§ 8. Behandlingsansvar

Arbeidstilsynet, Arbeids- og velferdsetaten, Skatteetaten, Tolletaten og Politidirektoratet skal sørge for at det etableres en ordning for ivaretakelse av behandlingsansvaret. Det skal utpekes et kontaktpunkt for de registrerte.
Skattedirektoratet har ansvaret for ivaretakelsen av fellestjenester knyttet til det felles IKT-systemet. Med fellestjenester menes administrative aktiviteter innen drift, forvaltning, vedlikehold, sikring og utvikling av IKT-systemet, herunder lagring av opplysninger, forvaltning av elektronisk tilgang, sikring av opplysninger og oppdateringer.
Skattedirektoratet er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger i det felles IKT-systemet ved utførelse av fellestjenester etter annet ledd.