Konsolidert versjon av CLP-forordningen på engelsk

Konsolidert versjon av forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP) er tilgjengelig på engelsk og alle offisielle EU-språk på nettsidene til EUR-Lex. Denne lenken viser en konsolidert versjon av forordningen 1. desember 2023 og inneholder bare bestemmelser som var gjeldende denne datoen.