Nye grenseverdier for kreftfremkallende og forplantningsskadelige stoffer

Publisert 09.04.2024 - Lesetid: 3 min

Tre kreftfremkallende og tolv forplantningsskadelige stoffer og stoffgrupper har fått nye grenseverdier. Forskriftsendringene er gjennomført som følge av EUs initiativ til å redusere eksponeringen for disse stoffene og stoffblandingene.

Reagensglass med fargerike blandinger oppi

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Arbeidstilsynet har gjennomført forskriftsendringer i arbeidsmiljøforskrifter, samt i vedlegg I til forskrift om tiltaks- og grenseverdier i forbindelse med gjennomføring av karsinogen-mutagen-reproduksjonstoksisk-direktivet 2022/431/EU i norsk rett.

Disse endringene i norske arbeidsmiljøforskrifter kommer som en følge av EUs initiativ til å redusere eksponeringen for kreftfremkallende og reproduksjonstoksiske stoffer og stoffblandinger.

Fra direktivet har tre kreftfremkallende stoffer/stoffgrupper har fått nye grenseverdier. Dette gjelder benzen, nikkel og nikkelforbindelser og akrylnitril. I tillegg har 12 forplantningsskadelige stoffer/stoffgrupper fått nye grenseverdier. Dette er uorganisk bly og dets forbindelser, N,N-dimetylacetamid (DMAC), nitrobenzen, N,N-dimetylformamid (DMF), 2-metoksyetanol, 2-metoksyetylacetat, 2-etoksyetanol, 2-etoksyetylacetat, 1-metyl-2-pyrrolidon (NMP), Kvikksølv og divalente uorganiske kvikksølvforbindelser, bisfenol-A og karbonmonoksid.

Samtidig er 57 eldre og utdaterte grenseverdier fra ACGIH 1978- til ACGIH 2022-verdier for forurensning i arbeidsatmosfæren oppdatert. Dette er en del av Arbeidstilsynets målsetting med å oppdatere vedlegg 1 til forskrift om tiltaks- og grenseverdier.

Regelverk som er endret: 

Arbeidsplassforskriften

§ 7-2 resirkulering av luft i ventilasjonsanlegg andre ledd

§ 7-4 hygieniske tiltak ved kontakt ved farlige stoffer og stoffblandinger tredje ledd

Forskrift om utførelse av arbeid

§ 1-4 Definisjoner, numrene 8,19, 21, 21 og 22

§3-4 Opplæring i arbeid med farlige kjemikalier

§3-11 Særlige tiltak ved arbeid med kreftfremkallende eller mutagene kjemikalier

§3-17 Hygienetiltak ved arbeid med kjemikalier

Femte del §31-1 Register over arbeidstakere eksponert for kreftfremkallende eller mutagene kjemikalier og bly

Forskrift om tiltaks- og grenseverdier

Nytt forskriftsvedlegg med nye grenseverdier av 2022/431/EU og oppdatering av eldre grenseverdier gjeldende fra 5. april 2024

 

Grunnlagsdokumenter

Grunnlagsdokumenter for de stoffene/stoffblandingene som har fått nye grenseverdier 5.april 2024