§ 5. Tvisteløsningsnemndas behandling

(1) Sak skal fremmes skriftlig overfor tvisteløsningsnemnda av arbeidstaker eller arbeidsgiver.

(2) Dersom det er åpenbart at vilkårene for realitetsbehandling ikke er oppfylt, kan tvisteløsningsnemndas leder eller nestleder alene avvise den. For øvrig behandler nemnda saken i møte på grunnlag av de skriftlige fremstillinger som partene har gitt og de dokumentbevis partene har fremlagt. Nemnda kan innkalle partene dersom den mener at det er nødvendig for sakens opplysning.

(3) Avgjørelse kan fattes etter sirkulasjon av saksdokumentene dersom møtebehandling åpenbart anses unødvendig eller volder særlige ulemper.

(4) Tvisteløsningsnemndas vedtak fattes med alminnelig flertall og skal begrunnes. Det skal føres protokoll.

0 Endret ved forskrifter 23 juni 2016 nr. 781 som endret ved forskrift 27 okt 2016 nr. 1249 (i kraft 28 okt 2016), 29 okt 2019 nr. 1439 (i kraft 1 nov 2019).