Forskrift om tvisteløsningsnemnd etter aml.

DatoFOR-2005-12-16-1569
DepartementArbeids- og inkluderingsdepartementet
Publisert2005-12-21
Ikrafttredelse2006-01-01
Sist endret
FOR-2019-10-29-1439
Endrer
FOR-2000-12-21-1367FOR-1993-12-10-1124
Gjelder forNorge
Hjemmellov/2005-06-17-62/§17-2, lov/1967-02-10/§28,
KorttittelForskrift om tvisteløsningsnemnd etter aml.

Last ned forskriften som PDF


Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 16. desember 2005 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 17-2 fjerde ledd og lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 28 fjerde ledd. Fremmet av Arbeids- og sosialdepartementet.
Endret ved forskrifter 17 aug 2009 nr. 1076, 18 des 2014 nr. 1782, 23 juni 2016 nr. 781 som endret ved forskrift 27 okt 2016 nr. 1249, 24 aug 2017 nr. 1284, 29 okt 2019 nr. 1439 (i kraft 1 nov 2019).