§ 2.

Bemanningsforetak, innleier og tillitsvalgte har taushetsplikt om opplysninger mottatt i medhold av arbeidsmiljøloven § 14-12b. Opplysningene kan bare benyttes til å sikre eller undersøke overholdelse av kravet om likebehandling i arbeidsmiljøloven § 14-12a eller til å oppfylle plikter etter arbeidsmiljøloven § 14-12b.

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne bestemmelsen straffes med bøter, jf. straffeloven § 339 nr. 2.