29 arbeidsskadedødsfall i 2018

Publisert 04.02.2019

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

29 mennesker omkom i det landbaserte arbeidslivet i Norge i 2018, i 29 ulykker. Det viser foreløpige tall fra Arbeidstilsynet.

29 arbeidsskadedødsfall i 2018 er to flere enn i 2017 og fire flere enn i 2016, som hadde et historisk lavt nivå. Til tross for en liten oppgang i fjor, ser antall arbeidsskadedødsfall likevel ut til å stabilisere seg på et lavere nivå enn hva vi har sett i siste tiårsperiode, med 41 dødsfall per år i gjennomsnitt.

Flest arbeidsskadedødsfall i industri

Tradisjonelt er det fire næringer som peker seg ut med flest arbeidsskadedødsfall: Bygg og anlegg, industri, transport og lagring og jordbruk, skogbruk og fiske. Mens det de siste årene har vært flest arbeidsskadedødsfall i bygg og anlegg, er det i 2018 registrert flest dødsfall i industri, med seks dødsfall. Dette er likt som i 2017, men høyere enn årene før. I 2016 var det ingen registrerte dødsfall i næringen, og i 2015 var det to dødsfall. I fem av de seks dødsulykkene i industri skjedde ulykkene i forbindelse med bruk av kjøretøy eller annet arbeidsutstyr.

Industrien er generelt en næring med mange registrerte skader og ulykker, og de fleste ulykkene skjer i forbindelse med bruk og vedlikehold av maskiner og utstyr.

– Årsak til ulykker i industrien er typisk at maskiner eller utstyr mangler vern, eller at strømmen ikke er koblet ut ved vedlikehold. Industrien er en av næringene der Arbeidstilsynet vil sette inn mest ressurser i 2019, og vi bruker både meldte tilsyn og uvarslede tilsynsaksjoner, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Færre arbeidsskadedødsfall i bygg og anlegg

Bygge- og anleggsnæringen er en av de mest risikoutsatte næringene i det norske landbaserte arbeidslivet, og har tidligere utgjort en betydelig andel av de årlige arbeidsskadedødsfallene. I 2018 er det registrert et historisk lavt antall, med fire dødsfall i næringen. Til sammenligning ble det registrert syv dødsfall i 2017 og åtte i 2016.

– På bransjenivå jobbes det godt og seriøst med å få ned ulykkestallet i bygg og anlegg, og det er gledelig å se at antallet omkomne i 2018 er på et historisk lavt nivå for næringen. Men fortsatt har mange av virksomhetene et stort forbedringspotensial. Å jobbe systematisk med helse, miljø og sikkerhet på alle nivå og faser i bygge- og anleggsprosjekter er helt nødvendig for å redusere risikoen for arbeidsulykker og arbeidsskadedødsfall i næringen, sier Trude Vollheim.

Fem dødsfall i både jordbruk og transport

De to hovednæringene jordbruk, skogbruk og fiske og transport og lagring hadde begge fem registrerte arbeidsskadedødsfall i 2018. Dødsfall i forbindelse med fiske og drift av skip er ikke inkludert, da de faller inn under andre etaters myndighetsområde.

For jordbruk, skogbruk og fiske betyr det en oppgang fra de to foregående årene, som hadde tre registrerte dødsfall i 2017 og fire i 2016. Alle de fem omkomne i 2018 var registrert i jordbruk, og tre av de omkomne var over 67 år. Alle de fem jordbruksulykkene skjedde i forbindelse med bruk av kjøretøy eller annet arbeidsutstyr.

Fem dødsfall i transport og lagring i 2018 er på samme nivå som de siste årene med fem dødsfall i 2017 og fire dødsfall i 2016. Fire av de fem ulykkene i 2018 var trafikkulykker der fører av kjøretøyet omkom.

Færre utenlandske dør på jobb

I 2018 var det seks utenlandske arbeidstakere blant de omkomne, tilsvarende som i 2017. Dette er det laveste antallet målt siste femårsperiode. Dette tilsvarer en andel på 21 prosent av de omkomne i 2018, som er på samme nivå som 2017. Den hittil høyeste andelen så vi i 2016, da utenlandske arbeidstakere utgjorde 40 prosent av de omkomne. To av de utenlandske omkomne i 2018 var svenske statsborgere, mens de andre fire kom fra Danmark, Polen, Litauen og Bulgaria. To av de utenlandske omkomne arbeidet i bygg- og anlegg, to i transport og lagring, én i industri og én i overnattings- og serveringsvirksomhet.

Kun menn blant de omkomne

Alle de omkomne i arbeidsulykker i 2018 var menn. Det er første gang i siste femårsperiode at det ikke er noen kvinner blant de omkomne. Det er imidlertid få kvinner som har omkommet i arbeidsulykke de siste årene, det var én kvinne som omkom i arbeidsulykke i både 2016 og i 2017.

Mange ulykker skjer ved bruk av kjøretøy og maskiner

Hva som utgjør risiko varierer stort mellom de ulike næringene i det norske arbeidslivet, men et fellestrekk er at mange av arbeidsskadedødsfallene i 2018 skjedde ved bruk av kjøretøy eller større maskiner. Dette ser vi i alle de næringene som utpeker seg med flest arbeidsskadedødsfall. Trafikkulykker utgjør en del av disse ulykkene, men det er også mange ulykker som skjer når arbeidstakerne bruker traktor eller andre landbruksmaskiner, anleggsmaskiner og løfteutstyr.

For å redusere risikoen for arbeidsulykker er det viktig å jobbe systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet i virksomhetene. Det er viktig å kartlegge de farer som kan medføre ulykker og iverksette tiltak som kan redusere risikoen.

– Arbeidsgiver er ansvarlig for å risikovurdere arbeidet og sørge for nødvendige sikkerhetstiltak. Dette kan være både fysiske og organisatoriske tiltak. God opplæring av arbeidstakerne er for eksempel sentralt for å sikre en felles oppfatning av risikoforholdene på arbeidsplassen og hvordan disse skal håndteres på en forsvarlig måte, sier Trude Vollheim.

Det er også viktig at arbeidsgiver følger opp at arbeidet utføres på en sikker måte. Arbeidstakerne selv har også har et ansvar for å avbryte arbeidet dersom de mener det er farlig. I tillegg til at det er viktig at virksomhetene jobber systematisk med egen HMS, vil også Arbeidstilsynet fortsette å være inne i risikoutsatte næringer med tilsyn og veiledning, samt samarbeide med sentrale aktører i næringene.

Mer statistikk?

For nærmere statistikk, se statistikksidene på arbeidstilsynet.no. Her er det publisert statistikk over arbeidsskadedødsfall for de siste fem årene.

Vedlegg

Figur 1: Utvikling i arbeidsskadedødsfall per år 2014-2018

Figuren viser arbeidsskadedødsfall i perioden 2014 til 2018.

 

Figur 2: Utvikling i arbeidsskadedødsfall - fordeling norske og utenlandske arbeidstakere 2014-2018

Figuren viser utvikling i arbeidsskadedødsfall fordelt på norske og utenlandske arbeidstakere i perioden 2014 til 2018.
 
Tabell 1: Arbeidsskadedødsfall per næring 2018
Arbeidsgivers næring Antall arbeidsskadedødsfall
C Industri 6
A Jordbruk, skogbruk og fiske 5
H Transport og lagring 5
F Bygge- og anleggsvirksomhet 4
M Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 2
Q Helse- og sosialtjenester 1
I Overnattings- og serveringsvirksomhet 1
B Bergverksdrift og utvinning 1
N Forretningsmessig tjenesteyting 1
G Varehandel, reparasjon av motorvogner 1
E Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet 1
D Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 1
Totalsum 29

Tabell 2: Arbeidsskadedødsfall per statsborgerskap 2018

Tabell 2: Arbeidsskadedødsfall per statsborgerskap 2018
Statsborgerskap Antall arbeidsskadedødsfall
Norge 23
Sverige 2
Danmark 1
Bulgaria 1
Polen 1
Litauen 1
Totalsum 29

Kontakt

Bilde av Toril Berge

Toril Berge

Pressekontakt

916 00 218