon og funksjon i det omfang som er nødvendig for samsvarsvurderingen. Dokumentasjonen skal utarbeides på et eller flere av de offisielle språkene i EØS.

 • 1. Den tekniske dokumentasjonen skal inneholde:
  • a) tekniske produksjonsdata som omfatter:
   • - en sammenstillingstegning av den delvis ferdigstilte maskinen og tegninger/diagrammer for styrestrømkretene
   • - detaljerte og komplette tegninger/diagrammer vedlagt eventuelle beregningsnotater, prøvingsresultater, attester osv. som er påkrevd for å kunne kontrollere at den delvis ferdigstilte maskinen er i samsvar med kravene til vern mot skade på liv og helse
   • - dokumentasjon av risikovurdering med beskrivelse av den fremgangsmåte som er fulgt, herunder:
    • i) en liste over de vesentlige helse- og sikkerhetskravene i denne forskriften som gjelder for delvis ferdigstilt maskin og som er oppfylt
    • ii) beskrivelsen av de metodene som er valgt for å fjerne kjente farer eller begrense risiko, og eventuelt av hva slags risiko som fortsatt er tilstede
    • iii) standarder og andre tekniske spesifikasjoner som er benyttet, med beskrivelse av hvilke krav til vern mot skade på liv og helse disse standardene oppfyller
    • iv) alle tekniske rapporter som inneholder resultatene av de tester som er gjennomført, enten av produsenten selv eller av et organ som produsenten eller dennes representant har valgt
    • v) et eksemplar av monteringsveiledningen for den delvis ferdigstilte maskinen.
  • b) Ved serieproduksjon skal dokumentasjonen vise hvilke tiltak som vil bli truffet for å sikre at den til enhver tid vil være i samsvar med bestemmelsene i denne forskriften.
 • 2 Produsenten skal foreta nødvendige undersøkelser og prøvinger av deler, tilbehør eller av hele den delvis ferdigstilte maskinen, for å avgjøre om utforming og konstruksjon er slik at den kan monteres og tas i bruk sikkert. Den tekniske dokumentasjonen skal omfatte alle relevante rapporter og resultater.
  Den tekniske dokumentasjonen for de delvis ferdigstilte maskinene, skal kunne stilles til rådighet for tilsynsmyndighetene etter denne forskriften i minst 10 år etter produksjonsdato, eller 10 år etter siste produksjonsdato ved serieproduksjon.
  Den tekniske dokumentasjonen behøver ikke foreligge i EØS-området til enhver tid, eller foreligge materielt. Den person som er bemyndiget i samsvarserklæringen, skal imidlertid kunne samle og stille dokumentasjonen til rådighet for tilsynsmyndigheten innen rimelig tid, sett i forhold til dens kompleksitet og betydning.
  Den tekniske dokumentasjonen trenger ikke å omfatte detaljerte planer eller andre spesifikke opplysninger om underenheter som brukes i produksjon av maskinen, med mindre slike opplysninger er avgjørende for å kunne kontrollere at kravene til vern mot skade på liv og helse er oppfylt.
 • 3. Hvis tilsynsmyndighetens pålegg om å legge fram teknisk dokumentasjon ikke etterkommes, kan det være tilstrekkelig grunn til å anta at den aktuelle delvis ferdigstilte maskinen ikke er i samsvar med kravene til vern mot skade på liv og helse.