Melding av ulykke og alvorlig skade

Arbeidsgiver har plikt til å varsle Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet når det skjer en alvorlig personskade eller dødsfall i forbindelse med arbeidet.

Varslingen skal skje så snart som mulig etter at ulykken har skjedd, slik at Arbeidstilsynet og politimyndighetene kan undersøke forholdene rundt hendelsen.

Ring Arbeidstilsynet på 73 19 97 00. Tast 3 for melding av ulykker.

Se telefonliste for varsling utenom vår åpningstid

Meldeskjema

Etter det første telefonvarselet til Arbeidstilsynet og politi, skal arbeidsgiver sende Arbeidstilsynet et meldeskjema. Skjemaet er en skriftlig bekreftelse av varselet. Verneombudet skal ha kopi av bekreftelsen.

Skjemaet kan også brukes til å sende skriftlig bekreftelse av varsel om alvorlige faresituasjoner ved bergarbeid.

Dersom du har problemer med å laste ned, kan du få hjelp av Signform: info@signform.no.

Skjemaet kan også brukes til varsling av alvorlige faresituasjoner ved bergarbeid, jf. forskrift om utførelse av arbeid § 27-4.

På grunn av vern av personopplysninger må skjemaet sendes med tradisjonell post.

Send skjemaet til:
Arbeidstilsynet 
Postboks 4720 Torgarden
7468 Trondheim  

Hva menes med alvorlig skade?

«Alvorlig skade» vil si enhver skade, fysisk eller psykisk, som medfører varig eller lengre tids arbeidsudyktighet.

Nedenfor følger eksempler på tilfeller som kategoriseres som «alvorlig skade». Merk at dette ikke er en uttømmende liste:

Punktene under kan være til hjelp når du skal vurdere om skaden er av en slik karakter at den skal meldes. Hvis du er i tvil kan du rådføre deg med verneombudet eller kontakte Arbeidstilsynet.

 • Hodeskade/hjernerystelse (med tap av bevissthet og/eller andre alvorlige konsekvenser)
 • Skjelettskade (unntatt enkle brister eller brudd på fingre eller tær)
 • Indre skader (skader på indre organer som lunger, nyrer, milt osv.)
 • Tap av kroppsdel (amputasjon av legemsdel eller deler av slike)
 • Forgiftning (med fare for varige helseskader som for eksempel hydrogensulfid-forgiftning)
 • Bevissthetstap (på grunn av arbeidsmiljøfaktorer som for eksempel oksygenmangel)
 • Forbrenning, frostskade eller etseskade. Skadene gjelder
  • alle fullhudsskader (tredje grad) og/eller delhudsskader (andre grad) i ansiktet, på hender, føtter eller i anogenitalområdet
  • alle delhudsskader (større enn fem prosent) av kroppsoverflaten
 • Generell nedkjøling (hypotermi)
 • Skade som krever sykehusbehandling (unntatt enklere poliklinisk behandling)

Listen er lagt til grunn i arbeidsmiljøloven § 5-2.

I noen tilfeller kan skaden vise seg å være eller bli mer alvorlig enn først antatt. I så fall må du som arbeidsgiver snarest mulig sende melding til Arbeidstilsynet hvis skaden ikke er meldt tidligere. Det samme gjelder dersom den skadde arbeidstakeren omkommer som følge av ulykken i løpet av ett år.

Andre arbeidsgiverplikter ved arbeidsskade eller -sykdom

 • Arbeidsgiver har plikt til å registrere arbeidsskader og -sykdommer.
  Les mer om registreringsplikten.
 • Arbeidsgiver har plikt til å sende skademelding til NAV når en arbeidstaker blir påført skade eller sykdom som kan gi rett til yrkesskadedekning. Se skademeldingsblanketten NAV 13-07.05. For å ha rett til yrkesskadedekning må yrkesskaden være meldt til NAV innen ett år etter at arbeidsulykken skjedde.
 • Arbeidsgiver har plikt til å tegne yrkesskadeforsikring for alle ansatte.
  Les mer om yrkesskadeforsikring.

Regelverk

Arbeidsgivers varslings- og meldeplikt ved alvorlig skade eller sykdom: Arbeidsmiljøloven § 5-2  
Arbeidsgivers varslingsplikt ved faresituasjoner i forbindelse med bergarbeid: Forskrift om utførelse av arbeid § 27-4