Krav til garderober på arbeidsplassen

Det skal finnes garderober i alle arbeidslokaler. Hovedregelen er at alle arbeidsplasser skal ha atskilte garderober for kvinner og menn.

Generelle krav til garderober

Alle arbeidsplasser skal som hovedregel ha atskilte garderober for kvinner og menn, jf. arbeidsplassforskriften § 3-4. I søknad om Arbeidstilsynets samtykke må tiltakshaver dokumentere at kravene til garderober er oppfylt.

Garderobe(r) betyr vanligvis et eget rom eller areal hvor ansatte skal kunne skifte klær o.l. uten innsyn, jf. kommentarer til § 3-4. Atskilte garderober skal sikre at virksomheten kan sysselsette både kvinner og menn.

Arbeidsgiver eller utleier har plikt til å tilrettelegge arbeidsplassen for arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne, og garderoben(e) må være tilrettelagt for dette.

Garderoben skal ha stort nok gulvareal til det antallet personer som skal skifte samtidig, jf. arbeidsplassforskriften § 3-2 b. Se arbeidsplassforskriften § 3-4 og kommentardelen for nærmere detaljer om innredning osv.

Husk at arbeidslokalene også skal ivareta fremtidige behov. Kjønnsfordelingen og antallet arbeidstakere i virksomheten på søknadstidspunktet fritar derfor ikke fra kravene. Det gjør heller ikke eventuell spesiell organisering av arbeidet.

Arbeidstilsynets vurdering av om kravene er ivaretatt, kan avhenge av om søknaden gjelder nye lokaler, bruksendrede arbeidslokaler eller eksisterende arbeidslokaler.

Når arbeidsoppgavene eller helsemessige forhold ikke krever skifte til arbeidstøy og/eller dusj

Hovedregelen om tilgang til atskilte garderober gjelder også her. Hva som skal til for at kravet er oppfylt, må vurderes i hvert konkrete tilfelle.

Dersom det ikke finnes behov for å skifte fra privat tøy til arbeidstøy – verken nå eller i fremtiden – kan kravet for eksempel oppfylles ved at arbeidstakerne

  • har mulighet til å henge av seg yttertøy i nærheten av arbeidsplassen, og
  • har skap eller skuffer til å låse inn verdisaker, og
  • har tilgang til atskilte garderober for kvinner og menn, som er felles for flere virksomheter i bygget

Merk at alle tre punktene over må være oppfylt.

Arbeidslokaler som inneholder eller er planlagt brukt av virksomhet(er) med færre enn 8 arbeidstakere, kan etablere felles garderobe.

Arbeidsmiljøloven § 3-4 omtaler tiltak for å fremme fysisk aktivitet. Atskilte garderober med dusj vil kunne være ett slikt tiltak.

Når arbeidsoppgavene eller helsemessige forhold krever skifte til arbeidstøy og/eller dusj

Det skal som klar hovedregel alltid være atskilte garderober for kvinner og menn. Det samme gjelder i de tilfeller der det er krav om dusj

Arbeidstøy vil si personlig tøy/utstyr man bruker, for eksempel arbeidsuniform, verneutstyr og tøy som står i naturlig sammenheng med arbeidets art og utførelse.

I tillegg kan noen arbeidsplasser inneholde - eller være planlagt brukt til - virksomhet hvor arbeidstakere arbeider med, eller kan være eksponert for, stoffer som

  • er giftige eller helsefarlige
  • er kreftfremkallende eller arvestoffskadelige
  • kan medføre smittefare
  • setter lukt i tøy og liknende

På slike arbeidsplasser er arbeidstøyet en del av verneutstyret for å beskytte seg mot påvirkning fra for eksempel kjemikalier og smitte. Slike arbeidsplasser må ha egne garderober for privat tøy, egne garderober for arbeidstøy og vaskerom med dusj. Dusjen må være i tilknytning til garderobene.

Se flere detaljer i kommentarene til arbeidsplassforskriften § 3-4 knyttet til avsug fra skap for oppbevaring av arbeidstøy o.l.

Regelverk om garderober på arbeidsplassen

Krav til det fysiske arbeidsmiljøet: Arbeidsmiljøloven § 4-1 første ledd og fjerde ledd

Krav til arbeidsplasser og arbeidslokaler: Arbeidsplassforskriften §§ 2-1 første ledd

Krav til garderober: Arbeidsplassforskriften §§ 3-1, 3-2, 3-4, 3-6, 3-9

Krav til muligheter for hygiene og rengjøring: Arbeidsplassforskriften § 8-2

 

Les mer om søknad om Arbeidstilsynets samtykke – byggesak

Se alle krav til dokumentasjon ved søknad om Arbeidstilsynets samtykke


Konverter denne siden til PDF