Lime Green Digital AS' innspill på forslag om retningslinjer for fjernundervisning av modul 2 fra sertifisert virksomhet

Vi har innspill på vilkår for bruk av e-læring for modul 1 og gjennomføring av
fjernundervisning for modul 2.2. Vi har også spørsmål / ønske ompresisering i opplæringsplanen for modul 2.3.

Forslag til presisering av vilkårene for bruk av e-læring

I del 1 Generelt om opplæringen i plan for modul 1 er det formulert ni vilkår for bruk av e-læring i modul 1. Vi har forslag til presiseringer i punkt 5 og 7. Forslag til presiseringer står i kursiv.

 1. E-læringskurset tas i regi av en sertifisert virksomhet, og tilfredsstiller punktene 2-9.
 2. Innholdet skal underbygge hovedmålet og omfatte emner og merknader i kap. 3.
 3. Oppgitt relevant normert gjennomføringstid skal være minst 3 klokketimer.
 4. E-læringsprogrammet må kunne gi opplæringsvirksomheten
  administratorrettigheter for kurslisensene de kjøper, og gi mulighet for å
  opprette en unik og passordbeskyttet bruker for hver elev. Administratoren skal kunne følge med på datoen for når en elev har påbegynt e-læringskurset, og hvilken dato kurset er fullført og bestått. Administratoren skal kunne se at eleven har gått gjennom alle kursets lærepunkter, og om eleven har svart rett på gitt antall spørsmål som ligger i kurset.
 5. Lærestoffet skal presenteres med kombinasjon av tekst, bilde, film og
  innlest tale av en slik kvalitet at den engasjerer, og gjør stoffet lett forståelig.
 6. Kurset skal ha interaktive elementer som engasjerer eleven og fremmer læring.
 7. Kursets innhold må gjennomgås i sin helhet, ved bruk av styrt navigasjon. Tidligere fullførte leksjoner skal være tilgjengelige så lenge
  eleven har tilgang til kurset.
 8. Kurset skal ha spørsmål og eventuelt øvingsoppgaver til hvert emne, med
  tilbakemelding om oppnådd resultat.
 9. Kurset skal gi eleven anledning til å ta pauser og fortsette på samme sted ved ny innlogging.

Begrunnelse:

5) Tekst og innlest tale er ikke tilstrekkelig for et godt e-læringskurs. Selv om det står presisert i punkt 6 at kurset skal engasjere eleven, mener vi det er rimelig å kreve bruk av bilder og film i tillegg til tekst og innlest tale. Variasjon og mangfold av virkemidler er viktig for motivasjonen. Dette gjelder særlig for elever med språk- og lærevansker, som det er mange av i sertifisert sikkerhetsopplæring. Denne gruppen har særlig utbytte av visuelle
fremstillinger og lyd.

Vi ser også grunn til å spesifisere krav til kvalitet på innlest tale. Det finnes
mange tekniske løsninger for innlesing av tale, som gir dårlig diksjon, innlevelse og lydkvalitet. Dette gjelder særlig løsninger med bruk av robot, men også lyd innlest av menneske.

7) Mange e-læringskurs med styrt navigasjon har sperre for å gå tilbake til fullførte deler av et kurs. Siden repetisjon er ønskelig, er det verd å presisere at fullførte leksjoner skal være tilgjengelig så lenge eleven er aktiv bruker av kurset.

Forslag til krav om film/animasjoner ved fjernundervisning i
modul 2.2

I Notat: Invitasjon til å gi innspill på et forslag om retningslinjer for fjernundervisning av modul 2 står det at…

I forslaget legger vi til grunn at elektroniske hjelpemidler som film,
animasjoner ol. kan være tilstrekkelig for å gi nødvendig praktisk
demonstrasjon i modul 2.2. Det er derfor ikke et krav om
klasseromsundervisning for modul 2.2.

Vi forstår det slik at modul 2.2 kan tas utenfor klasserom fordi film, animasjoner ol. kan brukes istedenfor praktisk demonstrasjon i klasserom / hall. Men likevel ser vi ikke at det er formulert noe krav til at opplæring som foregår utenfor klasserom skal inneholde film, animasjoner ol. med slik praktisk demonstrasjon. Det står ikke spesifisert i del 4 Arbeidsmåter, eller del 6 Undervisningsmateriell i plan for modul 2.2.

Hvis Arbeidstilsynet legger til grunn at film kan erstatte
klasseromsdemonstrasjoner, og at det er grunnen til at undervisning utenfor
klasserom kan godtas, bør slike filmer være en forutsetning for å ha kurs utenfor klasserom. Derfor foreslår vi at det stilles krav om slike filmer, ved gjennomføring av fjernundervisning.

Forslag til presiseringer i plan for modul 2.3

I Notat: Invitasjon til å gi innspill på et forslag om retningslinjer for fjernundervisning av modul 2 står det at:

Modul 2.3 løfteredskap. I kapittel 4 åpnes det for at leksjonene 1, 3, 4 og 5
kan gjennomføres som videomøte eller som e-læring.

Vi forstår det slik at leksjon 1, 3, 4 og 5 kan tas som e-læring, eller videomøte. Om dette stemmer bør det tydeliggjøres i foreslått plan for modul 2.3, som har noen uklarheter:

I del 4 Arbeidsmåter står det at «Leksjonene som gjennomføres som videomøte må oppfylle punktene 1-8:». Det står ingenting om e-læring.

I del 6 Undervisningsmateriell står det «Eventuelt audiovisuelt utstyr om
tilrettelegger for videomøte…», men ingenting om e-læring.

I del 7 Revisjonsoversikt står det at leksjon 1, 2, 4 og 5 «kan gjennomføres som videomøte og e-læring». Denne bør endres til «videomøte eller e-læring».

Slik planen er fomulert nå kan den gi inntrykk av at leksjonene ikke kan tas som elæring alene, men at videomøte uansett må holdes om undervisningen skal foregå utenfor klasserom.