Arbeidsklær

Arbeidsklær er alminnelige klær og uniformer som ikke er spesielt beregnet til å beskytte arbeidstakernes sikkerhet og helse. Dette i motsetning til personlig verneutstyr som skal verne arbeidstakere mot farer som kan true sikkerhet eller helse. 

For eksempel vil uniformen til en bussjåfør regnes som arbeidsklær. Derimot vil klærne som beskytter en arbeidstaker mot kulde på et fryselager, regnes som verneutstyr.

Les mer om personlig verneutstyr her

Dekkes utgifter til arbeidsklær?

Som hovedregel er arbeidsklær og spørsmålet om utgiftsdekning basert på avtale. Noen har bestemmelser om dette i tariffavtalen, personalreglementet eller interne avtaler i virksomheten. Når det gjelder erstatning av klær som er utsatt for ekstra slitasje, vil også dette avhenge av om det er inngått avtale.

Rett til arbeidstøy i renhold, bygg, skips- og verftsindustrien

I enkelte bransjer og yrker krever regelverket at arbeidsgiver sørger for arbeidsklær til arbeidstaker. Dette gjelder i bransjene renhold, bygg og skips- og verftsindustrien. Kravet i de tre bransjene er at arbeidsgiver skal holde nødvendig arbeidstøy og skotøy tilpasset arbeidsplassen og arbeidet.

Risikoutsatt arbeid med krav til arbeidsklær

Selv om retten til arbeidsklær i de fleste yrker avhenger av en avtale, skal arbeidsgiver i enkelte yrker likevel sørge for at arbeidstaker får arbeidsklær. Dette gjelder når arbeidsklærne skal beskytte mot spredning av helsefarlige kjemikalier og biologiske faktorer.

Biologiske faktorer

Arbeidstakere som kan bli utsatt for biologiske faktorer – for eksempel bakterier, virus og sopp – må få utlevert arbeidsklær og få pålegg om å bruke det. Dette kommer i tillegg til nødvendig personlig verneutstyr. Arbeidsgiver har ansvar for å vurdere hvilke arbeidstakere dette gjelder. Dette vil kunne omfatte arbeidstakere i mange bransjer, som for eksempel i helsevesenet, næringsmiddelindustrien, ved avfallsanlegg, kloakkanlegg, renholdere og renovatører.

Kreftfremkallende og mutagene kjemikalier

Arbeidstakere som kan bli eksponert for kreftfremkallende eller mutagene kjemikalier, skal få hensiktsmessig arbeidstøy i tillegg til nødvendig personlig verneutstyr. Kravet kan omfatte asbestarbeidere, røyk- og kjemikaliedykkere, laboratorieansatte, sveisere og flere.

Garderobe

Når arbeidsklærne kan være forurenset av helsefarlig materiale, stiller regelverket krav om egne garderober for private klær, egne garderober for arbeidsklær og personlig verneutstyr, og vaskerom med dusj. Dusjen må være i tilknytning til garderobene.

Arbeidsgiver bør vurdere avsug direkte fra skap for oppbevaring av arbeidsklær for å redusere forurensing og lukt i garderoben. Trygg oppbevaring av arbeidsklær og personlig verneutstyr som kan være forurenset, må vurderes spesielt.

Les mer om krav til garderobe her

Vask av arbeidsklær ved risikoutsatt arbeid

Arbeidsklær som kan være forurenset av helsefarlig materiale, kan føre til sykdom, smitte eller spredning. Arbeidsklærne skal tas av når arbeidsdagen er slutt, og deretter rengjøres. Ved behov skal klærne også desinfiseres før de tas i bruk igjen. Arbeidsklær som kan være forurenset, skal ikke vaskes hjemme hos arbeidstakeren, og heller ikke sammen med andre arbeidsklær.

Her kan du se et eksempel på en instruks for behandling av forurenset arbeidstøy

Termisk eller kjemotermisk desinfeksjon

For å være sikker på at virus og bakterier blir drept i vaskeprosessen, må klærne vaskes i industrivaskemaskin som kan holde temperaturen på 80 ⁰C i minimum 10 minutter (såkalt termisk desinfeksjon). Man kan alternativt vaske på 60 ⁰C, hvis det tilsettes kjemikalier som desinfiserer arbeidsklærne (såkalt kjemotermisk desinfeksjon). Dette krever at arbeidsgiver utleverer arbeidsklær som tåler å bli desinfisert. Temperaturen i vaskemaskiner til hjemmebruk går fort opp til 90 ⁰C og så fort ned igjen, slik at en ikke oppnår termisk desinfeksjon. Ved vasking hjemme har arbeidsgiver dermed ikke kontroll på desinfeksjonsprosessen. Arbeidsklær må ikke tas med hjem for vask.  

Se retningslinjer om vask av tøy som kan være smitteinfisert, i bransjestandarden Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helse- og omsorgstjenesten PDF (vaskeritilsynet.no), laget etter dialog med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Regelverk

Krav til arbeidstøy og hygiene ved arbeid med biologiske faktorer i forskrift om utførelse av arbeid kapittel 6

Krav til arbeidstøy og hygiene ved arbeid med kreftfremkallende og mutagene kjemikalier i forskrift om utførelse av arbeid § 3-17

Krav til arbeidstøy og hygiene ved arbeid med asbest i forskrift om utførelse av arbeid § 4-15

Krav til arbeidstøy i byggebransjen i forskrift om delvis allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge § 7

Krav til personlig utstyr (arbeidstøy) i renholdsbransjen i forskrift om delvis allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter § 6

Krav til arbeidstøy i skips- og verftsindustrien i forskrift om delvis allmenngjøring av industrioverenskomsten for skips- og verftsindustrien § 8