Kranførerskolens innspill på forslag om å tydeliggjøre truckopplæringen fra sertifisert virksomhet

Klasse 2,3,4 og 5 er spesifisert i opplæringsplan, mens klasse 1 ikke er nevnt og dette fører til store sprik i tolkninger og opplæring. Noen gir full sertifisert opplæring, andre gir bare kortere dokumentert opplæring. Dette kan skape svært farlige situasjoner ved både kjøring og ikke minst ved eventuelle utvidelser av kompetanse. Her trengs det tydeliggjøring av hvilke trucktyper som er i klasse 1 og at disse krever sertifisert opplæring, samt hvilke trucktyper som eventuelt er utenfor klassesystemet og overlatt til
bare dokumentert opplæring etter arbeidsgivers risikovurdering.

En tilleggsårsak til forvirringen rundt klasse 1 er trolig fagplanene fra forrige århundre, hvor opplæringen var inndelt på en annen måte enn i dag.

Fra notat: Invitasjon til å gi innspill på et forslag om å tydeliggjøre truckopplæringen

"Definisjonen for løfte- og stablevogner for gods følger av forskrift om utførelse av arbeid § 1-4 nr. 16, og lyder: gaffeltruck og lignende mobilt motordrevet arbeidsutstyr for kombinert løfting, flytting og stabling.»

§ 10-3.Arbeidsutstyr underlagt krav om dokumentert sikkerhetsopplæring gitt av sertifisert opplæringsvirksomhet - løfte- og stablevogn for gods med permanent førerplass på vognen

Innspill:

Her kunne det vært interessant å få avklart hvorfor dette skillet mellom permanent og ikke-permanent førerplass. Hvis vi forutsetter at sertifisert opplæring er den mest grundige opplæringen, hvorfor skal førere som må oppholde seg på trucken ha sertifisert opplæring, mens førere som vekselvis står på eller går sammen med trucken ikke trenger dette?

Når man er i gang med tydeliggjøringen ville det vært veldig fint å få alt så tydelig som mulig, for å unngå misforståelser.

Når vi leser, «gaffeltruck og lignende mobilt motordrevet arbeidsutstyr for kombinert løfting, flytting og stabling.»

Må både fremdrift og løfting være motordrevet for å falle inn under definisjonen, eller er det nok med motor for en av funksjonene?
Og når det gjelder stabling, er det en høydegrense eller er all stabling, stabling?

Når det gjelder forslag til endringen om stortruck finnes det gode argumenter både for og mot.

Det vil være til stor hjelp dersom det blir brukt et så enkelt og tydelig språk som mulig i opplæringsplanene.