Skal kontrollere smittevern i  fiskeindustrien

Publisert 08.12.2020 - Lesetid: 4 min

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Mange utenlandske gjestearbeidere reiser nå til Nord-Norge for å jobbe med vinterfisket. Arbeidstilsynet skal gjennom informasjon og tilsyn påse at smittevernet blir ivaretatt i fiskeindustrien.  

Merk at denne nyhetssaken kan inneholde utdatert informasjon om regelverk knyttet til koronapandemien og smittevern. Oppdatert informasjon finner du på Koronavirus: Tiltak i arbeidslivet

Mer enn 3000 utenlandske arbeidere reiser normalt til Lofoten og Vesterålen, i tillegg til deler av Troms og Finnmark, i forbindelse med vinterfisket. Startskuddet for vintertorskefisket går normalt i januar, og mange arbeidere fra utlandet vil passere landegrensene i ukene som kommer for å være på plass til oppstart.  

– Store konsekvenser ved smitteutbrudd 

De fleste gjestearbeiderne kommer fra land med et vesentlig større smittetrykk enn i Norge og til små steder med liten kapasitet til å håndtere store smitteutbrudd.  

– Mye står på spill for småsamfunnene. Et smitteutbrudd vil få store konsekvenser for de enkelte arbeidstakerne og virksomhetene, og også for lokalsamfunnene som er helt avhengige av vinterfisket, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.  

En hånd som fileterer fisk. Foto.

VIL HINDRE SMITTE: Flere tusen gjestearbeidere reiser over grensene for å jobbe i fiskeindustrien i Nord-Norge. Arbeidstilsynet skal kontrollere at virksomhetene gjør nødvendige tiltak for å redusere smitterisikoen. FOTO: Colourbox.com

Har sendt informasjon til næringen 

Arbeidstilsynet sender nå ut informasjon om hvilke tiltak virksomhetene må gjøre for å følge smittevernreglene i covid-19-forskriften og hvordan de ellers kan sørge for et forsvarlig arbeidsmiljø. Informasjonen går ut til alle arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene i fiskeindustrien og direkte til arbeidsgiverne i fiskeindustrien i Nord-Norge.  

Virksomhetene er pliktige til å kartlegge og vurdere koronaviruset som risikofaktor i arbeidsmiljøet. Arbeidsgiver må utarbeide handlingsplaner som beskriver tiltak som skal fjerne eller redusere risiko for smitte. I tillegg skal arbeidsgiver iverksette tiltak eller rutiner som sikrer at relevante krav i covid-19-forskriften blir ivaretatt.   

– Arbeidsgiverne må blant annet sørge for at innreisekarantenen overholdes, at innkvarteringen er forsvarlig og at arbeidet planlegges slik at ikke for mange arbeidstakere er til stede samtidig. Ved å kontakte virksomhetene før fisket er i gang, håper vi det blir iverksatt gode rutiner for å redusere smitterisikoen på hver enkelt arbeidsplass, sier Trude Vollheim. 

I gang med tilsyn 

Arbeidstilsynet fikk nylig i oppdrag å prioritere kontroll med at arbeidsgivere ivaretar smittevern. Oppdraget kom som en følge av at smitten av koronaviruset har økt den siste tiden, og at det er behov for en betydelig innsats for å bremse spredningen.   

Smittevern blir nå kontrollert i alle tilsyn. I tillegg vil Arbeidstilsynet intensivere innsatsen i særlig utsatte bransjer, som den sesongbaserte fiskeindustrien.  

Arbeidstilsynet er allerede i gang med tilsyn med fiskeindustrien i Nord-Norge for å kontrollere at kartlegginger, risikovurderinger og tiltak er på plass.  

Se hva som blir kontrollert under tilsyn i faktaboks under.  

Ta gjerne kontakt med oss i Arbeidstilsynet dersom du lurer på noe om smittevern i arbeidslivet:    

Kontakt oss

Dette vil Arbeidstilsynet kontrollere under tilsyn 

Hvordan vurderer arbeidsgiver risikoen for smitte?    

Arbeidstilsynet vil se skriftlige dokumenter som viser at virksomheten har kartlagt smitterisiko og gjort en risikovurdering. Arbeidsgiver må blant annet vurdere smitterisikoen ved   
   

 • bruk av utenlandsk arbeidskraft  
 • utførelsen av arbeidet  
 • gjennomføring av pauser  
 • kontakt med leverandører og andre utenforstående  

Hvilke tiltak har arbeidsgiver gjort for å begrense smitterisikoen for arbeidstakerne?    

Arbeidstilsynet vil se skriftlige dokumenter som viser rutiner og andre tiltak arbeidsgiver har iverksatt. Arbeidsgiver må blant annet dokumentere at de har rutiner   
  

 • som sikrer at sesongarbeidere som reiser fra et annet land settes i karantene  
 • som sikrer at sesongarbeidere som tester positivt for covid-19 eller har symptomer på covid-19, isoleres og testes  
 • for smittevern i innkvarteringen  
 • for å redusere smitte i arbeidsmiljøet  
 • som sikrer at informasjon om smitteverntiltakene gis på et språk som arbeidstakerne forstår  
 • som sikrer at innkvarteringen som arbeidsgiver tilbyr, er forsvarlig,   
 • for mottak av tilreisende arbeidstakere og arbeidssøkere  

Råd til virksomhetene: 

Sørg for å ha gode smittevernrutiner. Arbeidsgiver skal kartlegge koronaviruset som risiko og iverksette tiltak som forebygger smitte og smittespredning. Arbeidsgiver må også ha rutiner eller tiltak som sikrer at krav til isolasjon og karantene overholdes  

Sørg for forsvarlig og lovlig innkvartering. Arbeidsgiver som stiller innkvartering til rådighet for arbeidstakere skal sørge for at denne er forsvarlig utført, innredet og vedlikeholdt. Arbeidsgivere som stiller til rådighet innkvartering til arbeidstakere som skal i innreisekarantene, skal sørge for at arbeidstakeren får enerom. Enerom er det eneste som oppfyller unntaket fra karantehotell i covid-19-forskriften ved innreisekarantene.    

Planlegg arbeidstiden nøye. Smittesituasjonen og smittevernreglene begrenser sannsynligvis antallet arbeidstakere som kan jobbe i fiskeindustrien. Derfor bør virksomheten ha en plan for hvordan færre arbeidstakere kan utføre arbeidsoppgavene uten å bryte reglene for arbeidstid.    

Vi anbefaler virksomhetene å benytte handlingsrommet i arbeidsmiljøloven. Sørg for å fordele arbeidstiden mellom arbeidstakerne ved å avtale gjennomsnittsberegning av arbeidstid og ha et bevisst forhold til overtidsbruk. Få gjerne hjelp av bedriftshelsetjenesten (BHT) eller en annen sakkyndig til dette, og sørg for at arbeidstiden til de ansatte er forsvarlig og at overtidstimer blir fordelt mellom arbeidstakerne.   

Avklar hvem som betaler for karanteneopphold. Hvem som skal dekke utgifter for karanteneopphold for arbeidstakere som ikke kan arbeide mens de er i innreisekarantene, er ikke regulert i noen lov eller forskrift. Derfor bør arbeidskontrakten mellom arbeidsgiver og arbeidstaker avklare hvem som dekker utgifter til mat og opphold i karantenetiden.    

Be om råd. Ta kontakt med lokale smittevernmyndigheter dersom dere har behov for veiledning om smittevern. Smittevernmyndighetene ønsker å ha oversikt over potensiell smittefare og bidrar gjerne med råd som kan forbygge smitteutbrudd.   

Relaterte artikler