Arbeidsforhold

Her finn du informasjon om arbeidsforhold og arbeidsmiljø.

 • Alenearbeid

  Arbeidsmiljøloven stiller krav til at arbeidsgiver skal vurdere om det er særlig risiko knyttet til alenearbeid i virksomheten. Du som arbeidsgiver skal utarbeide og iverksette tiltak som er nødvendig for å forebygge og redusere eventuell risiko ved alenearbeid, slik at lovens krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø blir ivaretatt.

 • Ansettelse

  Hovedregelen er at arbeidstaker skal ansettes fast og på heltid. Det skal alltid inngås skriftlig arbeidsavtale, uavhengig av arbeidsforholdets varighet og størrelse på stillingen.

 • Arbeidsavtale

  Alle arbeidstakere skal ha en skriftlig arbeidsavtale. Dette gjelder alle ansettelser, uansett om stillingen er en fast eller midlertidig, og det er ingen unntak fra denne regelen. Det er arbeidsgiver sitt ansvar å utarbeide den skriftlige arbeidsavtalen.

 • Arbeidstid

  Arbeidstid er den tiden arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. Regelverket har grenser for arbeidstiden og krav om pauser og daglig og ukentlig fri.

 • Dine rettigheter og plikter i arbeidslivet

  Velkommen til arbeidslivet. Det er viktig at du vet om dine rettigheter og plikter som gjelder i arbeidsforholdet ditt. Her finner du viktig informasjon for deg.

 • Ferie

  Alle arbeidstakere har krav på minst 25 virkedager ferie hvert år. Siden lørdag regnes som virkedag, vil det normalt si at arbeidstaker har krav på fire uker og én dag ferie hvert kalenderår.

 • Generelle krav til opplæring

  Arbeidsgiver skal sørge for at alle arbeidstakere får den opplæringen, øvelsen og instruksjonen de trenger for å utføre arbeidet på en sikker måte og for å kunne mestre arbeidsoppgavene sine. 

 • Kontroll og overvaking

  Tilsette har rett til personvern og privatliv også på jobb. Men denne retten kan innskrenka av det legitime behovet arbeidsgivaren har for forsvarleg drift. 

 • Krav til gjennomgående, dokumentert og sertifisert opplæring

  Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte får den opplæring, den praktiske øvelse og de instruksjoner som er nødvendig for å utføre arbeidet på en trygg måte. Legg bruksanvisningen til grunn. Riktig opplæring bidrar til reduksjon i ulykker, skader og sykdom.

 • Kven reknast som arbeidstakarar?

  Arbeidstakaromgrepet i arbeidsmiljøloven gjer det enklare å skilje mellom arbeidstakarar og oppdragstakarar. Definisjonen er viktig fordi arbeidstakaromgrepet er «inngangsporten» for å bli beskytta av arbeidsmiljøloven og dei tilhøyrande forskriftene.

 • Lønn

  Lønn blir avtalt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som en del av den skriftlige arbeidsavtalen. Selv om det ikke er noen generell minstelønn i Norge, er det i enkelte bransjer innført minstelønn.

 • Medvirkning

  Godt arbeidsmiljøarbeid avhenger av at arbeidstakerne og arbeidsgiverne samarbeider om å finne gode løsninger. Medvirkning innebærer at arbeidstakernes synspunkter og innspill skal høres og vurderes nøye, før arbeidsgiver tar en endelig beslutning. 

 • Omstilling

  Informasjon, medverknad og fagleg utvikling må til for at ei omstilling skal bli konstruktiv og positiv for den enkelte arbeidstakaren. 

 • Oppsigelse

  Et arbeidsforhold avsluttes ved at enten arbeidsgiver eller arbeidstaker leverer en skriftlig oppsigelse.

 • Permisjoner

  Permisjon er en rett for arbeidstaker til å være borte fra arbeidet sitt i et begrenset tidsrom. Permisjon kan være lønnet – helt eller delvis – eller ulønnet.

 • Permittering

  Permittering er en midlertidig ordning der arbeidstaker er pålagt arbeidsfritak og arbeidsgiver samtidig er fritatt lønnsplikten sin. Arbeidsforholdet består og det forutsettes at arbeidsstans kun er midlertidig. 

 • Tilrettelegging av arbeidet

  Tilrettelegging er alle de tiltak man iverksetter i forbindelse med organisering og utførelse av arbeidet, utforming av arbeidsplassen og arbeidsmiljøet generelt. Arbeidsgiver skal organisere arbeidet og legge det til rette slik at arbeidstakerne kan være i jobb og være like friske når de går hjem fra arbeidet som da de kom.

 • Vern mot diskriminering

  Forboda mot diskriminering i arbeidslivet er regulert i arbeidsmiljølova og likestillings- og diskrimineringslova.