Statistikk - arbeidsskadedødsfall

Arbeidstilsynet fører statistikk over arbeidsskadedødsfall i det landbaserte arbeidslivet i Norge. I grafen under presenteres en oversikt over antall arbeidsskadedødsfall rapportert til Arbeidstilsynet per år, måned, fylke, kjønn, statsborgerskap, næring og ulykkestype for perioden 2013-2017. 

Bruk piltastene for å navigere mellom grafene.

Pressemeldingene under gir utfyllende informasjon om utviklingen i arbeidsskadedødsfall:

Statistikk for 2017 (pressemelding januar 2018)
Statistikk for 2016 (pressemelding januar 2017)
Statistikk for 2015 (pressemelding januar 2016)
Statistikk for 2014 (pressemelding januar 2015)

Definisjon

Med arbeidsskadedødsfall menes en arbeidsskade som fører til at den skadede dør innen ett år etter at ulykken skjedde. I de fleste tilfellene dør vedkommende direkte i ulykken, eller som følger av skadene fra ulykken. I Folketrygdloven §13-3 defineres en arbeidsulykke som en plutselig eller uventet ytre påkjenning eller belastning som noen har vært utsatt for i arbeidet. Arbeidsskadedødsfall som følge av voldelige handlinger inngår også i statistikken.

Lovgrunnlag

Arbeidsmiljølovens §5-2 pålegger arbeidsgivere å varsle Arbeidstilsynet om alvorlige arbeidsrelaterte personskader på egne ansatte. Dersom en arbeidstaker omkommer eller blir alvorlig skadet ved en arbeidsulykke skal arbeidsgiveren straks og på hurtigste måte varsle Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet. Arbeidsgiveren skal bekrefte varselet skriftlig.

Kravet gjelder også for enkeltpersonforetak i jord- og skogbruk, og omfatter familiemedlemmer som skades under arbeid tilknyttet landbruksvirksomhet.

Forvaltningsområde og avgrensninger

Arbeidstilsynet fører statistikk over arbeidsskadedødsfall som inntreffer innen Arbeidstilsynets forvaltningsområde og er begrenset til det norske landbaserte arbeidslivet. Arbeidsskadedødsfall som følge av arbeidsulykker innen luftfart, sjøfart, fiske og fangst og på norsk sokkel skal ikke inngå i statistikken. Dødsfall i disse næringene registreres av andre tilsynsmyndigheter. Det samme gjelder landbaserte petroleumsanlegg både under oppføring og i drift. Arbeidsskader i militære yrker inngår, med unntak av skader/dødsfall i krigssituasjoner.

Arbeidsskadedødsfall som inntreffer i Norge med utenlandsk statsborger ansatt i utenlandsk virksomhet er ikke inkludert i statistikken. Disse inngår i statistikken i det landet arbeidstakeren har arbeidsforholdet sitt. Arbeidsskadedødsfall blant ansatte i norske virksomheter som inntreffer i utlandet inngår derimot i Arbeidstilsynets statistikk.

Ulykker som inntreffer på reise mellom hjem og arbeidssted er ikke inkludert i statistikken.

Feilkilder og usikkerhet

Arbeidstilsynet erfarer at det er en viss underrapportering av arbeidsskadedødsfall. Dette gjelder spesielt dødsfall i trafikken og innen landbruk.

Merk at statistikken reflekterer Arbeidstilsynets kunnskap om ulykkene til enhver tid, og vil oppdateres dersom ny informasjon som påvirker statistikken tilkommer, eksempelvis ved ettermelding av arbeidsskadedødsfall.