27 arbeidsskadedødsfall i 2017

Publisert 29.01.2018 - Lesetid: 6 min

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Arbeidstilsynet registrerte 27 dødsfall i det landbaserte arbeidslivet i Norge i 2017. Dermed holder antallet arbeidsskadedødsfall seg på et historisk lavt nivå.

Til tross for en liten økning fra 25 arbeidsskadedødsfall i 2016 til 27 arbeidsskadedødsfall i 2017, er antallet godt under gjennomsnittet for de siste seks årene. I perioden 2012 til 2017 er det i gjennomsnitt 36 arbeidsskadedødsfall per år. I 2017 var det totalt 26 ulykker hvor arbeidstakere omkom. En av arbeidsulykkene resulterte i to omkomne.

- Jeg er glad for at antallet arbeidsskadedødsfall fortsatt ligger under gjennomsnittet de siste årene. Likevel er 27 arbeidsskadedødsfall 27 for mye. Derfor er det viktig at alle aktørene i arbeidslivet jobber enda mer og enda bedre med å forebygge ulykker, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Når Arbeidstilsynet analyserer arbeidsulykker ser vi at det ofte ikke har vært satt inn gode nok tiltak for å ivareta sikkerheten. I mange tilfeller er det ikke gjort risikovurderinger, risikovurderingene har vært mangelfulle, eller den som omkom har ikke fått god nok opplæring.

- De fleste ulykkene i arbeidslivet kunne vært unngått. Sikkerhet må skapes og gjenskapes hver eneste dag, sier Vollheim.

Færre utenlandske døde på jobb i 2017

Seks av de som omkom i 2017 var utenlandske arbeidstakere. Dette er det laveste registrerte antallet siden 2013. Andelen utenlandske arbeidstakere er på samme nivå i 2017 som gjennomsnittet for de siste seks årene.

I perioden 2013-2016 har vi sett en økning i andelen utenlandske arbeidstakere blant de omkomne. I 2016 var denne andelen 40 prosent, det vil si 10 av 25 dødsfall, mens i 2017 var 22 prosent av de omkomne utenlandske. Den lavere andelen i 2017 skyldes at antall norske arbeidstakere som omkom økte noe sammenlignet med 2016, mens antallet utenlandske arbeidstakere som omkom gikk ned.

– Det er for tidlig å si om nedgangen i andelen utenlandske arbeidstakere blant de omkomne fra 2016 til 2017 er et tegn på at utviklingen har snudd. Det er små tall, og endringer fra ett år til et annet gir ikke grunnlag for å trekke konklusjoner. Da må vi se en trend over flere år. Det er likevel positivt å se at antallet utenlandske arbeidstakere som mister livet på jobb er betydelig lavere i 2017 sammenlignet med årene før, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Fem av de seks utenlandske arbeidstakerne som omkom i 2017 kom fra EU-land i Øst-Europa, mens én var svensk statsborger. Tre av de omkomne arbeidet i bygg- og anleggsnæringen, to i industri og én var ansatt i næringen forretningsmessig tjenesteyting.

Mange av de risikoutsatte næringene sysselsetter utenlandske arbeidstakere. Arbeidstilsynet vil i løpet av vinteren komme med en rapport som ser nærmere på risiko for utenlandske arbeidstakere i det norske landbaserte arbeidslivet.

Flest arbeidsskadedødsfall i bygg og anlegg

Bygg- og anleggsnæringen er en av de mest risikoutsatte næringene i det norske landbaserte arbeidslivet, og har historisk sett hatt en betydelig andel av de årlige arbeidsskadedødsfallene. Også i 2017 er bygg og anlegg den næringen som har flest arbeidsskadedødsfall. Det var syv arbeidsskadedødsfall i bygg og anlegg i 2017, mot åtte i 2016. Gjennomsnittet i næringen for perioden 2012-2017 er åtte dødsfall per år.

– På bransjenivå jobbes det godt og seriøst med å få ned ulykkestallet i bygg- og anlegg. Men fortsatt har svært mange av virksomhetene et stort forbedringspotensial. Å jobbe systematisk med helse, miljø og sikkerhet er helt nødvendig for å redusere risikoen for arbeidsulykker og arbeidsskadedødsfall. Arbeidsgiver har ansvar for å risikovurdere arbeidet, sørge for nødvendige sikkerhetstiltak og gi god opplæring til arbeidstakerne, sier Vollheim.

Arbeidstilsynet vil fortsette å gjøre en innsats i risikoutsatte næringer med tilsyn og veiledning og samarbeid med sentrale aktører. I 2018 videreføres den brede innsatsen i de fire næringene som både i 2017, og historisk sett, har flest arbeidsskadedødsfall: Bygg og anlegg, jordbruk, skogbruk og fiske, industri og transport og lagring. I tillegg vil Arbeidstilsynet også jobbe for varige forbedringer i arbeidsmiljøet til risikoutsatte virksomheter i andre næringer i det landbaserte arbeidslivet. For bygg- og anleggsnæringen videreføres også bransjesamarbeidet for sikkerhet.

Økning i antall arbeidsskadedødsfall i transport og lagring og industri

Det ble registrert seks arbeidsskadedødsfall innen transport og lagring i 2017. Dette er to dødsfall flere enn i 2016. I alle de seks ulykkene var den omkomne arbeidstakeren fører av kjøretøy. Buss var involvert i to av ulykkene.

Innen industri ble det registrert fem arbeidsskadedødsfall i 2017. Dette innebærer en økning fra de to foregående årene. Det var ingen registrerte dødsfall i næringen i 2016 og to dødsfall i 2015. I én av ulykkene innen industri i 2017 var det to arbeidstakere som omkom.

Færre arbeidsskadedødsfall i jordbruk, skogbruk og fiske

Innen jordbruk, skogbruk og fiske ble det registrert tre arbeidsskadedødsfall i 2017. Dette er det laveste registrerte antallet i næringen for perioden 2012-2017, der det gjennomsnittlig har blitt registrert seks arbeidsskadedødsfall per år. To av dødsfallene inntraff i forbindelse med skogsarbeid og ett i forbindelse med anleggsarbeid. 

Forretningsmessig tjenesteyting på samme nivå som i 2016

Tre dødsfall ble registrert innen næringen forretningsmessig tjenesteyting i 2017, dette er samme antall som i 2016. To av disse ulykkene skjedde i forbindelse med reparasjon eller vedlikeholdsarbeid av kjøretøy. Én ulykke skjedde i forbindelse med jordbruk.

Få kvinner dør på jobb

En kvinne omkom på jobb i 2017. Dette er det samme som i 2016. Kvinnen omkom som følge av en voldshandling. Gjennomsnittlig har det i perioden 2012-2017 omkommet to kvinner per år.

Mer statistikk?

For nærmere statistikk, se statistikksidene på arbeidstilsynet.no. Her er det publisert statistikk over arbeidsskadedødsfall for de siste fem årene.

Vedlegg

Figuren viser antall arbeidsskadedødsfall i søyler og gjennomsnittet for årene 2012-2017.

Figur - Arbeidsskadedødsfall 2012-2017

Her finner du en større utgave av figuren.