§ 8. Kortets gyldighet, kontroll og inndragning

HMS-kortet utstedes for en periode på to år. Kortet er kun gyldig så lenge ansettelsesforholdet består.
Den som er omfattet av oppregningen i § 5 annet ledd, kan gjennom oppslag i registrene nevnt i § 3 kontrollere om registerpliktene etter § 3 er oppfylt. Dersom oppslaget gir grunn til å tro at registerpliktene ikke er oppfylt, skal det gis melding til Arbeidstilsynet eller Petroleumstilsynet, og til kortinnehaverens arbeidsgiver.
Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet, skattemyndighetene og politiet kan inndra HMS-kort som er ugyldige fordi gyldighetsperioden er utløpt, arbeidsforholdet eller virksomheten er opphørt, eller dersom kortet eller bruken av kortet av andre grunner er ugyldig.