§ 1. Tvisteløsningsnemndas oppnevning og organisering

(1) Kongen oppnevner tvisteløsningsnemnda. Nemnda skal ha én leder, inntil to nestledere og seks ordinære faste medlemmer. For de seks ordinære medlemmene oppnevnes to varamedlemmer. Nemndas medlemmer har en funksjonstid på tre år.

(2) Tre av de seks ordinære medlemmene oppnevnes etter forslag fra arbeidstakersiden og tre etter forslag fra arbeidsgiversiden. På tilsvarende måte oppnevnes varamedlemmene, med én fra hver side. Forslagsrett i henhold til denne bestemmelsen har de organisasjoner som har innstillingsrett etter lov 27. januar 2012 nr. 9 om arbeidstvister § 39. Forslagsrett har også det departementet som statens lønnssaker hører under.

(3) Leder og nestledere skal ha juridisk embetseksamen og særlig innsikt i arbeidslivsspørsmål.

(4) Tvisteløsningsnemnda skal innen 1. mars avgi beretning til departementet om nemndas virksomhet det foregående året.

0 Endret ved forskrifter 17 aug 2009 nr. 1076, 23 juni 2016 nr. 781 som endret ved forskrift 27 okt 2016 nr. 1249 (i kraft 28 okt 2016), 29 okt 2019 nr. 1439 (i kraft 1 nov 2019).