§ 3. Lønnsbestemmelser

Arbeidstakere som utfører arbeid i henhold til § 2, skal minst ha en lønn per time på kroner:
 1. a.
  Ferie- og innhøstingshjelp
  Arbeidstakere under 18 år:109,40
  Over 18 år: ansatt inntil 12 uker:129,40
  Over 18 år: ansatt mellom 12-24 uker (3-6 md.)134,90
  Arbeidstakere over 18 år som er ansatt mer enn 6 md. skal ha lønn som ufaglært fast ansatt, jf. § 3 b.
 2. b.
  Fast ansatte arbeidstakere
  Ufaglærte arbeidstakere:149,30
  Arbeidstakere under 18 år:118,90
 3. c.Lønnsansiennitet
  1. 1.
   Ferie og innhøstingshjelp
   Ferie- og innhøstingshjelp opparbeider personlig lønnsansiennitet.
   Ansettelse av ferie-innhøstingshjelp på begynnersats begrenses til arbeid av inntil 12 ukers varighet pr. kalenderår.
   Ved opparbeidet ansiennitet utover ovennevnte (6 md.) går arbeidstakeren over på tariffens begynnerlønn for fast ansatte over 18 år.
  2. 2.
   Godskrivning av praksis - faste ansatte og ansatte med tidsbegrensede arbeidsforhold
   All relevant praksis innenfor gartneri, hagebruk og landbruk skal medregnes i beregningen av lønnsansiennitet. Likeverdig og/eller annen praksis eller utdanning som har betydning for stillingen godskrives etter avtale og tas med ved beregning av lønnsansiennitet ved ansettelsen.
 4. d.
  Tillegg for fagarbeidere:
  13,00
 5. e.Helge-/helligdagstillegg
  Røktere og avløsere i fast turnus - helg og helligdagstillegg:
  Det betales et tillegg på 25 % pr. arbeidet time
  1. a.
   mellom kl. 00.00 lørdager og kl. 24.00 søndag
  2. b.
   mellom kl. 00.00 og kl. 24.00 jul- og nyttårsaften
  3. c.
   mellom kl. 00.00 og kl. 24.00 på bevegelige helligdager og 1. og 17. mai.
 6. f.Praktikanter som har inngått skriftlig opplæringsavtale med arbeidsgiver
  Praktikanter lønnes med minst 70 % av satsen for ufaglært fast ansatte arbeidstakere, jf. litra b.
  Ytelser som betales som refusjon av utgifter som faktisk er påløpt på grunn av utsendingen, for eksempel reiseutgifter, kost og losji skal ikke regnes som lønn etter forskriften.