§ 6. Arbeidstid

Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiveren. Hvilepause regnes som arbeidstid dersom arbeidstakeren ikke fritt kan forlate arbeidsstedet i pausen.

Den alminnelige arbeidstid må ikke overstige 9 timer i døgnet og 40 timer i uken. For arbeidstakere som hovedsaklig arbeider om natten må den normale arbeidstid ikke overstige 8 timer i gjennomsnitt per 24 timer. Med nattarbeid menes arbeid mellom klokken 2300 og 0600 eller klokken 2400 og 0700.

Arbeid utover alminnelig arbeidstid regnes som overtid. Lønn for overtidsarbeid skal avtales særskilt. Overtidsarbeid må ikke gjennomføres som fast ordning. Overtidsarbeid må sammen med alminnelig arbeidstid ikke medføre en gjennomsnittlig arbeidstid på mer enn 48 timer i uken i løpet av en 4-månedersperiode.

Det regnes som omsorgsvakt når arbeidstaker har tilsyn med barn, gamle, syke mv. utover alminnelig arbeidstid. Omsorgsvakt som ikke medfører arbeid skal ikke regnes med i den alminnelige arbeidstiden. Aktivt arbeid under omsorgsvakt skal regnes med i arbeidstiden.

For arbeidstakere under 18 år må den alminnelige arbeidstiden ikke overstige 8 timer i døgnet og 40 timer i uken. Arbeidstakere under 18 år, må ikke nyttes til overtidsarbeid eller nattarbeid.

Dersom arbeidstiden er over 4 1/2 time skal arbeidet, om mulig, avbrytes med minst en hvilepause på 1/2 time.