Gravearbeid

Grøftegraving er risikofylt arbeid. Arbeidsgiveren skal skaffe seg god kunnskap om grunnforholdene og planlegge arbeidet slik at ingen blir skadet.

Arbeid i dype grøfter og sjakter er regnet som særlig farlig arbeid. Arbeidsgiveren må derfor vurdere risiko og gjøre det som må til for at arbeidet kan foregå trygt og sikkert. Er grøften over to meter dyp, må det utarbeides en grøfteplan.

Når grøften er grunnere enn 2 meter

Kartlegg grunnforholdene og vurder faremomenter.

Hvis veggene er loddrette, og hvis kartleggingen viser at det finnes særlige faremomenter, må grøften avstives med for eksempel spunt eller gravekasser. Alternativt skal grøftesidene gis en forsvarlig helning.

Når grøften er dypere enn 2 meter

Utarbeid en grøfteplan. Den skal blant annet omfatte en skriftlig arbeidsinstruks som beskriver hvordan arbeidet skal utføres og hvilke sikkerhetstiltak som må gjøres. Kravet til grøfteplan gjelder uavhengig av kravet om SHA-plan

Lag en grøfteplan

Før du går i gang, må du

 • gå gjennom byggherrens SHA-plan
 • sikre nødvendig kompetanse på for eksempel avløp, drift og kontroll (ADK) og geoteknisk kompetanse
 • gå gjennom eventuelle grunnundersøkelser
 • kartlegge eventuelle kabler og ledningsnett

Grøfteplanen skal

 • vise lengdeprofil med beskrivelse av jordarter ned til 1 meter under grøfte-/sjaktbunn når grøften ikke skal avstives
 • vise typiske tverrprofiler. Når det er planlagt avstiving, skal dette vises på tegningen
 • vise plassering av gravemassene
 • inneholde arbeidsinstruks som omfatter alle arbeidsoperasjonene

Dersom grøften eller sjakten har loddrette sider og er dypere enn 2 meter, skal den avstives. Alternativt må grøften ha en annen form for personsikring.

Når grøften er dypere enn 3 meter

 • En faglig kvalifisert person skal dimensjonere og dokumentere avstivningen. Hvis virksomheten selv ikke har slik kompetanse, må den skaffes utenfra.
 • Ved prefabrikkerte avstivninger eller annet personvern som skal brukes i grøften, skal brukerveiledningen beskrive hvilke dybder og jordarter konstruksjonen er beregnet for. I så fall faller kravet om dokumentasjon av beregninger bort.
 • Spunt regnes i denne sammenhengen ikke som prefabrikkert og skal dimensjoneres av faglig kvalifisert person.

Mer om grøfteavstiving

Det viktigste kravet til avstiving er at den må være solid nok til å ta opp jordtrykket og hindre at grøftesidene blir presset inn.

Selv om forskriftene bare stiller krav til avstiving av vertikale grøftevegger hvis de er dypere enn to meter, kan avstiving være nødvendig også ved grunnere grøfter.

Under rivning og avstiving skal ingen oppholde seg i grøften uten at det er strengt nødvendig.

Plassering av gravemassene

Gravemassene skal plasseres slik at verken gravemassene eller massene de blir lagt oppå, raser ut. Massene skal legges minst 1 meter fra sjakt- eller grøftekanten.

Rømningsvei

Grøfter som er dypere enn 1 meter, skal ha én eller flere rømningsveier.

Regelverk

Forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 21 om gravearbeid
Arbeidsmiljøloven § 3-2 (1) bokstav c om særskilte forholdsregler for å ivareta sikkerheten (sakkyndig bistand)
Arbeidsplassforskriften § 6-3 om sikring mot ras, innstrømming av vann mv.