§ 2. Virkeområde

Forskriften gjelder for virksomhet som omfattes av

 • - lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (lov 24. mai 1929 nr. 4)
 • - sivilbeskyttelsesloven § 23 (egenbeskyttelsestiltak ved virksomheter) (lov 25. juni 2010 nr. 45)
 • - produktkontrolloven (lov 11. juni 1976 nr. 79)
 • - arbeidsmiljøloven (lov 17. juni 2005 nr. 62)
 • - forurensningsloven, dersom virksomheten sysselsetter arbeidstaker (lov 13. mars 1981 nr. 6)
 • - genteknologiloven (lov 2. april 1993 nr. 38)
 • - strålevernloven (lov av 12. mai 2000 nr. 36).
 • - brann- og eksplosjonsvernloven (lov 14. juni 2002 nr. 20).

Denne forskrift kommer ikke til anvendelse på

 • - Svalbard
 • - virksomhet som nevnt i arbeidsmiljøloven § 1-3
 • - landanlegg i petroleumsvirksomheten som nevnt i forskrift 12. februar 2010 nr. 158 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (rammeforskriften) § 6, med unntak av aktiviteter som faller inn under sivilbeskyttelsesloven § 23.

0 Endret ved forskrifter 17 des 1999 nr. 1352 (i kraft 1 jan 2000), 19 des 2003 nr. 1599 (i kraft 1 jan 2004), 28 jan 2005 nr. 51 (i kraft 1 feb 2005), 12 feb 2010 nr. 159 (i kraft 1 jan 2011), 2 des 2011 nr. 1148.

For kommentar til denne bestemmelsen, se vedlegg