Gravearbeid

Graving er risikofylt arbeid. Arbeidsgiveren må derfor skaffe seg god kunnskap om grunnforholdene og planlegge arbeidet slik at ingen blir skadet.

Kartlegge og vurdere risikoforholdene

Arbeidsgiveren skal kartlegge grunnforholdene og andre forhold som kan utgjøre en risiko for arbeidstakernes sikkerhet. På bakgrunn av kartleggingen skal arbeidsgiver vurdere risiko og gjøre det som må til for at arbeidet kan foregå trygt og sikkert.

Dersom det skjer endringer som kan påvirke arbeidstakernes sikkerhet skal prosessen med kartlegging og risikovurdering gjøres på nytt.

Det er viktig at arbeidsgiver i risikovurderingen tar hensyn til vanlige risikoforhold ved gravearbeid, men må også tilpasse risikovurderingen til de konkrete funnene som er gjort i kartleggingen av arbeidet.

Opplæring i graving og arbeid i gravegroper

 • Arbeid i dype gravegroper, grøfter og sjakter er regnet som særlig farlig arbeid. Alle som deltar i gravearbeid, enten du er gravemaskinfører eller en rørlegger som arbeider nede i gravegropen, skal derfor ha nødvendig opplæring i arbeidet.
 • Arbeidstakere som skal grave dypere enn 1,25 meter skal ha særskilt opplæring i gravearbeid.
 • Det skal dokumenteres hvilke arbeidstakere som har fått hvilken opplæring.

For å hindre uønskede hendelser og alvorlige ulykker under gravearbeid, er det viktig at arbeidsgiver sørger for å bruke riktig kompetanse til å foreta nødvendige kartlegginger, risikovurderinger og beregninger og dimensjonering av avstivninger osv.

Lag en graveplan 

Graves det dypere enn 1,25 meter skal det utarbeides en plan for arbeidet som bygger på kartleggingen og risikovurderingen som er gjort.

Før du går i gang, må du

Graveplanen skal

 • vise lengdeprofil med beskrivelse av jordarter ned til 1 meter under utgravningsnivået og installasjoner i grunnen
 • vise typiske tverrprofiler. Når avstiving er planlagt, skal dette vises på tegningen
 • vise plassering av gravemassene
 • inneholde arbeidsinstruks som sikrer at gravearbeidet gjennomføres på en måte slik at arbeidstakernes helse og sikkerhet er ivaretatt på en fullt forsvarlig måte

Kravet til plan gjelder uavhengig av kravet om SHA-plan. En sikkherhet, - helse,- og arbeidsmiljøplan (SHA-plan) skal omfatte alle virksomhetene som utfører arbeid i prosjektet.

Kontroll av gravegroper

Arbeidsgiver skal sørge for at det gjennomføres

 • nødvendige kontroller av gravegropene før arbeidet nede i gravegropene starter
 • løpende kontroller under gravearbeidet

Spesielt viktig er det med kontroller av gravegropen etter uvær, tørkeperioder, store nedbørsmengder og lignende som kan påvirke stabiliteten av gravesidene.

Generelle forholdsregler ved gravearbeid

Alt gravearbeid skal utføres på en trygg og sikker måte, og det skal alltid være sikker adkomst til gravegropen.

Ved gravegroper som er grunnere enn 2 meter, kan det brukes loddrette sider uten avstivning, med mindre det foreligger særlige faremomenter. For alle andre gravegroper som ikke er avstivet, skal sidene gis en forsvarlig helling.

 • Gravegroper dypere enn 2 meter skal avstives, eller gis en forsvarlig helling.
 • Bare arbeidstakere med nødvendig kompetanse skal bygge eller endre avstivninger.
 • Er gravegropen dypere enn 2 meter, skal avstivningen dimensjoneres av en faglig kvalifisert person. Beregning skal alltid dokumenteres. Hvis virksomheten selv ikke har slik faglig kompetanse, må den skaffes utenfra.
 • Det viktigste kravet til avstiving er at den må være solid nok til å ta opp jordtrykket og hindre at grøftesidene blir presset inn.
 • Når avstivning skal brukes, skal kanten på avstivningen stikke minimum 0,10 meter over gravekanten for å hindre at løse gjenstander som stein og grus og lignende faller ned i gravegropen. Ved store steiner i jordmassen eller lignende farer kan det være behov for en høyere avstivningskant.
 • Ved bruk av prefabrikkerte avstivninger eller annet fysisk vern som skal brukes i gravegropen, skal brukerveiledningen beskrive hvilke dybder og jordarter konstruksjonen er beregnet for. I så fall faller kravet om dokumentasjon av beregninger bort. Spunt regnes ikke som prefabrikkert avstivning.
 • Under rivning og avstiving skal ingen oppholde seg i grøften uten at det er strengt nødvendig.

Gravemassene skal plasseres slik at verken gravemassene eller massene de blir lagt oppå, raser ut. Legg massene skal minst 1 meter fra gravekanten. Er det trangt rundt gravegropen, bør gravemassene kjøres bort for mellomlagring.

Alle gravegroper skal ha sikker adkomst. Gravegroper som er dypere enn 1 meter, skal ha én eller flere rømningsveier.

Regelverk

Forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 21 om gravearbeid
Arbeidsmiljøloven § 3-2 (1) bokstav c om særskilte forholdsregler for å ivareta sikkerheten (sakkyndig bistand)
Arbeidsplassforskriften § 6-3 om sikring mot ras, innstrømming av vann mv.