§ 2. Virkeområde

Forskriften gjelder for storulykkevirksomhet som definert i § 3.

Forskriften gjelder ikke for:

 • a) militære virksomheter, herunder anlegg eller lagre,
 • b) radioaktive stoffer og andre kilder til ioniserende stråling,
 • c) transport av farlige kjemikalier utenfor storulykkevirksomhet på vei, jernbane, innlands vannveier, sjøveier eller i luften og mellomlagring i tilknytning til transporten, herunder lasting, lossing og transport til eller fra andre transportmidler i dokkanlegg, kaier eller omlastingsplasser,
 • d) transport av farlige kjemikalier i rørledninger med tilhørende pumpestasjoner utenfor storulykkevirksomhet,
 • e) leting etter, utvinning av og bearbeiding av mineraler i gruver og steinbrudd, også ved boring,
 • f) aktiviteter som foregår i sjøområder i forbindelse med undersøkelser etter, utvinning og utnyttelse av naturforekomster på havbunnen eller i dens undergrunn i indre norske farvann, norsk sjøterritorium og den del av kontinentalsokkelen som er undergitt norsk lovgivning,
 • g) lagring av gass under bakken i indre norske farvann, norsk sjøterritorium eller den del av kontinentalsokkelen som er undergitt norsk lovgivning. Dette omfatter både separate lagringssteder og lagringssteder i tilknytning til utnytting og utvinning av mineraler og hydrokarboner, og
 • h) fyllplasser, herunder lagring av avfall under bakken.

Uavhengig av unntakene i bokstav e) og h) gjelder forskriften likevel for:

 • a) lagring av gass under bakken på land i naturlige lag, vannførende sjikt, salthuler og nedlagte gruver,
 • b) avfallsdeponier, avgangsdammer og andre anlegg for håndtering av avfall som inneholder farlige kjemikalier, og
 • c) kjemiske eller termiske behandlingsprosesser som inkluderer farlige kjemikalier og lagring av farlige kjemikalier knyttet til slike behandlingsprosesser.

Forskriften gjelder ikke for Svalbard, Jan Mayen og bilandene.