Forskrift om unntak fra likebehandlingsreglene, bemanningsforetak

DatoFOR-2015-07-06-874
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2015 hefte 9
Ikrafttredelse15.07.2015
Gjelder forNorge
KorttittelForskrift om unntak fra likebehandlingsreglene, bemanningsforetak

Last ned forskriften som PDF


Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet 6. juli 2015 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 14-12a tredje ledd.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XVIII nr. 32k (direktiv 2008/104/EF).