Koronavirus: Tiltak i arbeidslivet

For å forebygge smitte av koronavirus (covid-19) er det viktig at arbeidsgivere gjennomfører en risikovurdering av mulig smittefare. Det er særlig viktig på arbeidsplasser der man er i kontakt med mange mennesker.

Arbeidsgiver skal risikovurdere faren for smitte

Som arbeidsgiver må du tenke gjennom risikoen og vurdere tiltak hvis de ansatte kan komme i kontakt med smittede på arbeidsplassen eller selv utgjøre en smittefare. Dere kan kontakte bedriftshelsetjenesten ved behov for hjelp til slik risikovurdering og planlegging av tiltak. 

Skal samarbeide med de ansatte

Kartleggingen og risikovurderingen skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte.

Mer om verneombudets rolle og oppgave

Mer om arbeidsmiljøutvalgets rolle

Arbeidstakere i risikogrupper

Som arbeidsgiver har du et viktig ansvar for å beskytte ansatte som kan være spesielt sårbare hvis de skulle bli eksponert for smitte. FHI har definert hvem som er i risikoutsatte grupper. Dette kan for eksempel være gravide, kronisk syke eller eldre.

En særlig utsatt gruppe er ansatte i helse- og omsorgstjenesten og i spesialisthelsetjenesten som selv er i en risikogrupper. Husk at det også kan være en utfordring for ansatte som bor sammen med personer med økt risiko for alvorlig sykdomsforløp.

Som arbeidsgiver har du en generell tilretteleggingsplikt som innebærer at du skal skjerme risikoutsatte arbeidstakere mot smitte. Ved arbeidssituasjoner der eksponering for smitte ikke kan unngås, for eksempel i deler av helsesektoren, må du som arbeidsgiver vurdere hvilke særlige tiltak som kan være aktuelle. Eksempler på konkrete tiltak kan være overføring til andre arbeidsoppgaver, omplassering til annen avdeling eller hjemmekontor hvor dette er mulig.  

Se mer tilrettelegging

Se mer graviditet og arbeidsmiljø

Personlig verneutstyr

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne bruker personlig verneutstyr (PVU) når sikkerheten, helsen og velferden ikke kan vernes på annen måte. Det er også svært viktig å bruke utstyret på riktig måte.

Arbeidstilsynet forutsetter at helsevesenet har gode rutiner for smittevern og bruk av åndedrettsvern. Arbeidsgiver må velge åndedrettsvern som gir tilstrekkelig beskyttelse og er tilpasset den enkelte arbeidstakeren. Arbeidsgiver skal også sørge for å gi opplæring i riktig bruk av utstyret. 

Arbeidstilsynet må forholde seg til de fakta som er gitt om åndedrettsvern fra produsentenes side og informasjonen vi gir forutsetter riktig bruk av verneutstyret:

P3-masker er det som gir best beskyttelse mot virus i aerosolform (også SARS-CoV-2). Det er to ulike typer P3-masker:

  • P3-maske med tildekket ventil som både beskytter brukeren mot smitte og hindrer at brukeren smitter andre.
  • P3-maske uten tildekket ventil som beskytter brukeren mot smitte, men ikke hindrer at brukeren smitter andre.

Har dere ikke har tilgang til P3-masker (99 % filtrering), kan dere etter klinisk vurdering bruke P2-maske (95 % filtrering).

Feil bruk av åndedrettsvern vil gi en falsk trygghet og kan føre til smittede helsearbeidere, og helsearbeidere som sprer smitte til andre. Personer som har skjegg, vil ikke være godt nok beskyttet når de bruker en P3-maske fordi masken da ikke sitter tett nok mot huden (rundt nesen og munnen).

Generelt er munnbind i utgangspunktet ment for å holde tilbake mikroorganismer i utåndingsluften fra brukere, for å beskytte pasienten mot infeksjon. Pasienter som har luftveissymptomer bør derfor ha på seg munnbind. 

Har du bare ett munnbind tilgjengelig og skal behandle en pasient med luftveissymptomer, bør du vurdere å gi munnbindet til pasienten. Dette vil sannsynligvis beskytte deg mer enn å ta på munnbindet selv.

Visir kan gi en tilleggsbeskyttelse ved å beskytte øyne.

Kan arbeidsgivere kreve vaksinering eller koronatesting av arbeidstakere?

Å spørre om arbeidstakerne er vaksinerte eller kreve at de tar koronatest er typiske kontrolltiltak under pandemien. Les om hva arbeidsgiverne må gjøre før de setter i verk slike kontrolltiltak og hva som skal til for å gjennomføre dem.

Innkvartering av arbeidstakere

Når arbeidsgiver tilbyr innkvartering for sine arbeidstakere, stilles det visse krav til boligen, og til smittevern. 

Les mer om krav til innkvartering av arbeidstakere

Eksponering for biologiske faktorer

Arbeidsgiver skal vurdere om det kan være fare for at arbeidstaker utsettes for biologiske faktorer. 

Forskrift om utførelse av arbeid: Kapittel 6 om arbeid i omgivelser som kan medføre eksponering for biologiske faktorer.

SARS-CoV-2 er klassifisert i smitterisikogruppe 3.

Se mer om biologiske faktorer med informasjon om smittevern og hygiene

Les også om arbeidsmiljø i helseinstitusjoner

Følg råd fra helsemyndighetene

God etterlevelse av smitteforebyggende tiltak vil redusere risikoen for smittespredning. Dette gjelder spesielt i deler av helsetjenesten, men også i andre virksomheter der man kommer i nær kontakt med andre mennesker.

Her finner du oppdatert informasjon fra de norske helsemyndighetene om koronaviruset (fhi.no)


Konverter denne siden til PDF