Godkjenning av BHT: Utdyping av krav til kompetanseområder

For å få godkjenning av Arbeidstilsynet må leverandøren av bedriftshelsetjenester dokumentere kompetanse innenfor en rekke områder.

Her finner du utdypende informasjon om krav til kompetanseområder for bedriftshelsetjenester som skal søke Arbeidstilsynet om godkjenning. Du finner mer infomasjon om selver ordning og om søknad om godkjenning her: 

Godkjenning av bedriftshelsetjenester

Generell arbeidsmiljøkompetanse

Bedriftshelsetjenesten må ha kompetanse om

 • arbeidsmiljøet som helhet, grunnkompetanse innen de andre områdene enn sitt eget
 • kompetanse om generell risikokartlegging, -vurdering og kommunikasjon
 • kommunikasjon og pedagogikk
 • organisasjon og organisering
 • arbeidsmiljølovverket og annet relevant lovverk
 • grunnleggende forskningsmetoder og oversikt over relevant kunnskap på kompetanseområdet

Yrkeshygiene

Kompetanseområdet yrkeshygiene legger grunnlag for å kunne evaluere og utvikle det kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøet slik at dette ikke gir opphav til helsebelastninger, men fremmer helse i arbeidslivet.

Kompetanseområdet må omfatte identifikasjon og kartlegging av kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer, vurdering av risiko for helseskade fra disse, og forslag til forebyggende tiltak.

Bedriftshelsetjenesten må ha kompetanse om

 • kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer
 • metoder for identifikasjon og kartlegging av ulike eksponeringer og vurdering av måleresultater (blant annet statistiske metoder)
 • forebyggende tiltak for å redusere eksponering for helseskadelige stoffer inkludert substitusjon og ventilasjonsteknikk
 • personlig verneutstyr og bruk av dette
 • vurdering av helsemessige konsekvenser ved eksponering for kjemiske, biologiske og fysiske stoffer.

Organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø

Kompetanseområdet organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø tar utgangspunkt i de kravene loven stiller til virksomhetenes organisering og styring, lovens krav til utforming av samspillet på arbeidsplassen og de ansattes oppfatninger og opplevelser av disse forholdene.

Kunnskap om organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø skal bidra til å utvikle, utforme og evaluere forholdene for å forebygge at ansatte utsettes for uheldige fysiske og/eller psykiske belastninger og for å fremme helse i arbeidslivet.

Kompetanseområdet omfatter kunnskap om og forståelse av

 • hvordan organisering og styring av virksomheter påvirker arbeid og helse
 • hvordan virksomhetens arbeidsbetingelser som arbeidets organisering, valg av produksjonsteknologi, lønnssystemer, arbeidstid, ledelse, medvirkning og liknende påvirker virksomhetens arbeidsmiljø
 • metoder for identifikasjon og kartlegging av ulike organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøforhold
 • systematisk forebygging, håndtering og oppfølging (inkludert tiltak) av organisatoriske og psykososiale risikofaktorer
 • betydningen av menneskelige relasjoner for et godt arbeidsmiljø
 • utviklingsarbeid, rådgiving/veiledning og formidling, kommunikasjon

Ergonomi

Kompetanseområdet ergonomi tar for seg samspillet mellom mennesket og elementer i et system. Elementer kan være organisering av arbeidsoppgavene og/eller utformingen av arbeidsmiljøet.

Kompetanseområdet bidrar til å utvikle, utforme og evaluere disse elementene på en slik måte at de er forenlig med ansattes ressurser, begrensninger og behov slik at de ikke gir opphav til helsebelastninger, men fremmer helse i arbeidslivet.

Kompetanseområdet krever og innebærer spesielt kunnskap om:

 • muskel- skjelettsystemet og konsekvenser ved påvirkning av dette
 • samspillet mellom mennesket og omgivelsene i arbeidsmiljøet
 • årsaker til arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager og sykdom
 • faktorer av betydning for ergonomi – belysning, støy/vibrasjoner, mekanikk og fysiske krefter
 • forebygging – metoder for kartlegging, evaluering og tiltak mot uheldige ergonomiske forhold
 • kartlegging av ansattes arbeidsevne som innebærer en funksjonsvurdering relatert til aktuelle arbeidskrav
 • rådgivning til ansatte vedrørende muskel- og skjelettplager

Arbeidsmedisin/arbeidshelse

Kompetanseområdet arbeidsmedisin/arbeidshelse tar for seg samspillet mellom mennesket og påvirkningene fra arbeidslivets systemer og enkeltfaktorer og hvordan dette virker inn på enneskets helse.

Kompetanseområdet bidrar til å utvikle, utforme og evaluere forholdene for å forebygge arbeidsrelaterte sykdommer og skader, fremme helse i arbeidslivet og yte bistand ved rehabilitering og ved oppstått arbeidsrelatert helseskade.

Kompetanseområdet krever og innebærer spesielt kunnskap om:

 • hvordan fysiske, kjemiske, biologiske, psykiske og organisatoriske forhold i arbeidsmiljøet virker inn på individets helse
 • toksikologi
 • epidemiologi
 • forebygging - metoder for kartlegging, evaluering og tiltak mot uheldige arbeidsmiljøforhold
 • hvordan utrede, undersøke og gi råd til arbeidstakere med arbeidsrelaterte sykdommer

Regelverk

Om krav for å bli godkjent som bedriftshelsetjeneste: Forskrift om administrative ordninger § 2-2


Konverter denne siden til PDF