§ 4. Nærmere om pliktens innhold

Reglene i §§ 69-73 i lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. (arbeidsmiljøloven) gjelder tilsvarende for virksomheter som omfattes av forskriften.