LSI - Lifting & Safety International AS' innspill på forslag om retningslinjer for fjernundervisning av modul 2 fra sertifisert virksomhet

Notat: Invitasjon til å gi innspill på forslag om retningslinjer for fjernundervisning av modul 2.

Siden forberedelsen til ordningen med sertifisert sikkerhetsopplæring ble etablert i 2001, har jeg hatt sentrale roller i spørsmål og utarbeidelse av opplæringsplaner og andre normative dokumenter vedr. ordningen.

Min faglige-, og pedagogiske bakgrunn for i dette tilfellet å komme med et omfattende og detaljert innspill på forslaget, er derfor forankret i min erfaring og kompetanse.

Fra 1976 jobbet jeg som instruktør, og senere som lærer og rektor på Bleiker Videregående Skole / AMO-senteret Lierskogen. Skolen startet kranføreropplæringen i Norge etter initiativ fra Direktoratet for Arbeidstilsynet, industri og bygg- og anleggsbransjen.

I forbindelse med etablering av sertifiseringsordningen, var jeg leder av arbeidsgruppen KRAN under Samordningsrådet, sammensatt av fagpersoner og instruktører innen kranfaget. Arbeidsgruppen utarbeidet totalt 16 opplæringsplaner, Modul 2.4 til 2.8 for krantypene, og Modul 2.3 for G11 Løfteredskap. Disse ble fastsatt i 2001.

For Modul 1. samarbeidet arbeidsgruppen KRAN med tilsvarende arbeidsgrupper for TRUCK og MASKIN om innholdet i opplæringsplanene.

I august 2003, ble alle opplæringsplanene revidert for enkelte feil og mangler i 1. utgave. Direktoratet for Arbeidstilsynet og Samordningsrådet henvendte seg til meg for å utføre denne revisjonen.

I 2007 til 2009 var jeg av Arbeidstilsynet utpekt leder for arbeidsgruppe som etter mandat fra Arbeidstilsynet utarbeidet forslag til modulbasert instruktøropplæring.

LSI-forlag: Siden 2002 har jeg hatt 100% stilling som daglig leder i lærebokforlaget LSI-Lifting & Safety International AS, www.Lsi-bok.no. LSI produserer opplæringsmateriell både innen dokumentert og sertifisert sikkerhetsopplæring.

E-læring: I 2011 startet vi utvikling av E-læringskurs for det Svenske markedet.

I 2013 leverte LSI e-læringskurs til Kran-og løfteoperasjonsfaget til Norsk Industri, som var finansiert av Utdanningsdirektoratet.

To år senere produserte vi fire forskjellige e-læringskurs innen HMS og Løfteutstyr, som siden er blitt gjennomført av flere enn 10 000 personer med svært gode tilbakemeldinger om god læring.

Innledning om sentrale utfordringer for sertifisert sikkerhetsopplæring fremover,

MANGLENDE HELHETLIG REVISJON AV ALLE OPPLÆRINGSPLANER

Forslaget om å åpne for fjernundervisning som en permanent ordning for alle åtte moduler under Moduler 2, er en betydelig endring i ordningen med sertifisert sikkerhetsopplæring og sluttkompetansen, og jeg ser derfor behov for å kommentere konsekvenser for ordningen i tillegg til selve fjernundervisningen.

Grafisk oversikt over opplæringsmoduler. Står beskrevet i teksten

Reviderte opplæringsplaner Modul 2.5, 2.6, 2.7, 2,8 og Tilleggsmodul C1 og C2 ikke sendt på høring.

Arbeidstilsynets endrede opplæringsplaner som er vist med rødt i moduloversikten er ikke gjort tilgjengelig i høringen. De som berøres av opplæringsplanene har siden første utgave av opplæringsplanene kom i 2001, erfart hvordan innhold og formuleringer i opplæringsplaner blir analysert og fortolket ulikt av både Arbeidstilsynet,  ertifiseringsorganene og sertifiserte opplæringsvirksomheter.

Det vil være svært uheldig dersom ovennevnte opplæringsplaner som ikke er sendt på høring, fastsettes av Arbeidstilsynet uten mulighet for kommentarer og innspill.

Faglig innhold i opplæringsplanene uendret siden 2001.

Det faglige innholdet i foreslåtte opplæringsplaner er gjennomgående uendret siden 2001, samtidig som svært mye er endret i forbindelse med konstruksjon, sikkerhetsutstyr og sikker bruk av arbeidsutstyr.

Da utstyrsspesifikk opplæring i 2016 ble tydeliggjort gjennom §10-4 i FUA-forskriften, fikk dette samtidig også betydning for det faglige innholdet i opplæringsplanene for grunnleggende sertifisert sikkerhetsopplæring. Dette nødvendiggjør en gjennomgang av alle opplæringsplanene for faglige endringer rundt dette forholdet.

Minikraner og krav til opplæring ble mye omdiskutert da disse kranene kom på markedet rundt 2005. For å avklare spørsmål om kompetanse for fører av «minikraner»,  nedsatte Arbeidstilsynet i 2009 en arbeidsgruppe. Denne utarbeidet definisjon på minikran og foreslo kompetansekrav til kranfører for hhv. G1 Mobilkran eller G8 Lastebilkran avhengig av kranens løftekapasitet. Forslaget ble fastsatt av Arbeidstilsynet i 2009.

I utsendt høringsforslag til opplæringsplan Modul 2.4 Mobilkran september 2022 er «mini» Mobilkran imidlertid ikke nevnt under 2 Målsettinger, og heller ikke under pkt. 3 Emnelister.

Både minikraner og «store» mobilkraner leveres i dag med energitilførsel fra både strømnettet, og batterier med spenning over 500Volt, som tilfører en ny risiko for kranfører og bruk av kran.

Denne teknologien var ikke kjent da opplæringsplanene ble utarbeidet i 2001. Det er beklagelig og at reviderte opplæringsplaner som presenteres for Mobilkran i 2022/23 ikke er tidsmessig oppdatert på ny og sikkerhetsmessig betydningsfull teknologi.

Siden nåværende kompetansekrav for å betjene Mini-Mobilkran på mellom 2 og 10tm kan betjenes av fører med kompetansebevis G8 Lastebilkran, vil dette også på samme måte som for Mobilkran, nødvendiggjøre en faglig oppdatering av opplæringsplanene for G8 Lastebilkraner. (Med forhold om dette evt. likevel er tatt med i opplæringsplan Modul 2.8, men som ikke er tilgjengelig for innsyn og kommentarer i høringen)

Uklare formuleringer i FUA §10-3, manglende definisjoner og uhensiktsmessige klasseinndelinger

Manglende definisjoner av arbeidsutstyr som omfattes av sikkerhetsopplæringen i forskriftene, og prinsipielle forskjeller mellom klasseinndeling for trucker, maskiner og kraner har vært en gjennomgående utfordring og problematisk «tidstyv» for alle som berøres av sertifiseringsordningen, og som også berører Arbeidstilsynets personell.

Manglende kvalitetssikring av kompetansemål for teori og praksis – Uavhengig prøving.

Det er ved flere anledninger, også i rettssaker, framkommet eksempler på at kompetansebevis er utstedt uten at både teori- og praktisk prøve er gjennomført, eller gjennomført på en overfladisk måte uten å sikre forutsatt sluttkompetanse.

Som et resultat av uforutsigbar sluttkompetanse har enkelte norske bedrifter sett seg nødt til å innføre en intern ordning med teoretisk og praktisk kompetansetesting av både nyutdannede og erfarne kranførere, og i tillegg også personer som bruker annet farlig arbeidsutstyr.

Forslag om behovet for en kvalitetsmessig og forutsigbar sluttkompetanse som avslutning på sertifisert sikkerhetsopplæring, ble tatt opp i Arbeidstilsynets Fagforum høsten 2013, og realitetsdrøftet videre på flere møter i Fagforum.

I 2017 ble uavhengig prøving lagt fram som egen sak 3/2017 i Arbeidstilsynets Fagforum, med referanse til tilsvarende ordning i Danmark, der digital uavhengig prøve er et krav fra Arbejdstilsynet. Det er også et krav at faginstruktør som har vært delaktig i undervisningen ikke skal være tilstede når nettbasert elektronisk prøve gjennomføres ved opplæringsvirksomheten. Praktisk prøve skal også gjennomføres av sensorer som ikke har vært involvert i undervisningen..

Arbeidstilsynet i Norge konkluderte imidlertid i 2017 med at det på kort sikt ikke var ønskelig å innføre tilsvarende ordning i Norge, men at dette kunne være et aktuelt tiltak å innføre på sikt for å sikre sluttkompetansen bedre.

I opplæringsplanene fra 2003, var det krav om at det skulle benyttes standardiserte prøver. SGS utarbeidet i den forbindelse 3 prøvesett som ble tilgjengeliggjort for de sertifiserte opplæringsvirksomhetene. Disse prøvesettene ble imidlertid ikke oppdatert av SGS, som resulterte i egenproduserte prøver hos opplæringsvirksomheter og forlag, med dessverre stor variasjon hos ulike opplæringsvirksomheter med hensyn til kunnskapskrav og kjøreferdighet for «Bestått».

Uavhengig avsluttende prøver er beskrevet i Ptil’s opplæringsplaner fra 2022.

I Petroleumstilsynets revisjon 2 av opplæringsplan for Modul: 3.1 G5 offshorekran teori har Ptil satt inn denne formuleringen om uavhengig prøving.

«Når det er etablert et nasjonalt system for elektronisk gjennomføring av uavhengig prøver, bør opplæringsvirksomheten bruke dette».

Offshorekran ble underlagt sertifisert sikkerhetsopplæring 1. april 2022, og for også å møte Petroleumstilsynets forventninger til verifisering av sluttkompetanse, bør uavhengig prøving beskrives for alle Modul 2 planene under pkt. 5 vurdering.

For praktisk prøving etter fullført opplæring Modul 4, beskriver også Petroleumstilsynet at vurderingen skal gjennomføres av person som ikke direkte har vært involvert i undervisning av kandidatens om skal prøves.

«5 Vurdering» i utsendt forslag til reviderte opplæringsplaner

I stedet for å foreslå tiltak i opplæringsplanene for å sikre en forutsigbar lik sluttkompetanse, foreslås det imidlertid tiltak som vil kunne medføre det motsatte av standardisering.

Det er ikke satt krav til utforming av eksamensprøven ut over at den skal være godkjent av et av nåværende 7 sertifiseringsorgan, og iht. bestemte retningslinjer for prøveavleggelse.

En uforutsigbar sikkerhetskompetanse vil dessverre bli resultatet.

E-læring, fjernundervisning / videomøte – kan være et godt supplement til klasseromsundervisning, men må kvalitetssikres med uavhengig prøving.

Alternativ læring til tradisjonell klasseromsundervisning har ikke minst pga. situasjonen de siste årene, med unntak for kravet om klasseromsundervisning, vist at dette vil kunne være et svært godt supplement til klasseromsundervisning, og også kunne erstatte hele eller deler av klasseromsundervisning på en pedagogisk og effektiv måte. 

HØRINGSNOTAT – LSI-KOMMENTARER SATT INN I NOTATET

I innledningen har jeg allerede kommentert momenter fra Notatet, men vil også sette inn merknader, kommentarer, presiseringer og nye forslag til foreslåtte opplæringsplaner direkte i høringsnotatet fordelt i tekstbokser med LSI-kommentarer under punktene:

 1. Bakgrunn
 2. Problemet
 3. Saksopplysninger
 4. Forslaget

Notat: Invitasjon til å gi innspill på et forslag om retningslinjer for fjernundervisning av modul 2

1. Bakgrunn

Partene i Samarbeidsrådet ga i oktober 2021, råd til Arbeidstilsynet om at digital opplæring under modul 2 bør kunne fortsette, i tillegg til at modul 2 blir gitt som klasseromsundervisning. Fra 15. mars 2022 er Arbeidstilsynets corona-unntak fjernet fra nettsidene arbeidstilsynet.no. Forslaget tar utgangpunkt i en videreføring av praksisen under corona-pandemien, med undervisning gjennomført som videomøter.

LSI-Kommentar om bruk av begreper for fjernundervisning.

I Notat er det brukt tre forskjellige begrep i innledende tekst:

 • fjernundervisning
 • digital opplæring
 • videomøter

I forslaget til reviderte opplæringsplaner er følgende begrep definert i pkt. 1 Generelt om
opplæringen:

 • chat fra engelsk chat ‘prat’ – uformell skriftlig kommunikasjon som foregår direkte mellom to eller flere på Internett
 • e-læring – opplæring hvor læringsinnholdet er tilgjengelig elektronisk via datateknologi og oppfyller pkt. 4-9 i modul 1 kapittel 1.
 • videomøte – digital undervisning i sanntid med instruktør(er), som inkludere lyd og levende bilde bl.a. og som oppfyller punktene 1-8 i kapittel 4. Arbeidsmåter

Jeg tror de ulike begrepene oppfattes forskjellig, men ser samtidig at det gjennomgående brukes begrepet «videomøte» i de foreslåtte opplæringsplanene; både i kapittel 1 Generelt om opplæringen, 4 Arbeidsmåter, 5 vurdering og 6 Undervisningsmateriell. Begrepet «Videomøte» brukes og oppfattes vanligvis om møte via Teams eller Zoom i stedet for fysisk møte, og er ikke vanlig brukt begrep innen undervisning.

Forslag: Begrepet «Videomøte» bør gjennomgående erstattes av «digital opplæring». Teoretisk opplæring i Modul 1 og Modul 2.* kan da gjennomføres på tre forskjellige måter, eller ved kombinasjoner av disse: Klasseromsundervisning, digital opplæring, E-læring.

I punkt 1 Generelt om opplæringen står det følgende: «I tillegg til klasseromsundervisning, kan modulen gjennomføres som videomøte jf. kap. 4.»

Jeg forutsetter at «i tillegg til» er feil begrep, og at både videomøte og f.eks. E-læring kan supplere eller erstatte klasseromsundervisning etter bestemte retningslinjer.

2. Problemet

Det overordnede spørsmålet forslaget skal besvare er:

Hvilke krav må vi stille for at modul 2 gjennomført som videomøte, kan oppfylle opplæringsplanene?

Spørsmålet presenteres fra to ståsteder:

 • Hvilke deler av modul 2 kan gjennomføres som videomøter?
 • Hvilke deler av modul 2 sier opplæringsplanene at arbeidsutstyret skal være til stede?

Det er en forutsetning at kandidaten skal få nødvendig undervisning til å nå læremålene i tråd med opplæringsplanene. Alle tjenlige læremidler kan brukes av den sertifiserte virksomheten, for å hjelpe kandidaten til å nå læremålene og hensikten med opplæringen.

LSI-Kommentar om bruk av begrep «læremidler/elevmateriell»

I foreslåtte opplæringsplaner brukes begrepet Elevmateriell og ikke «læremidler», både i innholdsfortegnelse og i Pkt. 6 Undervisningsmateriell.

Begrepet «Læremiddel» er definert i §17-1 i Utdanningsdirektoratets forskrift til opplæringslova, som «trykte, og ikke-trykte og digitale element som er utviklet til bruk i opplæringen, og som dekker kompetansemålene i Læreplanverket.

Forslag:

I opplæringsplanenes Pkt. 6 Undervisningsmateriell bør begrepet Elevmateriell erstattes med «Læremidler»

Nåværende beskrivelse i pkt. 6 bør erstattes av:

Trykte, og ikke-trykte og digitale element som er utviklet til bruk i opplæringen, og som dekker kompetansemålene i denne opplæringsplanen.

3. Saksopplysninger

Modul 2 er teorimoduler som varer fra 14 timer for truck, til 32 timer for mobilkran. I opplærings-planene er personlig samhandling og samtale mellom instruktøren og elevene
underforstått, siden klasserom var vanlig praksis i tiden rundt år 2000 da opplæringsplanene ble utviklet.

Om den muntlige samtalen mellom elevene står det at «Deltakerne bør i tillegg til gruppearbeid også arbeide selvstendig med øvingsoppgavene.» Se modulene 2.X kapittel 4
(med unntak av modul 2.3). Det er altså forutsatt at elevene samarbeider og snakker sammen under modul 2. Når det står modul 2.X kan X være et av tallene 1-8; dvs. hver modul 2.

LSI-Kommentar om «med unntak av modul 2.3» for gruppearbeid og selvstendig arbeid med øvingsoppgaver

Dette er ikke korrekt henvisning. I foreslått opplæringsplan Modul 2.3 står følgende:

«Deltakerne bør i tillegg til gruppearbeid også arbeide selvstendig med øvingsoppgavene».

Modul 2.3 Løfteredskap

Modul 2.3 Løfteredskap er 15 timer teoretisk opplæring og en time avsatt til prøve. Modulen skal gjennomføres etter modul 1 og før modul 2 i aktuell kranklasse, se Opptaksvilkår i kapittel 1.

LSI-Kommentar om rekkefølge for opplæring i Modul 1, Modul 2.3 og Modul 2.* for aktuell kranklasse.

Det er ikke korrekt henvisning at rekkefølge for opplæring må følge 1-2.3 og aktuell modul 2.* for aktuell kran. I foreslått opplæringsplan Modul 2.3 står følgende:

Opptaksvilkår: Gjennomført Modul 1, «Alternativt kan modul 1 gjennomføres i sammenheng med denne modulen».

For senere opplæring også i praksis Modul 3.* står det følgende i nåværende fastsatt opplæringsplan for Mobilkran Modul 3.4: fra juni 2022.

Opptaksvilkår: Gjennomført Modul 1, modul 2.3 og modul 2.4

«Alternativt kan modul 1, modul 2.3 og modul 2.4 gjennomføres i sammenheng med denne modulen».

Det er mao. full anledning til, og vil også kunne være pedagogisk fordelaktig, at opplæringsvirksomheten står fritt til å starte kursløpet med praktisk demonstrasjon i Modul 3, og deretter en blanding av både Modul 1, og Modul 2.*, i de tilfeller hvor alle moduler gjennomføres for samme elevgruppe.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Kapittel 6 beskriver hjelpemidler og undervisningsmateriell, og lister løfteredskapene som skal brukes i undervisningen, fordelt på en tabell over to sider. Modul 2.3 forutsetter at undervisningen gjennomføres med løfteredskapene til stede for elevene i klasserommet i undervisningen, i ni timer av de femten undervisningstimene.

I forslaget legger vi til grunn at elevene trenger å ta på og studere konkrete løfteredskaper med f.eks. ulik slitasje som en sentral del av undervisningen.

LSI-Kommentar om krav til at «ni timer må gjennomføres i klasserom»

Se LSI-kommentar om dette kravet under 4. Forslaget - Modul 2

Modul 2.1 anleggsmaskiner

Modul 2.1 anleggsmaskin er 24 timer. Modulen har ikke begrensninger i opplæringsplanen for å gjennomføre opplæringen som videomøte.

LSI-Kommentar om begrep «Anleggsmaskiner» og «begrensninger».

I opplæringsplanen for Modul 2.1 brukes begrepet Masseforflytningsmaskiner.

I moduloversikten brukes begrepet Masseforflyttingsmaskiner som er i samsvar med begrepet i §10-3 i Forskrift om utførelse av arbeid.

Forslag: Opplæringsplan Modul 2.1, Notat og andre dokumenter bør bruke samme begrep som i Forskrift om utførelse av arbeid, som er Masseforflyttingsmaskiner.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

At modulen ikke har «begrensninger» forutsetter jeg gjelder krav om tilgang til aktuelle masseforflyttingsmaskiner for demonstrasjon, og dette burde kanskje vært tilføyd i Notat.

(Prinsipielt, har Modul 2.1 Masseforflyttingsmaskiner skilt seg ut fra kravene i opplæringsplanene for truck, løfteredskap og kraner mht. dette siden 1. utgave i 2001 mht. at aktuelt arbeidsutstyr skal være tilgjengelig for demonstrasjon i Modul 2.*).

Modul 2.2 truck

Modul 2.2 truck er 14 timer. Opplæringsplanens kapittel 6 beskriver opplæringsmateriellet som skal være tilgjengelig. Det er spesifisert at det skal være tilgang til aktuelle trucker for praktisk demonstrasjon. I forslaget legger vi til grunn at elektroniske hjelpemidler som film, animasjoner ol. kan være tilstrekkelig for å gi nødvendig praktisk demonstrasjon i modul 2.2. Det er derfor ikke et krav om klasseromsundervisning for modul 2.2.

Modul 2.4 til og med modul 2.8 for kranklassene

Modulene 2.4 til og med modul 2.8 kran er fra 16 timer for traverskran til 32 timer for mobilkran. Opplæringsplanens kapittel 6 beskriver opplæringsmaterialet som skal være
tilgjengelig. Det er spesifisert at det skal være tilgang til krantypen for praktisk demonstrasjon. I forslaget legger vi til grunn at elektroniske hjelpemidler som film, animasjoner ol. kan være tilstrekkelig for å gi nødvendig praktisk demonstrasjon i kranmodulene. Det er derfor ikke et krav om klasseromsundervisning for modul 2.4 til og
med modul 2.8.

Prøven under modul 2 kan gjennomføres under modul 3

Opptaksvilkår for å begynne med praksis under modul 3, er at både modul 1 og modul 2 skal være gjennomført (dvs. bestått), jf. kapittel 1. Men det åpnes også for at modul 1 og modul 2 (utenom modul 2.3 Løfteredskap) kan alternativt «gjennomføres i sammenheng med» modul 3.

Det må forstås slik at nødvendig teoretisk sikkerhetsopplæring skal være gjennomgått før den praktiske øvelsen. Formålet med å gi modul 3 i sammenheng med teorien, må være at gjennomgått teori, demonstreres i praktisk bruk for å gi eleven nødvendig forståelse for sikker bruk av kjøretøyet. Dvs. at eleven skal ha fått opplæring i relevant teori før hver praktisk øvelse, men all teorien trenger ikke være gjennomgått før praktisk opplæring starter. Dette åpner for at prøven under modul 2 kan gjennomføres som del av modul 3.

LSI-Kommentar om opptaksvilkår til Modul 3. At Modul 1, og Modul 2 skal være gjennomført og bestått før praksis i Modul 3.*

LSI-kommentar om Begrep og forvirrende tekst.

Gjennomgående merknad til saksopplysningene i den formulerte teksten i avsnittet, er at det blir vanskelig å følge med i argumentasjonen og henvisningene, da disse til dels er feil og selvmotsigende. Først argumenteres det med at teoretisk opplæring skal være gjennomgått før praktisk øvelse, men deretter beskrives det at det kan være et formål å gi modul 3 i sammenheng med teorien. Deretter presiseres det imidlertid at «eleven skal ha fått opplæring i relevant teori før hver praktisk øvelse. Det brukes også usikre begrep som «det må forstås»

Det brukes begrepet «kjøretøy», som imidlertid er begrep som brukes i kjøretøyforskriften, og blir direkte feil å bruke for f.eks. kraner. Det riktige begrepet å bruke er «Arbeidsutstyr» i samsvar med §10-3 i Forskrift om utførelse av arbeid.

Det er ikke korrekt henvisning at opptaksvilkår i Modul 3 er bestått Modul 1 og Modul 2.*

I nåværende fastsatt opplæringsplan for Mobilkran praksis Modul 3.4: fra juni 2022 står det følgende i kapittel 1 Generelt om opplæringen.

Opptaksvilkår: Gjennomført Modul 1, modul 2.3 og modul 2.4

«Alternativt kan modul 1, modul 2.3 og modul 2.4 gjennomføres i sammenheng med denne modulen».

Det vil f.eks. kunne være pedagogisk fornuftig, og også samsvar med beskrevet opptakskrav, at opplæringsvirksomheten starter et opplæringsløp med praktisk demonstrasjon i Modul 3, og videre blanding av både Modul 1, og Modul 2.* og Modul 3.*, i de tilfeller hvor alle moduler gjennomføres for samme elevgruppe.

Hvordan teori Modul 1 og 2, og praksis i Modul 3 kombineres, er en vurdering som gjøres av instruktør ved sertifisert opplæringsvirksomhet i forhold til aktuell målgruppe, og ikke styrt slik det er beskrevet i saksopplysningene.

LSI-Kommentar om at alle prøver for Modul 1 og 2. kan gjennomføres under Modul 3.

For opplæring som f.eks. lastebilkranfører, er det iht. forslaget mulig å gjennomføre følgende moduler kun som fjernundervisning. Modul 1, Modul 2.3 og Modul 2.8. (I forslaget er det imidlertid foreslått at undervisning i Modul 2.3 skal gjennomføres i klasserom, med til sammen - 9 timer. - se i den forbindelse LSI-kommentar om Modul 2.3 i pkt. 4 Forslag)

Avsluttende prøver for disse modulene kan i følge forslaget gjennomføres i forbindelse med Modul 3.*.

Forslag om 1 ekstra kursdag i forbindelse med Modul 3: Dersom det blir besluttet at både Modul 1 og Modul 2.* kan gjennomføres som digital opplæring eller E-læring, bør det vurderes å legge til en ekstra kursdag i forbindelse med praksis i Modul 3.*. Dette for gjennomføring av gjenstående avsluttende prøver og til refleksjon, oppsummering og evt. spørsmål om det faglige innholdet i digitalt gjennomført Modul 1 og Modul 2.*.

Begrunnelse 1: Gjennomføring av avsluttende prøver (opptil 3 forskjellige prøver for kran) vil forbruke undervisningstimer som allerede er avsatt til undervisning i aktuell Modul 3.*.

Begrunnelse 2: På sammenlignbare områder hvor undervisning gjennomføres som digital opplæring, E-læring eller kombinasjon av disse, praktiseres likevel fysisk samling av kursdeltakere med refleksjon av gjennomført læring.

Det vil være pedagogisk riktig og fornuftig at den som har gjennomført digital læring får muligheten til sammen med instruktør å reflektere, oppsummere og stille spørsmål etter gjennomført digital opplæring i Modul 1 og Modul 2.*.

4. Forslaget

Forslaget betyr endring i modul 1, modul 2.1, modul 2.2, modul 2.3, modul 2.4, modul 2.5, modul 2.6, modul 2.7 og modul 2.8.

LSI-Kommentar om at forslaget betyr endringer i Modul 1 og alle Modul 2.*, men likevel ikke beskriver, eller gir mulighet for innsyn til alle opplæringsplaner for involverte kraner

I pkt. 5 Aktuelle lenker er det ikke tilgang til innsyn i foreslåtte reviderte opplæringsplaner for modul 2.5, modul 2.6, modul 2.7 og modul 2.8, og endringene som det henvises til i disse opplæringsplanene er derved utilgjengelig for kommentar/innspill ved høringsfrist.

Forslag: Endelig fastsettelse av opplæringsplanene som ikke er gjort tilgjengelig for innspill utsettes til disse er sendt ut for kommentarer tilsvarende utsendt Notat og opplæringsplaner for denne innspillsrunden.

LSI-Kommentar om opplæring i Modul 1 / endringer.

Den foreslåtte opplæringsplan Modul 1 september 2022, beskriver at opplæringen kan gjennomføres som klasseromsundervisning eller E-læring.

Forslag: I opplæringsplanen er fjernundervisning / Videomøte ikke nevnt som alternativ til klasseromsundervisning eller E-læring, og dette bør tas inn dersom dette alternativet blir fastsatt også for Modul 2.*.

Modul 2.

I kapittel 1 er det føyd til en setning som sier: «I tillegg til klasseromsundervisning, kan modulen gjennomføres som videomøte». Det er også føyd til noen Definisjoner. Ordene som er gitt en definisjon er: chat, videomøte og e-læring.

Se - LSI-Kommentar i Notat punkt 1 Bakgrunn.

Forslag om gjennomgående bruk av begrep om Fjernundervisning.

 • Digital opplæring
 • E-læring

…………………………………………………………………………………………………………………………………

I kapittel 4 er kravene til bruk av videomøte listet i kap. 4 i åtte punkter. Under punkt 1) er det en liste over nødvendig læremateriell som skal sendes deltakerne før kurset begynner. Vi ber om innspill på om opplistingen er dekkende. Nye forslag må begrunnes. For modul 2.3 Løfteredskap må ni av femten undervisningstimer gjennomføres som
klasseromsundervisning. Se mer nedenfor.

LSI-Kommentar om at når Modul 2.* gjennomføres som videomøte må til sammen punktene 1-8 oppfylles i kapittel 4 Arbeidsmåter.

Forslag: Siden opplæring i Modul 2.* også kan gjennomføres som E-læring, mangler tilsvarende kravspesifikasjon for E-læringskurs som i opplæringsplan Modul 1 beskrevt i 9 punkter.

LSI-Kommentar om krav til at «ni timer må gjennomføres i klasserom»

Se LSI-kommentar om dette kravet under 2. Saksopplysninger – Modul 2.3 Løfteredskap, og kommentar til 4. Forslaget - Modul 2, Modul 2.3 løfteredskap.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

I kapittel 5 er det presisert at en instruktør skal være til stede under hele teoriprøven. Det står videre at når modul 2 skal gjennomføres som videomøte, så skal prøven for modul 2 avholdes under modul 3. Før kandidaten gjør praktiske øvelser under modul 3, skal nødvendig relevant teoretisk opplæring være gjennomgått, for å gi kandidaten nødvendig forståelse for sikker bruk.

LSI-Kommentar om at instruktør skal være til stede under hele teoriprøven.

Som nevnt i innledningen, er innføring av nettbasert uavhengig elektronisk prøve for Modul 1 og Modul 2.* blitt behandlet i Arbeidstilsynets fagforum tidligere.

Som nevnt forutsetter også PTIL at en slik ordning blir etablert innen sertifisert sikkerhetsopplæring gjennom denne teksten.

«Når det er etablert et nasjonalt system for elektronisk gjennomføring av uavhengig prøver, bør opplæringsvirksomheten bruke dette».

I Danmark er dette er krav forankret hos Arbejdstilsynet, og i retningslinjene for prøveavleggelse er det beskrevet at instruktør ikke skal være til stede ved gjennomføring, men en uavhengig person som administrerer den nettbaserte prøven.

Formuleringen om at instruktør skal være til stede under hele prøven er skrevet inn i de foreslåtte opplæringsplanene for Modul 1 og Modul 2.* under pkt. 5 Vurdering slik:

 • Modul 1 avsluttes med en skriftlig prøve hos sertifisert opplæringsvirksomhet, med instruktør til stede under hele prøven.

Forslag: Foreslår at ovennevnte setning i opplæringsplanene omformuleres med henvisning til retningslinjer for prøveavleggelse som utarbeides uavhengig av opplæringsplanene slik:

 • Modul 1 avsluttes med en skriftlig prøve hos sertifisert opplæringsvirksomhet, som skal gjennomføres i samsvar med fastsatt retningslinjer for prøveavleggelse.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

I kapittel 6 om undervisningsmateriell er det angitt krav til utstyret som skal brukes ved videomøte. Det er ingen endringer under rubrikken Elevmaterialer, dvs. at her står det
fremdeles «Relevante lærebøker og kursmateriell for opplæringen». Men under krav til videomøter i kapittel 4 står det under pkt 1) at nødvendig læremateriell skal sendes ut før kurset.

Modul 2.3 løfteredskap. I kapittel 4 åpnes det for at leksjonene 1, 3, 4 og 5 kan gjennomføres som videomøte eller som e-læring. Resten av modul 2.3 skal gjennomføres som fysisk møte, dvs. ni av femten undervisningstimer. I tillegg kommer den skriftlige prøven, som også skal gjennomføres i klasserom. Det presiseres at alle løfteredskapene listet i kapittel 6 skal være til stede for elevene i klasserommet i undervisningen.

LSI-kommentar om at Modul 2.3 er teoretisk opplæring, og ikke praktisk opplæring som i Modul 3 og 4.

Sertifisert sikkerhetsopplæring har til nå fulgt opprinnelig struktur fra 2001, med teoretisk opplæring i Modul 1 og for alt arbeidsutstyr som omfattes av Modul 2.*.

Modul 3.* og 4.* ble avsatt til praktisk opplæring.

I det utsendte forslaget til opplæringsplan Modul 2.3 Løfteredskap presiseres det at 9 av 16 undervisningstimer er undervisning med praksis, og et helt nytt Vedlegg 1 i opplæringsplanen for teorimodul 2.3, angir at kandidaten skal demonstrere ferdigheter i forbindelse med den teoretiske prøven.

Opplæring i ferdigheter om kontroll og bruk av løfteredskap skal gjøres i forbindelse med opplæring på aktuell kran iht. både Modul 3.* og 4.*.

Som eksempel i nåværende fastsatt opplæringsplan for Mobilkran praksis Modul 3.4: fra juni 2022, står det følgende i kapittel 3 Emneliste.

Leksjon 6 – Praktisk bruk av løfteredskap: Valg, brukskontroll og praktisk anhuking av last som brukes under demonstrasjon og ferdighetstrening.

I nåværende fastsatt opplæringsplan for Mobilkran Bedriftsopplæring / Opplæringsvirksomhet Modul 4.4: fra juni 2022, står det følgende:

 • I kapittel 1 Generelt om opplæringen: Opplæringen avsluttes med en praktisk prøve som innbefatter kontroll og oppstilling av kran, kontroll og bruk av løfteredskap
 • I kapittel 2 Målsettinger: Kandidaten skal kunne: 10) Vise praktisk bruk av løftetabeller for løfteredskap.
 • I kapittel 3 Emneliste: Leksjon 5 Oppstilling og kjøretrening: Bruk av forskjellige løfteredskaper
  • Valg av løfteredskap.
  • Brukskontroll av løfteredskap.
  • Riktig bruk av løfteredskap.
 • I kapittel 5 Vurdering: Prøven skal sikre at kandidaten har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter om følgende emner, i tråd med arbeidsutstyrets bruksanvisning:
 • Praktisk bruk av løfteredskap.
 • I kapittel 6 Undervisningsmateriell: Løfteredskap: Varierte typer av løfteredskap som for eksempel:
  • 2 part kjettingskrev med oppkorting.
  • Sjakler.
  • Fiberstropper rundsling/båndstropp.
  • Ståltaustropper.
  • Tauverk for styretau.
  • Pallegaffel.

LSI-Kommentar om at 9 av 15 timer må gjennomføres fysisk i klasserom

Jeg er svært forundret over den faglig pedagogiske begrunnelsen for denne presiseringen med bakgrunn i opplistingen av komponenter og løfteredskap i Kapittel 6, som er fra 1. utgave av opplæringsplanen fra 2001.

Henvisningen i opplæringsplanen fra 2001, er gjennomgående identisk med den samme opplisting i Fagplan F 2702 fra 1992 fra Kirke- Utdannings- og  forskningsdepartementet, altså i 2022, en 30 år gammel henvisning til løfteredskap og komponenter.

I arbeidet med utarbeidelse av den 1 utgaven av opplæringsplanen Modul 2.3 for 23 år siden, var det imidlertid naturlig at dette materiellet ble tatt inn i opplæringsplanen, og med tanke på at dette skulle vises og demonstreres fysisk i klasserom for elevene.

Det var da begrenset tilgang til lærebøker og bildemateriell som kunne vise detaljer for elevene mht. både slitasje og deformasjoner Instruktør var prisgitt på en pedagogisk krevende måte å demonstrere og vise utstyret for alle kursdeltakere.

I 2023 er mulighetene for å vise detaljer totalt forandret, gjennom rikt illustrerte lærebøker, video og bruk av kamera, både i klasserom og ved fjernundervisning. Selv på instruktørkurs vises detaljer på komponenter og løfteredskap bedre med bilder og bruk av kamera, enn å sende utstyret rundt til alle elever.

Ut fra punkt 3 Emneliste i foreslått opplæringsplan Modul 2.3 er leksjon 2 Løfteredskap oppført med 7 timer fordelt på oppbygging, sertifisering, merking, bruk, vedlikehold, oppbevaring, daglig kontroll og kasseringsregler for ulike typer løfteredskap som er opplistet.

Opplistet 7 timer undervisning i Leksjon 2 bør i forhold til oppnådd kompetansemål kunne erstattes av fjernundervisning eller E-læring.

Leksjon 6 Praktisk bruk av løfteredskap 2 timer kan evt. gjennomføres i forbindelse med aktuell praksis i Modul 3 for aktuell krantype, eller på samme måte som er foreslått for Modul 2.* for kran og truck, at tilgang til materiell for praktisk demonstrasjon i Modul 2.* kan erstattes av video.

Dersom det blir besluttet at demonstrasjon av aktuelt arbeidsutstyr som er nevnt i Modul 2.* under pkt. 6 Undervisningsmateriell ved at alle moduler, bortsett fra Modul 2.1 Masseforflyttingsmaskiner, kan erstattes av elektroniske hjelpemidler som film, animasjoner ol., må dette prinsippet gjelde alle opplæringsplaner under Modul 2.*.

Dersom forslaget om at utstyret som er listet opp for demonstrasjon i Pkt. 6 Undervisningsmateriell i Modul 2.3 Løfteredskap imidlertid skal måtte demonstrerer fysisk 9 timer i klasserom, vil dette bryte prinsipielt, sammenlignet med Truck, Kran og Masseforflyttingsmaskiner.

Forslag: På lik linje med sammenlignbart krav til at utstyr for demonstrasjon for kraner og trucker i Modul 2.* kan erstattes av film og video, må samme prinsipp gjelde for utstyr til demonstrasjon for Modul 2.3 Løfteredskap, opplistet i opplæringsplanen Leksjon 2 og 6.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Modul 2.3 har fått et nytt vedlegg 1 som beskriver kravene til dokumentet «Gjennomført teorimodul 2.3 (G11) – Løfteredskap». Kapittel 5 henviser til vedlegg 1. Dette er i tråd med vedlegg 1 i modul 4.X som stiller krav til innholdet i dokumentet «Gjennomført praktisk prøve».

LSI-Kommentar om nytt Vedlegg 1 i Modul 2.3

Som kommentert tidligere, under 4. Forslaget, er Modul 2.3 teoriopplæring og praktisk opplæring om løfteredskap er detaljert tatt inn i alle opplæringsplaner for Kraner, både i
Modul 3.’ og Modul 4.

Oppsette i det foreslåtte Vedlegg 1 i Modul 2.3 er identisk med Vedlegg 1 i alle opplæringsplaner for avsluttende praktisk prøve i Modul 4.*.

Det er feil, og heller ikke relevant at en kandidat skal demonstrere ferdigheter i forbindelse med en teoriprøve i Modul 2.*, i dette tilfellet Modul 2.3 Løfteredskap.

Som kommentert tidligere, er det spesifisert i opplæringsplanene for Kran i Modul 4.*, at kandidat skal testes grundig om ulike løfteredskap i sammenheng med den praktiske prøven på aktuell kran Modul 4.*.

Forslag: Vedlegg 1 i opplæringsplan Modul 2.3 Løfteredskap tas ut av opplæringsplanen.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Modul 2.2 truck. I kapittel 7 er teksten mellom ingressen og tabellen fjernet, i tråd med endringen vi gjorde ved revisjon av modul 4.2 tidligere (publisert i januar 2021). Hele kapittel 7 er foreslått fjernet i et eget forslag om å forenkle truckopplæringen, men det behandles i den saken.

LSI-Kommentar om endringer i Modul 2.2. truck.

Truck er ikke innenfor LSI’s primære kompetanseområde, men tenker at evt. endringer/forenklinger mht. truckklasser og sikkerhetsopplæring nødvendiggjør formelle definisjoner i regelverket, og henvisninger til disse, evt. klasser i §10-3 i Forskrift om utførelse av arbeid.

Modul 1.

I kapittel 5 er det presisert at en instruktør skal være til stede under hele teoriprøven, og at prøven også kan avholdes i forbindelse med modul 3.

Se - LSI-Kommentar i 4. Forslaget, Modul 2, Kapittel 5. og nytt forslag om at instruktør skal være til stede under hele teoriprøven

LSI-Forslag:

 • Modul 1 avsluttes med en skriftlig prøve hos sertifisert opplæringsvirksomhet, som skal gjennomføres i samsvar med fastsatt retningslinjer for prøveavleggelse.

5. Aktuelle lenker:

Forslaget betyr endring i modul 1 og i hver modul 2. I dokumentene nedenfor, viser vi hvordan forslaget ser ut i modul 2 for truck, for anleggsmaskin og for én kran-klasse. I tillegg viser vi hvordan forslaget ser ut i modul 1 og i modul 2.3 Løfteredskap.

LSI-Kommentar om at forslaget gir mulighet for innsyn til bare en av til sammen fem opplæringsplaner for involverte kraner

Se også – LSI kommentar om dette i 4. Forslaget, hvor vi foreslår følgende:

Forslag: Endelig fastsettelse av opplæringsplanene som ikke er gjort tilgjengelig for innspill utsettes til disse er sendt ut for kommentarer tilsvarende utsendt Notat og opplæringsplaner for denne innspillsrunden.

Modul 1

Fjernundervisning_Modul 1 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser.pdf

Modul 2.1 – masseforflyttingsmaskin

Fjernundervisning_Modul 2.1 Masseforflytningsmaskiner.pdf

Modul 2.2 – løfte- og stablevogner

Fjernundervisning_Modul 2.2 Løfte- og stablevogner for gods.pdf

Modul 2.3 – løfteredskap

Fjernundervisning_Modul 2.3 Løfteredskap (G11).pdf

Modul 2.4 – mobilkran

Fjernundervisning_Modul 2.4 Mobilkran (G1).pdf

Gjeldende opplæringsplaner

Gjeldende opplæringsplaner finnes på Arbeidstilsynets side om opplæring fra sertifisert virksomhet.

Avsluttende kommentarer i dette innspillet om fjernundervisning og endringer i opplæringsplanene for sertifisert sikkerhetsopplæring.

Det er både positivt, og helt nødvendig at Arbeidstilsynet har tatt initiativ til en revisjon av opplæringsplanene, som i store trekk har vært uforandret siden 2001.

Å revidere til sammen 23 opplæringsplaner innenfor svært forskjellig arbeidsutstyr underlagt samme sertifiseringsordning, er imidlertid en krevende prosess for at målsettingen med sertifisert sikkerhetsopplærings skal oppnås.

Revisjonsarbeidet i foreslåtte opplæringsplaner bærer imidlertid, slik jeg ser det, preg av en manglende eller utilstrekkelig prosess, og manglende faglige og pedagogiske hensyn.

Sertifisert sikkerhetsopplæring av fører på arbeidsutstyr som har et stort potensiale for ulykker og skader
av personell, er ikke ivaretatt som forventet ved denne revisjonen. En ordning etablert i 2001, men som nå
skal struktureres og tilpasses videre sikkerhetsopplæring i årene framover fra 2023.

Behov for en helhetlig samtidig revisjon av alle opplæringsplanene for Modul 1-2-3-4.

Som en avslutning på mine omfattende og detaljerte kommentarer, er jeg bekymret for at Sertifisert Sikkerhetsopplæring fremover vil kunne miste sitt kvalitetsbegrep i stedet for å styrke sluttkompetansen etter gjennomført opplæring. For arbeidsgivere er det helt nødvendig at forventet sikkerhetskompetanse er forutsigbar, og det var også dette forholdet som ble lagt til grunn for å etablere ordningen med sertifisert sikkerhetsopplæring.

Arbeidsutstyret som omfattes har stort potensiale for alvorlige hendelser og ulykker. Fra ulykker som har skjedd er det dessverre flere eksempler på at det er manglende kompetanse som er medvirkende eller direkte årsak til ulykken.

Jeg tror derfor at sertifiseringsordningen for opplæring står ved en korsvei. Det vil kunne medføre at begrepet «ordning», som et forutsigbart felles begrep, ikke lenger kan oppfattes som er «ordning», dersom opplæringsplanene som nå foreslås fastsettes uten viktige og betydelige endringer.

«Rykk tilbake til start» er et begrep som de fleste har et forhold til, og ut fra min lange erfaring med utvikling av normative dokumenter innen sikkerhetsopplæring, mener jeg faktisk at Arbeidstilsynet og Samarbeidsrådet bør «trykker inn pauseknappen» og unngå å implementere reviderte opplæringsplaner uten en omfattende og grundig revisjonsprosess.

Det er behov for å etablere revisjonsgrupper for opplæringsplanene, sammensatt av personer med både faglig og pedagogisk bakgrunn med fokus på sluttkompetanse.

Konklusjon/anbefaling/oppsummert:

Tidspunktet for en helhetlig revisjon av det faglige innholdet i alle opplæringsplaner med tanke på alternativ læring, sluttkompetanse og uavhengig prøving, kan aldri bli mer riktig enn nå. Slik jeg ser det, er en helhetlig gjennomgang faktisk helt nødvendig for at sertifisert sikkerhetsopplæring skal kunne oppfylle sin intensjon i samsvar med arbeidsgivers- arbeidstakers forventninger. Tilsynsmyndighetene skal også bidra til et sikkert og godt arbeidsmiljø, ved et nært samarbeid med partene og bransjen.

Jeg har forhåpninger til at en gjennomgående grundig helhetlig revisjon av alle opplæringsplanene, vil kvalitetssikre og ivareta både klasseromsundervisning, og alternative måter for læring både ved E-læring, videomøter og annen fjernundervisning/ digital undervisning/læring.

Etter å ha fulgt sertifisert opplæring siden starten, er jeg imidlertid overbevist om, at en god oppdatert kvalitetsmessig opplæringsplan i seg selv alene ikke er en "forsikring" om at sertifisert sikkerhetsopplæring fungerer som forventet, og spesielt i forhold til forventet sluttkompetanse.

Parallelt er det derfor behov for å etablere nødvendig "verktøy" i sertifiseringsordningen som ivaretar målsettingen og en forutsibar sluttkompetanse med sikkerhetsopplæringen.