§ 15. Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser

Forskriften trer i kraft 1. juli 2016. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 17. juni 2005 nr. 672.

Fristen for å møte nye krav i forskriften er 1. juni 2017 for alle virksomheter som har vært underlagt forskrift 17. juni 2005 nr. 672.

Virksomheter som ved ikrafttredelsen av forskriften blir storulykkevirksomhet, skal innen 1. juni 2017:

  • a) levere melding etter § 6 eller sikkerhetsrapport etter § 9 til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap,
  • b) utarbeide strategi etter § 7, og
  • c) utarbeide intern beredskapsplan etter § 11.