§ 1. Virkeområdet

(1) Denne forskriften gjelder for arbeidstakere i grensekryssende jernbanetrafikk.
(2) Arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid gjelder med de presiseringer og unntak som følger av denne forskrift.