§ 15. Straff

Overtredelse av denne forskriften, med unntak av bestemmelsene om oppsigelse og avskjed, straffes etter bestemmelsene i arbeidsmiljøloven kapittel 19.

0 Endret ved forskrift 20 des 2007 nr. 1674 (i kraft 1 jan 2008).