Forhåndsmelding i bygg og anlegg

Dere skal sende inn forhåndsmelding om bygge- og anleggsarbeid senest én uke før arbeidet starter. Dette gjelder midlertidig eller skiftende arbeid som vil vare utover 15 virkedager, eller at den forventede arbeidsmengden vil overstige 250 dagsverk.

Når skal dere sende forhåndsmelding til Arbeidstilsynet?

Dere skal sende inn forhåndsmelding for alle arbeidsplasser med midlertidig eller skiftende bygge- eller anleggsarbeid dersom arbeidet vil vare over 15 dager eller 250 dagsverk. Dersom bygg- eller anleggsarbeidet er kortere enn dette, trenger dere ikke å sende inn forhåndsmelding.

Send inn forhåndsmelding

Send inn forhåndsmelding i bygg og anlegg (altinn.no)

Dere som skal sende skjema og lese post fra oss, må ha disse rollene i Altinn:

  • Dere må ha rollen utfyller/innsender for å fylle ut og sende skjema.
  • Dere må ha rollen post/arkiv for å lese digital post.

Les mer om de ulike rollene i Altinn (altinn.no).

Send inn forhåndsmeldingen senest én uke før arbeidet starter.

Det er byggherren som skal sørge for å sende forhåndsmeldingen til Arbeidstilsynet.

Er byggherren forbruker, er det den virksomheten som skal utføre bygge- eller anleggsarbeidet, som skal sende inn forhåndsmeldingen.

Formålet med forhåndsmeldingen er å hente inn opplysninger om midlertidig eller skiftende arbeidsplass. Disse opplysningene bruker Arbeidstilsynet for å få oversikt over bygge- og anleggsarbeid, slik at vi kan drive tilsyn etter arbeidsmiljøloven. 

Vi gjør tilsyn på bygge- og anleggsplasser for å ivareta arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.  

Etter at dere har sendt inn forhåndsmeldingen og mottatt kvittering fra Altinn, er meldeplikten deres til Arbeidstilsynet oppfylt. Vi følger ikke opp denne meldingen videre, men kan på et senere tidspunkt komme på tilsyn.

Ved et eventuelt tilsyn kan vi be om informasjon og dokumentasjon utover det dere har lagt ved i denne meldingen.

Heng opp forhåndsmeldingen

Byggherren skal også henge opp den innsendte forhåndsmeldingen lett synlig på bygge- eller anleggsplassen. 

Oppdater forhåndsmeldingen ved endringer

Forhåndsmeldingen skal inneholde så reelle opplysninger som mulig på det tidspunktet meldingen sendes inn. Endringer kan skje underveis. Skjer det endringer etter at dere har sendt inn forhåndsmeldingen, skal dere oppdatere den.

Eksempel på endringer:

  • byggeperiode 
  • byggeplassadresse
  • endring i hvem som er involvert i prosjektet, for eksempel endret byggherre, byggeledelse, koordinatorer, hovedentreprenør eller nye underentreprenører

Dere trenger ikke å sende inn den oppdaterte forhåndsmeldingen til Arbeidstilsynet på nytt. 

Det er byggherren som skal oppdatere forhåndsmeldingen, og sørge for at siste versjon av forhåndsmeldingen blir hengt opp på et synlig sted på bygge- eller anleggsplassen. Denne forhåndsmeldingen skal oppdateres når nye virksomheter blir engasjert i prosjektet, når organisasjonen endres eller ved andre endringer i opplysningene i forhåndsmeldingen.

  1. Logg inn i Altinn.
  2. Gå til innboks og arkiv.
  3. Velg skjemaet og gå til «Se innsendt skjema» for å finne utskriftsversjonen.
  4. I skjemaet velger dere «Lag ny kopi» på skjemaet som tidligere er sendt inn. Da kan dere korrigere og skrive ut ny versjon.

Regelverk

Om forhåndsmelding av midlertidig eller skiftende bygge- eller anleggsplass i byggherreforskriften § 10 


Konverter denne siden til PDF